Onderzoek naar rechtstreekse bekostiging scholen

07 november 2018

De Tweede Kamer wil een onderzoek naar het direct bekostigen van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit staat in een op 6 november aangenomen motie van kamerlid Van Meenen (D66). Naast D66 stemde een aantal oppositiepartijen voor de motie, de andere coalitiefracties stemden tegen.

Bij zijn overwegingen in de motie stelt Van Meenen dat er grote verschillen in kwaliteit zijn tussen scholen in vergelijkbare omstandigheden. Ook constateert hij dat het geld voor onderwijs de afgelopen jaren in onvoldoende mate de leraar en de leerling in de klas heeft bereikt. Onduidelijk is op welk onderzoek hij hier doelt. Eerder is juist geconstateerd dat de overhead in het VO beperkt is.

De VO-raad vindt rechtstreeks bekostiging van scholen een slecht idee. Zo blijkt uit het benchmarkonderzoek dat scholen gemiddeld 3% van het budget afdragen aan hun bestuursbureau. Met dit geld nemen bestuursbureaus schoolleiders werk uit handen op het gebied van ICT, financiële administratie, inkoop en HR, zodat zij zich kunnen concentreren op goed onderwijs. De afdracht aan het bestuursbureau zorgt dus voor minder overhead op schoolniveau en biedt scholen vaak schaalvoordelen.

In de Volkskrant spraken ook 17 basisschooldirecteuren uit Dordrecht zich uit tegen het idee van D66. De kwaliteit van het onderwijs is er niet bij gebaat. Een ondersteunend stafbureau is juist nodig, daar zitten specialisten die de scholen helpen, waardoor zij zich op hun primaire taak kunnen richten.

Motie prestatiebox PO

De Kamer heeft ook een motie aangenomen die de regering verzoekt te onderzoeken of en op welke wijze een deel van de middelen uit de prestatiebox PO per 2020 verantwoord aangewend kan worden voor een verdere verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten.

De VO-raad vindt dit een slecht idee. Als prestatieboxmiddelen gebruikt worden voor salarisverbetering kan het niet meer aan andere zaken, zoals meer handen voor de klas, worden ingezet. Dat is onwenselijk.

Motie bevoegdhedenstelsel

Een andere aangenomen motie verzoekt de regering om bij de verkenning naar het bevoegdhedenstelsel expliciet te onderzoeken hoe de wet op het voortgezet onderwijs aangepast kan worden zodat docenten die hun bevoegdheid in een beroepsgericht vak via een pedagogisch-didactisch getuigschrift behaald hebben, ook in het vmbo voor hetzelfde vak bevoegd les kunnen geven.

Motie tweede lerarenopleiding

Ook een motie die de regering verzoekt de wet verlaging wettelijk collegegeld aan te passen zodat alle studenten hetzelfde bedrag krijgen, is aangenomen. De € 2,5 miljoen die hiermee vrijkomt, moet dan gebruikt worden voor een regeling voor mensen die voor een tweede lerarenopleiding kiezen en geen aanspraak kunnen maken op een andere regeling.

Motie maatwerk kleine scholen

Een andere motie wil een verkenning hoe ook voor kleine scholen meer maatwerk in de regelgeving kan worden aangebracht als het gaat om verantwoording en medezeggenschap.

Motie vrijstelling deelname religieuze handelingen

Ten slotte wil een aangenomen motie de wettelijke regeling zodanig aanpassen dat in het openbaar onderwijs – op verzoek van ouders – vrijstelling verleend wordt van deelname aan religieuze handelingen die ingaan tegen hun overtuiging, zoals het knielen in een moskee.