Wet vereenvoudiging bekostiging aangepast met regeling breed onderwijsaanbod

02 juli 2020

De Wet vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs wordt uitgebreid met een regeling voor 75 schoolvestigingen met een breed aanbod. Deze scholen krijgen een zogeheten 'vaste voet' van ruim 200.000 euro. Met deze regeling is de wet in de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen op 2 juli 2020.

Het wetvoorstel is het resultaat van jarenlange voorbereiding en discussie en heeft de steun van de VO-raad. In de wet is in voldoende mate tegemoet gekomen aan de kritiekpunten op eerdere uitwerkingsvoorstellen. De VO-raad houdt overigens – zonder af te doen aan die steun – bezwaren tegen het plan van de minister om extra middelen voor scholen in dunbevolkte gebieden te dekken uit de lumpsum. In het voorafgaande debat over de wet op 1 juli 2020 ging ook veel aandacht uit naar scholen in geïsoleerde gebieden en vooral in Zeeland.

Wanneer de behandeling in de Eerste Kamer plaatsvindt is nog niet bekend.