Stemmingen over moties begroting onderwijs

30 november 2022

De Tweede Kamer stemde 29 november jl. over de moties die tijdens de begrotingsbehandeling OCW zijn ingediend. De Kamer wil dat de doelen rondom basisvaardigheden glashelder worden geformuleerd, dat er regie wordt gevoerd op regionale samenwerking, dat er onderzoek wordt gedaan naar de urennorm, dat er meer vaste contracten komen in het onderwijs en dat de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves worden verlaagd.

Basisvaardigheden

Meerdere aangenomen moties vragen het kabinet ervoor te zorgen dat de doelen rondom basisvaardigheden helder worden geformuleerd. De VO-raad vroeg hier eerder aandacht voor in de brief die voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer is gestuurd.

Begeleiding nieuwe leraren en vaste contracten

De Kamer wil dat het kabinet kaders opstelt voor het begeleiden van nieuwe leraren. Hierbij moet de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen worden verankerd. Ook wil de Kamer dat geregeld wordt (samen met het onderwijs) dat er een landelijk netwerk van invalpools komt en dat er afspraken worden gemaakt over het niet langer inzetten van uitzendbureaus. Ook wil de Kamer dat leraren na 1 jaar een vast contract krijgen.

Reserves samenwerkingsverbanden

Er is ook bijna Kamerbreed een motie aangenomen over de samenwerkingsverbanden en reserves. De Kamer wil dat het kabinet de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves verlaagt. Ook wil de Kamer dat het geld dat minder aan de samenwerkingsverbanden wordt overgemaakt wordt uitgegeven aan beter passend onderwijs. De minister overweegt een generieke korting op het budget van de samenwerkingsverbanden toe te passen indien de afbouw van (mogelijk) bovenmatige reserves niet voldoende is. De Kamer wil verder dat het kabinet met de samenwerkingsverbanden toekomstbestendige afspraken worden gemaakt waardoor het opbouwen van bovenmatige reserves niet meer kan.

Onderzoek voor- en nadelen lumpsum

Een motie van de PVV over evaluatie van het huidige bestuursmodel en onderzoek naar de voor- en nadelen van de lumpsum is ook aangenomen. Eerder had Wiersma aangegeven dat er momenteel al een interdepartementaal beleidsonderzoek loopt waar deze punten ook aan de orde komen.

Regionale samenwerking

De Kamer wil dat het kabinet een voorstel doet waarop meer regie gevoerd kan worden op regionale samenwerking tussen schoolbesturen in de bestrijding van het lerarentekort.

Urennorm

De Kamer wil dat het kabinet in samenspraak met de sectorraden en onderwijsbonden verkent in hoeverre een beperking van het aantal uren onderwijstijd in combinatie met keuzes in het curriculum kan bijdragen aan het beperken van het lerarentekort. Eerder pleitte de VO-raad in dat kader voor meer ontwikkeltijd voor leraren.

Onderwijshuisvesting

Een motie, waarin de Kamer het kabinet vraagt om te verkennen of en hoe een revolverend fonds en een programmatische aanpak kunnen bijdragen aan de problematiek rond onderwijshuisvesting en de Kamer hier in het voorjaar van 2023 over te informeren is ook aangenomen.  De VO-raad heeft in aanloop naar het commissiedebat over onderwijshuisvesting samen met de PO-raad en de VNG een brief aan de Kamer gestuurd, waarin dit revolverend fonds ook aan de orde komt.