Minister Slob roept ook scholen op tot betere naleving basisregels

22 november 2021

Het kabinet heeft voor het funderend onderwijs een lijst met extra uitwerkingen van de – reeds bestaande – basismaatregelen opgesteld. Uit navraag van de VO-raad is gebleken dat het hierbij niet om verplichte uitwerkingen gaat. Het kabinet roept scholen echter met klem op deze - per direct - te hanteren.

Het aantal besmettingen in de samenleving loopt in snel tempo op. Het kabinet heeft 22 november 2021 in een beleidsreactie op basis van het nieuwste advies van het OMT benadrukt dat een goede naleving van de (basis-)maatregelen cruciaal is om het aantal besmettingen omlaag te brengen en strengere maatregelen tijdens de winterperiode te voorkomen.

Concrete uitwerking van basismaatregelen

Concreet betekent dat een extra uitwerking van de basismaatregelen die al gelden:

  • Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school moeten zijn. Teamvergaderingen en studiedagen vinden dus online plaats;
  • Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan;
  • Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar;
  • Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen;
  • Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen. Iedereen gaat in quarantaine als een huisgenoot positief is getest.
     

Daarnaast gelden voor iedereen, dus ook voor de leerlingen, de basismaatregelen: handen wassen, binnenruimtes ventileren, geen handen schudden en bij klachten testen en thuisblijven. Voor personeel in het primair onderwijs en leerlingen en personeel in het voortgezet onderwijs geldt het dringende advies om 2 keer per week preventief een zelftest te gebruiken.

Besturen en/of scholen hebben daarnaast – in overleg met de medezeggenschap – ook de mogelijkheid om aanvullende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het inrichten van looproutes in de school of het hanteren van gespreide pauzes.

Advies OMT: vermijden beperkende maatregelen in funderend onderwijs

Het OMT geeft in het meest recente advies aan beperkende maatregelen in het primair en voortgezet onderwijs, te willen vermijden. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren onderwijs op school krijgen. Dat is het allerbeste voor hun ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal. Dit vindt haar oorsprong in het toenemend wetenschappelijk bewijs voor schade aan hun ontwikkeling als zij sociale schoolcontacten en onderwijs ontberen.

Fysiek onderwijs is volgens het OMT mogelijk ‘als de samenleving elders meer opvolging geeft aan basisregels en meer beperkingen accepteert, en dan de kinderen en jongeren daarvan vrijstelt omwille van hun ontwikkeling’.

Geheel of gedeeltelijke schoolsluiting

Het kan voorkomen dat een school toch moet besluiten om tijdelijk één of meerdere klassen naar huis te sturen of zelfs tijdelijk de hele school te sluiten. Het kabinet benadrukt in de brief dat een school een dergelijk besluit kan nemen in twee situaties;

  1. op advies van de GGD om verdere verspreiding van het virus te voorkomen; of
  2. omdat de school het organisatorisch niet meer rond krijgt, bijvoorbeeld omdat leraren ziek zijn of in quarantaine zitten en er geen vervangers kunnen worden gevonden.

Klassen en leerlingen die thuis zitten, krijgen in dat geval het onderwijs op alternatieve wijze aangeboden. Scholen die vanwege het coronavirus tijdelijk moeten sluiten, moeten dit melden bij het meldpunt schoolsluiting van de Inspectie