Protocollen centrale examens 2021 beschikbaar

01 april 2021

De protocollen voor de centrale examens 2021 zijn beschikbaar. Hierin staan de wettelijke voorschriften voor de eindexamens uitgewerkt. Met het ter beschikking stellen van deze protocollen wil de VO-raad de schoolleiding, examensecretarissen en docenten een hulpmiddel in handen geven om de examens zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Aandacht voor eerste en tweede correctie

De beschikbare tijd voor de correctie is dit jaar krap, een onvermijdelijk gegeven vanwege de examenmaatregelen die zijn genomen (volledig tweede tijdvak plus derde tijdvak op scholen plus extra herkansing). Dit jaar is daarom met de diverse ketenpartners extra gekeken naar het maximeren van de beschikbare tijd voor het corrigeren. Hier ligt een belangrijke rol voor alle betrokkenen, van bevoegd gezag tot schoolleiding en docenten.

In de tekst van de protocollen over de correctie zijn suggesties opgenomen om de uitvoering van de eerste en tweede correctie te optimaliseren.

Daarnaast staat in de adviestabel opsturen examenwerk naar 1e en 2e corrector 2021 per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat de nakijktijd zoveel mogelijk geoptimaliseerd is. De tabel is voor dit jaar opgesteld voor zowel het eerste als het tweede tijdvak. Het dringend advies is om van deze tabel gebruik te maken, omdat de tabel duidelijkheid geeft aan alle bij het correctieproces betrokken personen.

Landelijke richtlijnen 

Wellicht ten overvloede wordt benadrukt dat de huidige maar ook eventueel nieuwe landelijke richtlijnen en maatregelen die in verband met de bestrijding van het coronavirus worden genomen, altijd voorgaan boven wat in de protocollen is aangegeven. Zie de speciale coronapagina op Examenblad

Meer informatie over de genomen maatregelen voor het eindexamen 2021 vindt u ook in het servicedocument van OCW, de 'Q&A Aanpassingen Centraal Examen' van de VO-raad en het Eindexamenbesluit 2021

Vragen

Voor vragen over de wet- en regelgeving rond de centrale examens is het Examenloket beschikbaar. Voor vragen over de protocollen kunt u terecht bij de helpdesk van de VO-raad.
 

Extra aandacht nodig voor aanpassingen in PTA en examenreglement en communicatie 
Specifiek wil de VO-raad nog uitlichten dat het goed om als school aandacht te hebben voor de aanpassingen van het PTA en het examenreglement, die dit jaar noodzakelijk zijn door de examenmaatregelen. De VO-raad heeft hiervoor een handreiking opgesteld. Daarnaast is het dit jaar extra belangrijk om leerlingen (en ouders en medewerkers) goed te informeren over de aankomende periode. Zie voor inspiratie het bericht ' Communicatie over centrale examens 2021: praktijkvoorbeelden en aandachtspunten.'