Alle onderwerpen

Onderwerp

Professionalisering schoolleiders

Schoolleiders zijn van groot belang voor de kwaliteit van de school en het onderwijs. Zij creëren (samen met bestuurders) de omstandigheden waarin leerlingen het best tot hun recht kunnen komen. Goed leiderschap is daarom essentieel voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs en het optimaal functioneren van een school. Schoolleiders vervullen hierin een spilfunctie en hun professionele ontwikkeling is daarom van grote waarde. Niet alleen voor de individuele schoolleider, maar ook voor de versterking van de beroepsgroep schoolleiders als geheel.

Praktijk & ondersteuning

Beroepsstandaard: professionele ontwikkeling rond het vak schoolleider

Ben je benieuwd naar nieuws en evenementen voor schoolleiders en/of manieren om je stem te laten horen over beleid? Ga naar www.vo-raad.nl/schoolleiders.

Het beroep van schoolleider vraagt veel van je kennis en vaardigheden en een doorlopende professionele ontwikkeling. De Beroepsstandaard schoolleiders VO ondersteunt je daarbij. Deze geeft het brede scala van praktijken aan waarbinnen schoolleiders handelen, afhankelijk van de fase van ontwikkeling en context van de school. De beroepsstandaard brengt in kaart in welke situaties er van schoolleiders wordt verwacht dat ze actief kunnen handelen, en welke eigenschappen hierbij van pas komen.

De beroepsstandaard is bedoeld als een ontwikkelingsgericht, inspirerend en ondersteunend instrument om het schoolleiderschap een gemeenschappelijke taal te geven. Deze bestaat uit de definitie van de beroepsgroepleiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten.

📗 Wil je één of meer exemplaren van de beroepsstandaard bestellen? Klik hier voor het bestelformulier van de beroepsstandaard.

🎴 Wil je de kaartenset bestellen van de beroepsstandaard? Klik hier voor het bestelformulier van de kaartenset.


NIEUW! In november 2022 is een uitgebreide handreiking gepubliceerd met gespreksleidraden en werkvormen om de beroepsstandaard toe te passen in de gesprekscyclus en daarmee in te bedden in het strategisch personeelsbeleid, zowel voor zelfreflectie als voor de begeleiding van startende schoolleiders. Klik hieronder op de knop!

Reflecteer op je eigen ontwikkeling

SRVO en VO-academie hebben in samenwerking met Bardo een doorvertaling gemaakt van de beroepsstandaard in handvatten voor zelfreflectie, feedback vragen en gezamenlijke reflectie: de Reflectietool!

Relevante onderwerpen en links bij de 5 leiderschapspraktijken uit de beroepsstandaard

Leidinggeven is niet alleen verbinden, samenwerken en besluiten nemen, maar ook kritisch naar jezelf kijken en jezelf blijven ontwikkelen, in elke fase van de loopbaan. De VO-raad ondersteunt de professionalisering en de versterking van de beroepskwaliteit van schoolleiders, bijvoorbeeld vanuit de VO-academie (expertisecentrum voor schoolleiders en bestuurders).

Als schoolleider geef je leiding aan het ontwikkelen, concretiseren en communiceren van een gezamenlijke inspirerende visie op leren, onderwijzen en pedagogisch handelen. Hierbij gebruik je gezamenlijke waarden als basis. De visie is voldoende concreet, zodat deze sturing geeft aan het primaire proces. Je geeft daarmee richting aan de toekomst van de school.

Als schoolleider stel je het leren centraal in de hele school en creëer je een rijke leeromgeving voor professionals. Je stimuleert een reflectieve, onderzoekende houding op alle niveaus binnen de organisatie en je vervult daarbij zelf een voorbeeldrol. Om de betrokkenheid en leerbereidheid van medewerkers te bevorderen ga je het gesprek aan over opvattingen en drijfveren. Hiermee wordt samen betekenis gegeven aan het werk en gestelde (leer)doelen.

Als schoolleider geef je samen met medewerkers vorm aan de ontwikkeling van de school als professionele organisatie. Je bevordert een professionele cultuur en leidt of ondersteunt verbeterings- en innovatieprocessen. Je bevordert gespreid leiderschap waar mogelijk en kiest een bij de ontwikkeling van de school passende veranderstrategie.

