Alle onderwerpen

Onderwerp

Professionalisering schoolleiders

Bestuurders en schoolleiders zijn van groot belang voor de kwaliteit van de school en het onderwijs. Zij creëren de omstandigheden waarin leerlingen het best tot hun recht kunnen komen. Goed leiderschap is daarom essentieel voor het kwaliteitspeil van het voortgezet onderwijs en het optimaal functioneren van een school. Schoolleiders bekleden hierin een spilfunctie. Professionele ontwikkeling en een krachtige positionering van de beroepsgroep zijn dus van groot belang.

Praktijk & ondersteuning

Schoolleidersbeurs

In de loop van 2023 kunnen de eerste schoolleiders in het voortgezet onderwijs een schoolleidersbeurs aanvragen. De beurs is bedoeld om te investeren in de professionele ontwikkeling van schoolleiders. Schoolleiders krijgen met de beurs de mogelijkheid om, passend bij wat zij nodig hebben, bijvoorbeeld een bachelor- of masteropleiding te volgen. De precieze uitwerking hiervan wordt de komende maanden samen met schoolleiders uitgewerkt.

In het Onderwijsakkoord, dat dit voorjaar werd afgesloten, is een structurele investering van € 10 miljoen per jaar opgenomen voor de professionele ontwikkeling van schoolleiders in het vo: € 8 miljoen hiervan is bestemd voor een schoolleidersbeurs.

Het ministerie heeft de middelen voor de schoolleidersbeurs voor het kalenderjaar 2022 al via de lumpsum in het najaar van 2022 overgemaakt aan de schoolbesturen. De ALV van de VO-raad heeft er op 24 november 2022 mee ingestemd dat Voion dit bedrag weer ophaalt bij de schoolbesturen.

Op 8 maart 2023 jl. hebben schoolbesturen van Voion hiervoor een factuur ontvangen. De hoogte van het te innen bedrag is gebaseerd op het leerlingenaantal van een bestuur (peildatum 1 oktober 2021, conform het DUO-bestand dat het ministerie gebruikt heeft voor het Onderwijsakkoord).

Vanaf wanneer de beurs precies is aan te vragen, is nog niet bekend. Voion zal het veld informeren en ook via de VO-raad kanalen zullen we u informeren.

Vragen?      
Heeft u nog vragen over de factuur? Neem dan contact op met Voion via telefoonnummer:
070–3765986 of via info@schoolleidersbeursvo.nl. Ook is er een Q&A schoolleidersbeurs waar je informatie vindt. 

Beroepsstandaard schoolleiders VO

Ben je benieuwd naar nieuws en evenementen voor schoolleiders en/of manieren om je stem te laten horen over beleid? Ga naar www.vo-raad.nl/schoolleiders.

Het beroep van schoolleider vraagt veel van je kennis en vaardigheden en een doorlopende professionele ontwikkeling. De Beroepsstandaard schoolleiders VO ondersteunt je daarbij. Deze geeft het brede scala van praktijken aan waarbinnen schoolleiders handelen, afhankelijk van de fase van ontwikkeling en context van de school. De beroepsstandaard brengt in kaart in welke situaties er van schoolleiders wordt verwacht dat ze actief kunnen handelen, en welke eigenschappen hierbij van pas komen.

De beroepsstandaard is bedoeld als een ontwikkelingsgericht, inspirerend en ondersteunend instrument om het schoolleiderschap een gemeenschappelijke taal te geven. Deze bestaat uit de definitie van de beroepsgroepleiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten.

📗 Wil je één of meer exemplaren van de beroepsstandaard bestellen? Klik hier voor het bestelformulier van de beroepsstandaard.

🎴 Wil je de kaartenset bestellen van de beroepsstandaard? Klik hier voor het bestelformulier van de kaartenset.


NIEUW! In november 2022 is een uitgebreide handreiking gepubliceerd met gespreksleidraden en werkvormen om de beroepsstandaard toe te passen in de gesprekscyclus, zowel voor zelfreflectie als voor begeleiding van schoolleiders. Klik hieronder op de knop!

Heb je inhoudelijke vragen of opmerkingen over de beroepsstandaard en/of bijbehorende producten zoals de kaartenset en handreiking gesprekscyclus? Neem contact op met SRVO via het contactformulier.

Online tools

Overzicht van opleidingen

OO.nl biedt een uitgebreid overzicht van opleidingen voor het vo, gerangschikt op thema. Bijvoorbeeld digitale vaardighedenleiderschap en collegiale samenwerking.

Reflectietool

SRVO en VO-academie hebben samen met Bardo een doorvertaling gemaakt van de beroepsstandaard in handvatten voor zelfreflectie, feedback vragen en gezamenlijke reflectie. Deze Reflectietool (i.s.m. Bardo) is nu beschikbaar voor alle schoolleiders in het vo!

Alle tools van Voortgezet Leren

De website van Voortgezet Leren biedt ontzettend veel tools voor zowel jouw professionele ontwikkeling als de schoolontwikkeling, van een Format opdrachtformulering opstellen tot een Stappenplan communiceren over schoolontwikkeling.

Projecten

In diverse projecten, waarbij de VO-raad ondersteuning biedt, wordt de samenwerking tussen schoolleiders gestimuleerd.

Ga naar één van de onderstaande projecten of bekijk alle Projecten.
 

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ondersteunt partnerschappen van scholen, schoolbesturen en lerarenopleidingen bij het samen opleiden en professionaliseren van leraren. Schoolleiders spelen daarbij een belangrijke rol door de ontwikkeling van (aanstaand) leraren stevig te positioneren in de schoolorganisatie, én door de koppeling te maken tussen opleiden, professionaliseren en schoolontwikkeling. Volg hier de activiteiten en publicaties van het Platform.

Verder lezen en luisteren

Leidinggeven is niet alleen verbinden, samenwerken en besluiten nemen, maar ook kritisch naar jezelf kijken en jezelf blijven ontwikkelen, in elke fase van de loopbaan. De VO-raad ondersteunt de professionalisering en de versterking van de beroepskwaliteit van schoolleiders, bijvoorbeeld vanuit de VO-academie (expertisecentrum voor schoolleiders en bestuurders).