Politiek wil definitief afrekenen met bovenmatige reserves samenwerkingsverbanden

01 december 2022

De Tweede Kamer heeft op 29 november 2022 een motie aangenomen die vraagt om de bekostiging van samenwerkingsverbanden te verlagen en die middelen uit te geven aan beter passend onderwijs. Deze motie kreeg brede steun.

Het ministerie van OCW zal een brief naar de Tweede Kamer én naar de samenwerkingsverbanden sturen over de wijze waarop deze motie zal worden uitgevoerd.

De VO-raad heeft met de PO-Raad, de Sectorraad SWV vo en het Netwerk LPO begin 2021 een gezamenlijk sectorplan opgesteld om de reserves af te bouwen en de voortgang te monitoren. Afspraak was om de reserves eind 2022, met mogelijke uitloop in 2023 af te bouwen tot de signaleringswaarde. De drie monitormomenten gaven een daling in de mogelijk ‘bovenmatige’ reserves aan, maar – vanwege o.a. corona en incidentele extra middelen – was een uitloop naar 2023 noodzakelijk. Daar wil de Tweede Kamer klaarblijkelijk niet op wachten, getuige de 147 stemmen vóór de motie.

De VO-raad beraadt zich op een reactie in nauwe afstemming met de PO-Raad, de Sectorraad SWV vo en het Netwerk LPO.