Alle onderwerpen

Onderwerp

Professionele ontwikkeling leraren

Om continu eigentijds onderwijs aan te bieden van hoge kwaliteit moeten scholen kunnen beschikken over voldoende goed opgeleide, bevoegde leraren. Dit is uiteraard een speerpunt van de VO-raad, net als het daarmee samenhangende creƫren van voldoende professionaliseringskansen voor leraren. In het jongste Onderwijsakkoord (april 2022) is afgesproken dat er structureel 53 miljoen euro extra per jaar vrij komt voor de professionele ontwikkeling van leraren, bestemd voor onder andere het verbeteren van de basisvaardigheden en het implementeren van het herziene curriculum. Scholen hebben hierin zelf een grote rol; de VO-raad biedt waar nodig ondersteuning.

Wat speelt er?

Doorlopende leerlijn

Het idee van een doorlopende leerlijn is inmiddels vanzelfsprekend. We bedoelen hiermee dat er vanaf de lerarenopleiding een soepele overgang is naar de begeleiding in de onderwijspraktijk en vervolgens een continue professionele ontwikkeling tijdens de loopbaan van de leraar. Al in 2016 pleitte de VO-raad, evenals de onderwijsinspectie, voor een doorlopende leerroute (zie het actieplan ‘Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector’ uit 2016). Het ministerie van OCW maakte de doorlopende leerlijn vervolgens tot kernambitie in het lerarenbeleid. 

In 2021 hebben het kabinet en de VO-raad in het kader van de afhechting van het Sectorakkoord vo afgesproken dat duurzame inzetbaarheid en loopbaanbeleid in 2021 en 2022 deel uitmaken van een sterker strategisch personeelsbeleid (HRM) in het vo.

In december 2022 is in het werkplan voor de aanpak van het lerarentekort afgesproken dat leraren, schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo-instellingen en lerarenopleidingen regionaal bindende afspraken gaan maken over onder andere het opleiden en doorlopend professionaliseren van leraren in de regio. Welke afspraken onderwijsregio’s hierover maken, bepalen zij zelf en hangt af van de regionale opgaven. Dit werkplan is opgesteld door de beide onderwijsministers, de PO-raad, VO-raad en MBO-raad, de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van NL namens de lerarenopleidingen en verschillende beroepsgroepvertegenwoordigers. De Kamerbrief met meer uitleg hierover staat hier.  

Loopbaanperspectieven in kaart gebracht

Eind 2018 bracht de Onderwijsraad het advies ‘Ruim baan voor leraren: een nieuw perspectief op leraarschap’ uit, waarin de raad pleit voor het verruimen van de onderwijsbevoegdheden en het creëren van meer mogelijkheden voor verdere professionalisering en loopbaanontwikkeling. Een ingrijpende herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur hoort daarbij. 

Ontwikkeltijd

Meer ruimte voor ontwikkeltijd staat ook al enige jaren op het wensenlijstje scholen en leraren. In het werkplan Samen voor het beste onderwijs, dat het ministerie van OCW samen met sociale partners heeft opgesteld in december 2022, is onderwijstijd aangewezen als een van de prioriteiten. Het idee is dat door flexibel om te gaan met de onderwijstijd, er meer ruimte wordt vrijgemaakt om ontwikkeltijd in te zetten op scholen. Het doel is hiermee de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep te vergroten.  

Voor meer informatie, ga naar de themapagina ontwikkeltijd.