Vernieuwd servicedocument beschikbaar met toelichting op examenmaatregelen 2022

16 februari 2022

Het ministerie van OCW heeft het servicedocument Examens aangepast: dit document bevat nu een toelichting op alle examenmaatregelen 2022. Ook de nieuw aangekondigde maatregelen in de Kamerbrieven van 24 januari en 16 februari zijn hierin opgenomen.

Zie voor alle examenmaatregelen de Kamerbrief van 17 december 2021, de Kamerbrief van 24 januari 2022, de Kamerbrief van 16 februari 2022 en de Algemene Maatregel van Bestuur met toelichting.

Meer ruimte beroepsgericht profielvak

Een van de extra aangekondigde maatregelen is de mogelijkheid om het eindcijfer van één vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling. Daarnaast wordt het beroepsgerichte profielvak in het vmbo ook dit schooljaar volledig afgesloten met een schoolexamen. 

Op 16 februari stuurde minister Wiersma een brief aan de Tweede Kamer waarin hij nader ingaat op de examenmaatregelen, waaronder de maatregel rond het beroepsgerichte profielvak vmbo. Door deze aanpassing van de examenvorm ontstaat er voor scholen meer ruimte. De minister roept, samen met de VO-raad, SPV en de MBO-raad, op deze extra ruimte ook te benutten om leerlingen zo veel mogelijk onderwijs te bieden in de beroepsgerichte vakken. Scholen kunnen hierbij gebruikmaken van de mogelijkheid om het beroepsgerichte vak zo laat mogelijk in het jaar te examineren, waardoor ook extra voorbereidingstijd ontstaat als dat nodig is.

Daarnaast roept de minister scholen op bij het schoolexamen zo veel mogelijk gebruik te maken van het materiaal van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe), dat door het CvTE beschikbaar wordt gesteld. Tot slot worden scholen aangemoedigd om het vervolgonderwijs in de regio mee te nemen in de wijze waarop het beroepsgerichte profielvak dit jaar geëxamineerd wordt door de school, zodat de ontvangende mbo-instellingen op de hoogte zijn van de inhoud en het niveau van de toetsen, en de doorstroom van leerlingen straks zo soepel mogelijk verloopt.

Uitslagdatum  

Afgelopen examenjaar was het vanwege het aangepaste rooster niet mogelijk de uitslagdag gelijk te trekken voor alle leerlingen. Vmbo-leerlingen die deelnemen aan de digitale examens kregen in 2021 de uitslag op een ander dag dan de deelnemers aan de papieren examens in het eerste tijdvak. Voor 2022 is gekeken of de uitslagdag voor het examenjaar 2022 gelijk kan worden getrokken. Dit blijkt echter opnieuw niet mogelijk. In een uitgebreide technische briefing heeft het CvTE aan de Kamerleden duidelijk weten te maken dat een gelijke normeringsdatum voor beide soorten examen dit jaar niet uitvoerbaar is. In de Kamerbrief licht de minister de reden daarvoor toe en roept hij de sector op de beide uitslagdata te vieren.  

Aandachtspunten centrale examens 2022 

Nu het duidelijk is hoe de examinering er dit jaar uit gaat zien, kunnen scholen leerlingen verder voorbereiden op en informeren over de aankomende periode en het centrale examen 2022. Daarbij is het goed om als school aandacht te hebben voor de noodzakelijke aanpassingen van het PTA en het examenreglement. De handreiking ‘Aanpassing PTA en examenreglement examens 2022’ biedt handvatten bij het doorvoeren van deze aanpassingen. 

Daarnaast is het zaak leerlingen (en ouders en medewerkers) goed te informeren over de aankomende periode. Dit jaar zullen alle examenleerlingen een individueel rooster volgen. Daarvoor is heldere communicatie vanuit de school nodig, met bijvoorbeeld een aanpak voor de keuzes die leerlingen moeten maken (inclusief bijbehorende essentiële data). Zie hiervoor ook het bericht 'Communicatie over CE 2022: praktijkvoorbeelden en aandachtspunten'.