Handreiking ‘Examencommissie vo’ beschikbaar

31 mei 2022

De VO-raad heeft een handreiking voor examencommissies gepubliceerd. De handreiking is bedoeld om de leden van examencommissies, maar ook het bevoegd gezag, de directeuren en de examensecretarissen, te ondersteunen bij het inrichten, positioneren en doorontwikkelen van een effectieve examencommissie.

Sinds 1 augustus 2021 dient elke school voor voortgezet onderwijs een examencommissie te hebben, die de kwaliteit van de schoolexaminering borgt. Deze verplichting is bepaald in het Eindexamenbesluit VO. De wettelijke verplichting is het sluitstuk van de activiteiten die de vo-sector heeft ondernomen om de kwaliteit van schoolexaminering te versterken.

De examencommissie, met deze opdracht, is een nieuw orgaan in het vo. De commissies zullen in de eerste jaren van hun bestaan op zoek zijn naar een werkwijze die hun effectiviteit zo groot mogelijk maakt. De handreiking beoogt het gesprek in de examencommissie op gang of verder te brengen over de eigen rol, verantwoordelijkheid en taken. Daarmee kan de handreiking een bijdrage leveren aan de (door)ontwikkeling van de examencommissie in het vo tot een orgaan dat een waardevolle bijdrage levert aan de kwaliteitsborging schoolexaminering.

De handreiking is samengesteld op basis van de wet- en regelgeving, de keuzes die scholen maken en de vragen van scholen bij de inrichting en ontwikkeling van de examencommissie. Er staan ook enkele praktische instrumenten in de handreiking. Deze kunnen van pas komen bij de wettelijk verplichte jaarlijkse evaluatie van de kwaliteit schoolexaminering en het jaarlijkse advies dat de examencommissie aan het bevoegd gezag en de directeur dient te geven over noodzakelijke en wenselijke verbeteringen.

 

De vo-sector werkt aan de verdere versterking van de kwaliteitsborging schoolexamens. Voor scholen is ondersteuning beschikbaar op dit vlak, zie de themapagina 'Organisatie schoolexamen en centraal examen'