Alle onderwerpen

Onderwerp

Curriculumherziening

De huidige landelijk vastgelegde kerndoelen (po en onderbouw vo) en examenprogramma’s (bovenbouw vo) zijn niet meer actueel en bereiden leerlingen niet optimaal voor op hun vervolgopleiding en toekomst. Momenteel loopt daarom een traject voor de herziening van het curriculum in het funderend onderwijs. In april 2022 maakte minister Wiersma bekend dat de herziening van de kerndoelen wordt opgeknipt in fases; als eerste worden in 2022 de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap aangepakt. Begin 2023 volgt een politiek besluit over wanneer de ontwikkeling van de resterende leergebieden start.

Praktijk & ondersteuning

Traject landelijke curriculumherziening

Wat betreft de herziening van de landelijke kerndoelen is SLO nu aan zet; het landelijke expertisecentrum voor curriculumontwikkeling heeft van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om samen met het onderwijsveld concrete kerndoelen voor Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid te ontwikkelen. Dit gebeurt met betrokkenheid van het veld. Voor de zomer zijn teams van leraren en vakexperts samengesteld die in het nieuwe schooljaar aan de slag gaan met de kerndoelen voor taal en rekenen/wiskunde. De bemensing van de teams voor burgerschap en digitale geletterdheid wordt aan het begin van het schooljaar 2022-2023 opgestart. 

SLO werkt daarnaast aan de actualisatie van de examenprogramma’s voor Nederlands, moderne vreemde talen, klassieke talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer. Hiervoor zijn vakvernieuwingscommissies van leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts opgericht. De conceptexamenprogramma’s die de commissies opleveren worden beproefd op bruikbaarheid en effectiviteit in de praktijk. Hierover volgt later meer informatie. 

Wanneer de overige examenprogramma’s starten is nog niet bekend.

Masterplan basisvaardigheden

Parallel aan de lopende curriculumherziening maakt het kabinet vanaf volgend schooljaar jaarlijks 1 miljard euro vrij voor het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen. De hoofdlijnen van het hiervoor opgestelde masterplan basisvaardigheden zijn inmiddels bekendgemaakt. Zo kunnen scholen na de zomervakantie subsidie krijgen voor het verbeteren van hun onderwijs op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Een selecte groep scholen kan daarbij ook een beroep doen op expertondersteuning in de vorm van een zogenaamde basisteam. Meer informatie hierover volgt. 

Op de langere termijn wordt daarnaast via vijf pijlers verder ingezet op het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen:

  • extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren;
  • kennis en beschikbaarheid van effectieve leermiddelen; 
  • een goede aansluiting en gedeelde verantwoordelijkheid tussen school en omgeving (ouders, bibliotheken);
  • door middel van onderzoek en monitoring goed zicht krijgen op de resultaten van basisvaardigheden en effectieve interventies;
  • het ontwikkelen van een goed, landelijk curriculum, zodat het onderwijs een heldere opdracht heeft.

Schooleigen curriculumontwikkeling

Scholen die vragen hebben over het thema curriculum of aan de slag willen met schooleigen curriculum-ontwikkeling, kunnen terecht bij SLO. SLO levert basisgereedschappen waarmee leraren en scholen kunnen werken aan hun onderwijsprogramma en zelf onderwijs kunnen ontwerpen. 

Ook Voortgezet Leren biedt scholen ondersteuning. Dit programma van de VO-raad organiseert bijeenkomsten op het gebied van leerdoeldenken, curriculumherziening en ruimte in het curriculum voor bijvoorbeeld versnellen, verrijken en verdiepen.