Alle onderwerpen

Onderwerp

Goed bestuur

De kwaliteit van het bestuurlijk handelen en de bestuurlijke inrichting van onderwijsorganisaties is van belang voor het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs. In de Code Goed Onderwijsbestuur hebben de leden van de VO-raad hierover afspraken gemaakt. Deze gaan onder meer over het betrekken van belanghebbenden, verantwoording en het samenspel bestuur - intern toezicht.

Praktijk & ondersteuning

Code Goed Onderwijsbestuur VO

De VO-raad biedt leden ondersteuning bij het vormgeven aan goed bestuur, in overeenstemming met de Code Goed Onderwijsbestuur VO.

In de handreiking 'Verantwoording Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019' staat een overzicht van vier principes en vier pas toe-bepalingen die - samen met twintig ‘good practices’ - de basis vormen van de code. Aan de hand hiervan kunt schoolbesturen nagaan of ze aan de pas toe-bepalingen voldoen en of de principes worden toegepast. Ook wordt informatie geboden over hoe ze zich op een goede manier kunnen verantwoorden over de toepassing van de principes en de naleving van de pas toe-bepalingen.

Voorbeelddocumenten

Daarnaast is een aantal voorbeelddocumenten beschikbaar die helpen om invulling te geven aan de governance van scholen:

Handreikingen

Ook is een aantal handreikingen beschikbaar rondom de code:

Commissie Code Goed Onderwijsbestuur

Ook is een commissie Code Goed Onderwijsbestuur ingericht die de toepassing van de principes uit de code stimuleert (o.a. door regionale bijeenkomsten) en met bestuurders in gesprek gaat over specifieke onderwerpen (zoals regionale samenwerking of het samenspel tussen bestuur en intern toezicht). De commissie kan daarnaast individuele leden aanspreken over naleving van de pas toe-bepalingen.

Onafhankelijke governancecommissie

Als sprake is van het niet naleven van de lidmaatschapseisen van de Code Goed Onderwijsbestuur VO, kunnen de leden van de VO-raad hier melding van maken bij een onafhankelijke governancecommissie.

1 / 1

Gerelateerde thema's

Voor ondersteuning specifiek op het vlak van verantwoording, medezeggenschap en professionalisering bestuurders kunnen schoolbestuurders terecht op de onderstaande themapagina's: 

Helpdesk VO

Bij vragen over governance kunnen leden van de VO-raad terecht bij de Helpdesk VO.