Recente acties tegen lerarentekort

02 juni 2021

In de aanpak van het lerarentekort zullen veel partijen moeten samenwerken en is dus ook een belangrijke rol voor de VO-raad weggelegd. Wij doen er alles aan om op stelselniveau structurele en duurzame verbeteringen te bewerkstelligen om voor de toekomst voldoende goede leraren te kunnen garanderen. De uitbreiding van Samen Opleiden, een toekomstbestendig en moderner bevoegdhedenstelsel, meer flexibiliteit in de lerarenopleidingen en ruimere mogelijkheden voor aantrekkelijke loopbaanpaden hebben dan ook onze onverdeelde aandacht.

We hebben er vertrouwen in dat een nieuw kabinet ons kansen kan bieden op dit vlak (met bijbehorende investeringen), zoals beschreven in het actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs’.  Naar aanleiding van de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven schreef een brede groep onderwijsorganisaties onlangs een gezamenlijk actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs: een aantrekkelijk perspectief’. Hierin doet de VO-raad samen met de PO-Raad, MBO Raad, VH en VSNU een voorstel voor een duurzame en integrale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken in het onderwijs. Dit sluit aan bij de strategische koers van de VO-raad op dit gebied, waarin vooral wordt ingezet op structurele oplossingsrichtingen.

Op dit moment wordt er met een bredere groep partijen (met OCW en vertegenwoordigers van de beroepsgroep) een verdere uitwerking van het actieplan gemaakt. Aan het actieplan hangt ook een duidelijke vraag (voor investeringen) aan het komende kabinet.

De VO-raad is nauw betrokken bij/initiatiefnemer van een aantal projecten en trajecten om de overstap naar het onderwijs flexibeler en inzichtelijker te maken en andere doelgroepen aan te trekken voor het leraarschap, zoals:

Ook stimuleert de VO-raad via Voion kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt, in samenwerking met de vakbonden, zoals:

  • Arbeidsmarktonderzoek – Voion doet onderzoek naar verschillende thema’s, zoals het schoolleiderstekort, de uitval van startende leraren en de inzet van leraren via uitzendbureaus.
  • Scenariomodel vo – het is nu ook mogelijk om het scenariomodel regionaal samen te gebruiken, voor beter inzicht in ontwikkelingen in de personeelsplanning en mogelijkheden in de regio.
  • Nationaal Programma Onderwijs – Voion heeft informatie en handreikingen bij elkaar gebracht in het kader van extra menskracht voor het NPO.
     

In het kader van het lerarentekort kijkt de VO-raad niet enkel naar het aantrekken van nieuw onderwijspersoneel, maar ook naar het behoud van zittend onderwijspersoneel. In dit kader is goed werkgeverschap en strategisch personeelsbeleid van groot belang. Het is belangrijk om strategisch personeelsbeleid (HRM) binnen het voortgezet onderwijs op een (nog) hoger plan te brengen. Het kabinet stelt in zowel 2021 als 2022 € 88 miljoen beschikbaar aan schoolbesturen om hun strategisch personeelsbeleid te versterken, aansluitend op hun onderwijskundige koers en passend bij de eigen context. Elk schoolbestuur heeft als opdracht werk te maken van de versterking van strategisch personeelsbeleid, begeleiding startende leraren en/ of begeleiding startende schoolleiders, en/of duurzame inzetbaarheid en loopbaanbeleid. De VO-raad geeft d.m.v. een stappenplan, inclusief achterliggende informatie en tips op de website, schoolbesturen en schoolleiders handvatten om zelf verder vorm te geven aan de afspraken uit het Sectorakkoord. Ook via Voortgezet Leren en het netwerk voor HR-functionarissen wordt hier aandacht aan besteed.

De VO-raad is teleurgesteld dat de commissie Zevenbergen er niet in is geslaagd met een aantal duidelijke richtingen te komen voor herziening van het bevoegdhedenstelsel. Dat is juist noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten en specifiek het werken in het onderwijs voor zij-instromers te verbeteren. De VO-raad blijft pleiten voor een herziening van dit stelsel, en zal zich daarvoor ook blijven inzetten. In de Landelijke Werkgroep Bevoegd werken we met alle betrokken partners aan een voorstel voor hernieuwde inzet op dit dossier.