CO2-meter verplicht in elk klaslokaal

30 september 2022

Minister Wiersma wil in elk klaslokaal een CO2-meter verplicht stellen. Dat blijkt uit zijn brief aan de Tweede Kamer op 30 september 2022. Uit het meegestuurde rapport 'peiling CO2-meters' blijkt dat bij 40% van de scholen nog niet of niet alle klaslokalen voorzien zijn van een dergelijke meter. Hoewel er soms goede redenen voor zijn, is de minister van mening dat het urgentiebesef niet voldoende aanwezig is op school.

Naar verwachting eind volgend jaar wil de minister wettelijk vastleggen dat leerlingen het recht hebben onderwijs te volgen in een gezond binnenklimaat. De VO-raad vindt dit goed om vast te leggen, omdat dit ook het Rijk verplicht om te voorzien in bekostiging. Daar waar de benodigde aanpassingen leiden tot nieuwbouw (en in de nieuwe wet ook renovatie) is de gemeente aan zet.

Voor de aanschaf van de meters is eenmalig bekostiging beschikbaar gesteld ter grootte van € 7,13 per leerling. Scholen kunnen ook gebruik maken van de Maatwerkregeling Ventilatie op scholen waarbij scholen nu zelf een aanvraag kunnen doen voor de basissubsidie van 30% van de kosten. Als voor scholen de overige 70% met co-financiering een te hoge drempel vormt, is er een vangnetsubsidie voor 60% van de kosten. Dit kan alleen als het gebouw tot de meest urgente gevallen behoort. Scholen kunnen hierbij ondersteund worden door een hulpteam van Ruimte-OK via ventilatiehulp.nl.

Luchtreiniging onderdeel van pilotonderzoeken

Met de komende wintermaanden voor de deur en tekenen van oplopend aantal coronabesmettingen is extra aandacht voor goede ventilatie een terechte zaak. Luchtreiniging is aanvullend op ventilatie. Er lopen daarvoor momenteel diverse pilots naar het verantwoord en effectief gebruik in de klas en de bijdrage aan het reduceren van het risico op coronabesmettingen in lokalen. Deze pilots worden uitgebreid en scholen kunnen zich aanmelden voor deelname. Voor meer kennis en toelichting op  aanschaf en/of gebruik van luchtreinigers zie de Handreiking Luchtreinigers van Ruimte-OK

Bredere problematiek

Het is goed dat de minister in de brief nog ingaat op de bredere problematiek van onderwijshuisvesting. Er worden te weinig schoolgebouwen vernieuwd of gerenoveerd. Er is een integrale aanpak (en middelen) nodig van (versnelde) vernieuwing van schoolgebouwen om te kunnen voldoen aan eisen op het gebied van de algemene kwaliteit van het binnenklimaat, energieneutraal bouwen en duurzaamheid. Wij voegen daar nog aan toe dat schoolgebouwen adaptief moeten zijn en dat er inclusiever onderwijs kan worden gegeven. De VO-raad heeft op 29 september 2022 samen met 20 andere partijen een manifest gepubliceerd dat het kabinet oproept structureel te investeren op korte termijn in onderwijshuisvesting.