Alle onderwerpen

Onderwerp

Professionele ontwikkeling leraren

Om continu eigentijds onderwijs aan te bieden van hoge kwaliteit moeten scholen kunnen beschikken over voldoende goed opgeleide, bevoegde leraren. Dit is uiteraard een speerpunt van de VO-raad, net als het daarmee samenhangende creëren van voldoende professionaliseringskansen voor leraren. In het jongste Onderwijsakkoord (april 2022) is afgesproken dat er structureel 53 miljoen euro extra per jaar vrij komt voor de professionele ontwikkeling van leraren, bestemd voor onder andere het verbeteren van de basisvaardigheden en het implementeren van het herziene curriculum. Scholen hebben hierin zelf een grote rol; de VO-raad biedt waar nodig ondersteuning.

Praktijk & ondersteuning

Loopbaanperspectieven

Hoe maken we het lerarenberoep aantrekkelijker? Natuurlijk door betere beloning en minder werkdruk (meer ontwikkeltijd). Maar ook door leraren betere loopbaan- en carrièreperspectieven te bieden. Daarbij gaat om ontwikkeling, professionalisering en een aantrekkelijke werk- en leeromgeving. 

De VO-raad zet zich in voor het versterken van de loopbaanmogelijkheden voor leraren, ook in samenwerking met andere partijen, zoals in het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Daar bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten voor een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren. Het Platform zet in op een doorlopende lijn voor leraren gedurende hun gehele carrière en voor kennisontwikkeling en -uitwisseling.  

De samenwerking tussen de VO-raad en de gemeente Amsterdam resulteerde in de interessante website loopbaanleraren.nl, met verhalen van leraren (in video’s en tekst), en tips en handreikingen voor leraren zelf én leidinggevenden en hr-medewerkers.

Lerarenbeurs

Met de lerarenbeurs kunnen leraren met een onderwijsbevoegdheid, die een opleiding gaan volgen aan een hogeschool of universiteit, een vergoeding aanvragen als tegemoetkoming in de kosten voor collegegeld, studiekosten en reiskosten. Werkgevers kunnen subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen. De Subsidieregeling Lerarenbeurs zou dit jaar aflopen, maar minister Wiersma heeft besloten deze met vijf jaar te verlengen tot en met schooljaar 2027-2028.

De Lerarenbeurs draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep en is, met het oog op het lerarentekort, van groot belang. De VO-raad is blij dat ook de komende jaren leraren nog van de beurs gebruik kunnen maken. Uit het eindrapport van het evaluatieonderzoek van de Lerarenbeurs blijkt dat de Lerarenbeurs bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit en positie van leraren en zorgt voor een verhoging van het kwalificatieniveau.

Relevante informatie

Verder verwijzen we graag naar relevante informatie van Voion, het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds voortgezet onderwijs. Hier vind je themapagina’s met inspirerende voorbeelden en bruikbare instrumenten op het gebied van loopbaanbeleid en -ontwikkeling. 

1 / 1

Inzichten uit onderzoek

Bij Voion zijn veel publicaties te vinden over loopbaanonderzoek en aanverwante onderwerpen. Bijvoorbeeld het rapport ‘Loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs’ (2018) van het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam. Conclusie: het aanbieden en faciliteren van uitdagende rollen creëert loopbaanmogelijkheden en vergroot loopbaanperspectieven.  

In april 2022 verscheen het Voion-rapport Uitval startende docenten, met als uitkomst: bied startende docenten een voltijdsbaan of grote deeltijdbaan aan.