Slob koerst op wettelijke kaders voor de examenorganisatie

18 oktober 2019

‘Ondanks de wake-up call die uitging van VMBO Maastricht voldoen nog niet alle scholen aan de vereisten voor een goede examenorganisatie’, zegt minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer op 17 oktober 2019. Om de examenorganisatie in het voortgezet onderwijs te versterken stelt de minister voor de verbeterpunten die de afgelopen periode naar voren zijn gekomen te verankeren in wet- en regelgeving.

De verbeterpunten worden zo onderdeel van de deugdelijkheidseisen waarop de inspectie kan toezien. Ook het bestuurlijk instrumentarium wordt uitgebreid. Zo kunnen besturen die wettelijke voorschriften voor toetsing en afsluiting overtreden, een aanwijzing krijgen of financieel worden gekort.

Sector is volop aan de slag

De maatregelen die de minister aankondigt in deze brief zijn grosso modo dezelfde maatregelen waarmee de sector al aan de slag is gegaan. De sector heeft na het examenincident bij VMBO Maastricht de handschoen opgepakt en afspraken gemaakt over concrete acties die voortkomen uit de aanbevelingen van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering. Besturen en scholen zijn nu volop bezig om invulling te geven aan deze afspraken zoals de inrichting van een examencommissie, het opstellen van een visie op toetsing en examinering en het waarborgen van het afsluitende karakter van het pta. De minister gaat met zijn voorstel om dit in wet- en regelgeving te verankeren een stap verder dan de sectorafspraken. Ook scherpt hij de minimumeisen voor het pta en het examenreglement aan en wil hij formaliseren dat scholen ouders en leerlingen betrekken bij de afronding van het schoolexamen en het bekendmaken van de schoolexamenresultaten.

Bestuurlijk instrumentarium

Daarnaast bevat de brief al eerder aangekondigde maatregelen gericht op uitbreiding van het bestuurlijk instrumentarium zoals de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen of bij het onvoldoende borgen van de toetsing en afsluiting een aanwijzing te geven aan besturen. Nieuw is dat hij ook financiële sancties introduceert bij herhaalde of ernstige overtredingen.  

Ook benoemt de minister toetsing en examinering als verantwoordingsprioriteit in het bestuursverslag. Besturen dienen zich – voor het eerst over 2019 - te verantwoorden over de wijze waarop zij de kwaliteit van toetsing en examinering waarborgen.   

Handreiking voor besturen bij onregelmatigheden

Om besturen bij problemen met schoolexamens of pta duidelijkheid te geven over waar zij – binnen de wettelijke kaders – zelf aan zet zijn en waar zij moeten ‘escaleren’, heeft de minister de VO-raad gevraagd om samen met de inspectie een handreiking te ontwikkelen, op basis van de geleerde lessen. De ambitie is dat deze in het voorjaar van 2020 beschikbaar komt.  

Ondersteuningsaanbod

De VO-raad roept besturen en scholen op om voortvarend werk te blijven maken van de in de sector overeengekomen actielijnen en volop gebruik te maken van het ondersteuningsaanbod van de VO-raad, stichting Platforms Vmbo en CvTE.