Wat speelt er?

Naast de Tweede Kamer heeft in juli 2020 ook de Eerste Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met een initiatiefwet van GroenLinks en SP over de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze wet wordt vastgelegd dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de school. Het aanbieden van een alternatief programma is dan niet meer voldoende. De wet treedt in werking per 1 augustus 2021. De uitzondering voor profielscholen, waarover de Tweede Kamer een amendement heeft aangenomen, komt er op juridische gronden niet.

De omgang met de vrijwillige ouderbijdrage staat al geruime tijd ter discussie. Ouders zouden door scholen onvoldoende op de hoogte worden gesteld van het vrijwillige karakter van de bijdrage; veel ouders ervaren de bijdrage ook als verplicht. Daarnaast is gebleken dat de ouderbijdrage kansenongelijkheid kan versterken. De bedragen - die sterk uiteen lopen - kunnen de schoolkeuze beïnvloeden, en soms mogen leerlingen niet deelnemen aan een activiteit omdat hun ouders de bijdrage niet betalen.

Met de nieuwe wet per 1 augustus 2021 mag betaling voor deelname aan een activiteit georganiseerd door het bevoegd gezag niet meer verplicht worden gesteld. Dit geldt voor activiteiten binnen en buiten het onderwijsprogramma. In de FAQ vrijwillige ouderbijdrage van de VO-raad en de brochure van OCW en FAQ van OCW vinden scholen meer informatie over de nieuwe wet.

Geen uitzondering onderwijsinhoudelijke programma’s

De VO-raad pleitte eerder om een uitzondering te maken voor onderwijsinhoudelijke programma’s zoals tweetalig onderwijs, technasia en LOOT. En het leek erop dat deze uitzondering er ook zou komen: met een door de Tweede Kamer aangenomen amendement zou in de wet een uitzondering opgenomen worden voor scholen die langdurige extra-curriculaire activiteiten aanbieden, de zogenaamde profielscholen.

De achterliggende gedachte hiervan was dat profielscholen die zijn aangesloten bij een overkoepelend verband, bij de vrijwillige ouderbijdrage een onderscheid kunnen maken tussen ouders die niet willen en niet kunnen betalen. Dit mits er een goede regeling is voor ouders die niet kunnen betalen. Maar juristen van het ministerie van OCW geven aan dat op basis van de huidige wettekst dit onderscheid niet kan worden gemaakt. De uitzondering voor profielscholen maakt het alleen mogelijk om binnen een verband van scholen een regeling te treffen voor ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.  

Senior beleidsadviseur kansengelijkheid, onderwijs aan nieuwkomers, overgang po-vo

Ankie Hermans

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2