Als schoolleider houd je zicht op de onderwijskundige en pedagogische processen in de school. Je draagt zorg voor een samenhangend curriculum, voor de personele en organisatorische inrichting en voor ondersteuning van het primaire proces. Op basis van systematische en cyclische informatieverzameling organiseer je ondersteuning en feedback aan leraren.

Als schoolleider anticipeer je op ontwikkelingen en zet je dit om in strategisch en maatschappelijk ondernemend handelen. Je geeft doelbewust vorm aan verbinding en samenwerking met de omgeving, om onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren en om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid ook bij te dragen aan de omgeving. Je creëert en benut netwerken, met het oog op kennisdeling en versterking van het onderwijs en de school als organisatie.

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ondersteunt partnerschappen van scholen, schoolbesturen en lerarenopleidingen bij het samen opleiden en professionaliseren van leraren. Schoolleiders spelen daarbij een belangrijke rol door de ontwikkeling van (aanstaand) leraren stevig te positioneren in de schoolorganisatie, én door de koppeling te maken tussen opleiden, professionaliseren en schoolontwikkeling. Volg hier de activiteiten en publicaties van het Platform.

Schoolleidersbeurs

In de loop van 2023 kunnen de eerste schoolleiders in het voortgezet onderwijs een schoolleidersbeurs aanvragen. De beurs is bedoeld om te investeren in de professionele ontwikkeling van schoolleiders. Schoolleiders krijgen met de beurs de mogelijkheid om, passend bij wat zij nodig hebben, bijvoorbeeld een bachelor- of masteropleiding te volgen. De komende maanden wordt dit samen met schoolleiders verder uitgewerkt.

In het Onderwijsakkoord, dat dit voorjaar werd afgesloten, is een structurele investering van € 10 miljoen per jaar opgenomen voor de professionele ontwikkeling van schoolleiders in het vo: € 8 miljoen hiervan is bestemd voor een schoolleidersbeurs.

Het ministerie heeft de middelen voor de schoolleidersbeurs voor het kalenderjaar 2022 al via de lumpsum in het najaar van 2022 overgemaakt aan de schoolbesturen. De ALV van de VO-raad heeft er op 24 november 2022 mee ingestemd dat Voion dit bedrag weer ophaalt bij de schoolbesturen.

Op 8 maart 2023 jl. hebben schoolbesturen van Voion hiervoor een factuur ontvangen. De hoogte van het te innen bedrag is gebaseerd op het leerlingenaantal van een bestuur (peildatum 1 oktober 2021, conform het DUO-bestand dat het ministerie gebruikt heeft voor het Onderwijsakkoord).

Vanaf wanneer de beurs precies is aan te vragen, is nog niet bekend. Voion zal het veld informeren en ook via de VO-raad kanalen zullen we u informeren.

Vragen?     
Heb je nog vragen over de factuur? Neem dan contact op met Voion via telefoonnummer:
070 - 3765986 of via info@schoolleidersbeursvo.nl. Ook is er een Q&A schoolleidersbeurs waar je informatie vindt.

Loopbaan, intervisie en opleiding

Doorlopend leren

Als je zoekt naar (loopbaan)begeleiding of als je graag samen met anderen wilt leren kan je gebruikmaken van opgeleide schoolleiders die gecertificeerd coach en/of intervisiebegeleider zijn. Schoolleiders zijn dus kosteloos beschikbaar als coach om collega-schoolleiders te begeleiden in casuistiek of bij hun loopbaanvragen. Mocht je samen met een groep schoolleiders willen leren, dan kan je via de VO-academie contact opnemen met een van onze opgeleide intervisiebegeleiders.

Wil je gebruik maken van onze intervisiebegeleiders? Bijvoorbeeld als je je aan wilt sluiten bij een bestaande intervisiegroep of als je zelf een intervisiegroep op wilt zetten in je school? Neem dan contact op met  en info@vo-academie.nl en vraag naar de mogelijkheden.

> Mocht je zelf coach of intervisiebegeleider voor de sector willen worden, dan kan je je jaarlijks inschrijven voor een coach- of intervisiebegeleidersopleiding.

Opleidingen