Communicatie over centrale examens 2022: praktijkvoorbeelden en aandachtspunten

29 maart 2022

Evenals in 2021 is er ook in dit schooljaar een aantal aanpassingen in het verloop van de centrale examens. Dat vraagt van de scholen zorgvuldige communicatie naar leerlingen, ouders en medewerkers. Ter inspiratie hieronder geactualiseerde praktijkvoorbeelden van enkele scholen: hoe richten zij de communicatie over de examens in? En daarnaast een reeks aandachtspunten rond de communicatie voor scholen, opgesteld door de VO-raad in samenspraak met verschillende betrokkenen bij de uitvoering van het centrale examen in 2022.

Praktijkvoorbeelden 

Communicatie over het CE op Het Element: tijdig, begrijpelijk en interactief
“Iedereen – van leerlingen tot ouders en medewerkers – wil in deze coronajaren nog meer geïnformeerd worden over het examen dan in 'normale' jaren, daar moet je je van bewust zijn.” Aldus Mirjam Lenters-Vinke, beleidsmedewerker en examensecretaris van vmbo-school Het Element in Amersfoort. De school informeerde de ouders via hun reguliere nieuwsbrief én ontwikkelde zelf een informatieboekje voor docenten en een boekje en presentatie gericht op leerlingen. “Na die presentatie hoorde ik: He, nu snap ik eindelijk hoe het zit!” Lees het gehele voorbeeld

 

Communicatie over het CE op csg Jan Arentsz: ‘Belangrijk om zoveel mogelijk rust uit te stralen’
Zet alle informatie bondig en overzichtelijk op een rij voor leerlingen, ouders en medewerkers en straal zoveel mogelijk rust uit. Zodat leerlingen straks ook rustig eindexamen kunnen doen. Dat is op csg Jan Arentsz in Alkmaar de kern als het gaat om de communicatie over de examens. “Het is ontzettend belangrijk om hier goed over te communiceren”, stelt Pietjan Blommaart, examensecretaris op de school. “Maar we willen er hierbij wel voor waken dat we meegaan in soms getoonde paniek van ‘heel veel is anders’ en dat we teveel communiceren, zodat het niet meer aankomt bij leerlingen.” Lees het gehele voorbeeld 

 

Communicatie over het CE op het Ludger College: ‘betrek iedereen in de school’
“Toen de eerste signalen kwamen van de aanpassingen in het CE dit jaar, zijn we meteen bij elkaar gaan zitten en concludeerden we: dit gaat opnieuw wat vragen van iedereen in de school. En juist daarom is het belangrijk om zowel leerlingen, ouders, mentoren én docenten zo goed mogelijk te informeren en betrekken.” Aan het woord is Gerhard Oosten, afdelingsleider havo/vwo op het Ludger College in Doetinchem. Zijn school stelde onder meer een uitgebreide planning op over de examens en zette daarnaast in op meer interactieve vormen, zoals een vraagbaak. Lees het gehele voorbeeld

 

Aandachtspunten communicatie

De maatregelen met betrekking tot het centraal examen 2022 vragen van scholen om hun eigen examenregelingen daarop aan te passen (examenreglement en eventueel PTA) en een heldere communicatie naar leerlingen (en ouders) en medewerkers te verzorgen. Mede in gesprek met de praktijkvoorbeelden is het volgende lijstje aandachtspunten voor de communicatie opgesteld.

Kernelementen Besluit examens 2022

 • Het beroepsgerichte profielvak wordt afgesloten met een se in plaats van met een cspe. De school biedt de leerling de gelegenheid om desgewenst een substantieel deel te herkansen.
 • Er zijn twee volledige tijdvakken voor de centrale examens en een derde bedoeld voor herkansingen.
 • De digitale flexibele examens zijn juist niet aan tijdvakken gebonden. De einddatum voor de uitslagbepaling bb/kb is de start van de schoolvakantie: neem uw tijd! 
 • Leerlingen hebben de mogelijkheid om van twee vakken het centrale examen te herkansen
 • Om te kunnen slagen kan één vak, niet zijnde een kernvak buiten beschouwing worden gelaten.
 • Alle eindcijfers worden op de cijferlijst vermeld, ook dat van een vak dat buiten beschouwing is gelaten bij het vaststellen van de uitslag.  
   

Essentiële data om te communiceren met leerlingen (en ouders) en medewerkers 

 • 22 april: uiterlijke datum waarop de leerling zijn keuze voor het eerste of tweede tijdvak bekend maakt (per vak).
 • 29 april: uiterlijke datum waarop de directeur de leerling die geen keuze heeft gemaakt voor 22 april in kennis stelt van deelname aan eerste of tweede tijdvak.
 • 2 mei: deadline voor het inleveren van de se-cijfers voor de vakken met een schriftelijk centraal examen, én voor vakken met alleen een schoolexamen (voor alle leerwegen en schoolsoorten).
 • De data voor de tijdvakken 1, 2 en 3, zie bijvoorbeeld Examenblad.nl
 • Bekendmaking van de resultaten na elk van de tijdvakken (tweede tijdvak 9 juni, digitaal flex 15 juni, tweede tijdvak 1 juli, derde tijdvak 14 juli). Eventueel aangeven hoe de school leerlingen informeert die zowel papieren als digitale examens maken.
   

Aandachtspunten voor de leerling

 • Hoe kom je tot een goede keuze; met wie bespreek je je keuze. Wie is het aanspreekpunt voor ingewikkelde keuzes. Aandacht voor het risico dat examens – bijvoorbeeld door coronagerelateerde afwezigheid - doorgeschoven moeten worden naar derde tijdvak.
 • Elke leerling kan een individueel examenrooster over verschillende tijdvakken hebben.
 • Eventuele afwezigheid moet volgens de strikte examenregels (vooraf) worden gemeld. De directeur beslist of de afwezigheid legitiem is.
 • Wat de school biedt aan ondersteuning biedt op weg naar tijdvak 2. 
   

Aandachtspunten voor de school

 • Alle groepsroosters worden individuele roosters. Er is daarom extra aandacht nodig voor het deelnamerecht en de deelnameplicht van de leerling.
 • De behaalde resultaten kunnen per vak per tijdvak worden meegedeeld.
 • Leerlingen mogen zowel de eerste afname voor een vak én de herkansing voor een ander vak in tijdvak 2 plannen.