Alle onderwerpen

Onderwerp

Onderwijshuisvesting

Een schoolbestuur dat een schoolgebouw wil moet vrijwel altijd aankloppen bij de gemeente. Die is verantwoordelijk voor nieuwbouw, de school is verantwoordelijk voor het gehele onderhoud. Een nieuw gebouw kost heel veel geld, en drukt fors op de begroting van een gemeente. Dat zorgt soms voor lange procedures en spanning in de relatie tussen schoolbestuur en de gemeente. Schoolbesturen zijn te afhankelijk van de welwillendheid van gemeentebesturen. Zij kunnen daardoor hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van leerlingen en personeel niet altijd waarmaken. En een slecht schoolgebouw zet de kwaliteit van het onderwijs onder druk.

Ondersteuning

Verduurzaming

Voor bedrijven en (onderwijs)instellingen geldt een zogenaamde energiebesparingsverplichting. Maar welke energiebesparingsmaatregelen moet je nemen? Onderstaande websites en tools helpen scholen op weg met energiebesparing.

Green Deal Scholen

De VO-raad heeft eind 2014 met diverse partijen de Green Deal Scholen afgesloten. De VO-raad is een van de trekkers van het uitvoeringsprogramma. Welke maatregelen kunt u als school nemen voor een beter binnenmilieu en energiebesparing? En hoe kunt u deze financieren? Kan ik ervaringsdeskundigen uitnodigen op mijn school? Alle beschikbare kennis op dit vlak en een helpdesk staan op de website greendealscholen.nl.

Erkende energiebesparingsmaatregelen

Voor bedrijven en (onderwijs)instellingen geldt een zogenaamde energiebesparingsverplichting. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een lijst opgesteld met erkende maatregelen die scholen kunnen nemen, om aan deze verplichting te voldoen. Voor alle maatregelen geldt dat ze binnen maximaal vijf jaar worden terugverdiend.

Kennisgroep onderwijshuisvesting

De VO-raad en PO-Raad willen een gezamenlijke Kennisgroep Onderwijshuisvesting samenstellen. Een kennisgroep hierover bestaat al langere tijd in het primair onderwijs maar er zijn veel overeenkomstige uitdagingen. De VO-raad roept leden op om deel te nemen aan de Kennisgroep.

Deze kennisgroep wisselt kennis en informatie uit over alle facetten van onderwijshuisvesting zoals:

 •     De betaalbaarheid van gebouwen
 •     De relatie met gemeenten
 •     De kwaliteit van husvesting
 •     Renovatie en/of nieuwbouw
 •     Duurzaamheid
 •     Multifunctionele accommodaties
 •     Gezondheid en luchtkwaliteit
 •     Doordecentralisatie en flexibiliteit
    

Daarnaast spelen de komende jaren twee grote ‘overkoepelende’ dossiers, in samenwerking met VNG en OCW, natuurlijk ook heel nadrukkelijk een rol:

 •     De programmatische aanpak onderwijshuisvesting
 •     Innovatiefonds onderwijshuisvesting
   

De kennisgroep Onderwijshuisvesting bestaat uit vertegenwoordigers van schoolbesturen die lid zijn van de PO-Raad en VO-raad. In de meeste gevallen zijn dat beleidsmedewerkers huisvesting.

De kennisgroep komt vijf keer per jaar bijeen. Voor 2024 is dat:
06 februari 2024 van 10.00 – 12.00 uur online
09 april 2024 van 10.00 – 13.00 uur op locatie
13 juni 2024 van 10.00 – 12.00 uur online
19 september 2024 van 10.00 – 12.00 uur online
12 november 2024 van 10.00 – 13.00 uur op locatie

Opgeven voor de kennisgroep (waarna je automatisch voor de bijeenkomsten wordt uitgenodigd) kan bij Tanja van Nes tvannes@poraad.nl of Paul Huisman paulhuisman@vo-raad.nl.

 

Verwerking voorziening groot onderhoud

De voorschriften voor het verwerken van de kosten van het groot onderhoud in de jaarrekening veranderen per 1 januari 2024. De meeste schoolorganisaties moeten daardoor een keuze maken voor het verwerken van de kosten van groot onderhoud: activeren of het vormen van een voorziening. Als een schoolorganisatie kiest voor de voorziening, dan moet deze veelal op een andere wijze worden vastgesteld, dan schoolorganisaties tot nu toe altijd deden. Voor de ondersteuning bij de keuzes die gemaakt moet worden, hebben de PO-Raad en VO-raad een brochure gemaakt. De brochure is bedoeld als een handreiking bij de overgang naar de nieuwe situatie.

Er blijft vrijheid voor schoolorganisaties om te kiezen voor het activeren en afschrijven van de kosten van groot onderhoud of voor de verwerking via een voorziening groot onderhoud. Daarmee is het feit onderkend dat in het funderend onderwijs het economisch claimrecht van gebouwen veelal bij de gemeente ligt en dat dit vraagt om een afwijkende werkwijze.

Mogelijke impact op vermogenspositie

Wellicht lijkt het op het eerste gezicht een administratief-technisch verhaal, maar de wijze waarop schoolorganisaties de kosten van het groot onderhoud verwerken in de jaarrekening, kan een behoorlijke impact hebben op het financieel beleid en de vermogenspositie van de organisatie. Zo heeft deze aangepaste regelgeving direct invloed op de kengetallen die schoolbesturen hanteren voor het bepalen van hun financiële ruimte en het weerstandsvermogen. Ook heeft deze nieuwe regelgeving invloed op de landelijk discussie over mogelijke bovenmatige reserves.

Voor schoolorganisaties die niet het economisch claimrecht hebben op hun schoolgebouwen, is er een beknopte versie van de brochure.