Prestatieboxmiddelen blijven beschikbaar in 2021 en 2022

15 oktober 2020

De middelen uit de prestatiebox blijven beschikbaar voor schoolbesturen. Ongeveer tweederde deel van het geld wordt toegevoegd aan de lumpsum. Het overige deel kunnen besturen in 2021 en 2022 blijven inzetten voor het realiseren van nog niet behaalde doelstellingen uit het sectorakkoord vo. Dat heeft minister Slob geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze zomer heeft de VO-raad met het ministerie van OCW overlegd over de afhechting van het sectorakkoord vo. Dat akkoord werd in 2014 afgesloten en is in 2018 geactualiseerd, maar eind dit jaar loopt het af. Uit de eindevaluatie van het sectorakkoord blijkt dat een groot deel van de gestelde doelen is bereikt en dat aanzienlijke stappen zijn gezet op diverse ambities. De prestatieboxmiddelen die gekoppeld zijn aan deze doelstellingen worden conform afspraak toegevoegd aan de lumpsumbekostiging. Het gaat hierbij om een bedrag van 218 miljoen euro.

Verdeling beschikbare middelen

Over de middelen die zijn gekoppeld aan nog niet behaalde doelstellingen zijn aanvullende afspraken gemaakt. Zo blijft 9 miljoen euro beschikbaar voor zomerscholen en andere interventies gericht op het voorkomen van zittenblijven. 20 miljoen euro blijft beschikbaar om in te zetten op de thuiszittersaanpak, waarover dit najaar verdere afspraken worden gemaakt. 

Op een aantal doelstellingen met betrekking tot strategisch personeelsbeleid (HRM) kan de sector vooruitgang boeken. Daarom blijft jaarlijks 88 miljoen euro beschikbaar voor schoolbesturen om in te zetten voor het verder verbeteren van de kwaliteit van de implementatie van strategisch personeelsbeleid, de evaluatie hiervan, de begeleiding van startende leraren en schoolleiders en de duurzame inzetbaarheid van het onderwijspersoneel. 

De VO-raad en het ministerie werken in het najaar verder aan de uitwerking van de afspraken. De VO-raad zal zijn leden in november of december hierover verder informeren.

Reactie VO-raad afhechting sectorakkoord vo

De VO-raad is tevreden over de manier waarop het sectorakkoord vo nu wordt afgehecht. Dit doet recht aan de afspraken die in 2014 zijn gemaakt bij het afsluiten van het akkoord en aan de inspanningen van scholen om de ambities van het sectorakkoord waar te maken. Scholen kunnen vanuit de lumpsum keuzes maken over de inzet van de middelen die aansluiten bij hun visie op onderwijs. De prestatieboxmiddelen die beschikbaar blijven voor strategisch personeelsbeleid, de thuiszittersaanpak en het tegengaan van zittenblijven maken het voor schoolbesturen mogelijk om gericht werk te blijven maken van deze uitdagingen. De VO-raad biedt hierbij ondersteuning, onder meer via het programma Voortgezet Leren.

De gemaakte afspraken hebben de steun van vertegenwoordigers van leraren en schoolleiders, nl. AVS, AOB, CNV Onderwijs, FvOv en het Lerarencollectief. De afspraken zijn verwerkt in de begroting van het ministerie van OCW, waarover de Kamer deze week debatteert.