Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Dekkend onderwijsaanbod
Vrijwel alle vo-scholen hebben of krijgen te maken met dalende leerlingenaantallen. In het schooljaar 2017-2018 waren er bijna 10.000 minder vo-leerlingen dan in het schooljaar daarvoor. De prognoses laten zien dat deze leerlingendaling verder doorgaat tot ten minste 2030. In de komende jaren zal het aantal vo-leerlingen met gemiddeld 12% afnemen.

Deze afname van het aantal leerlingen kan grote gevolgen hebben. Het schoolbudget is afhankelijk van het aantal leerlingen. Als dit aantal daalt, neemt het budget af. Het kan daardoor lastiger worden om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven. Ook kan het leiden tot verschraling van het onderwijsaanbod of het verdwijnen van schoolsoorten of scholen uit sommige regio’s, waardoor voor leerlingen (te) grote reisafstanden ontstaan. Verder kan de daling van het aantal leerlingen gevolgen hebben voor de huisvesting en het personeel van scholen.

Regionale samenwerking

Besturen dienen vroegtijdig op deze mogelijke gevolgen te anticiperen en oplossingen te vinden. Scholen zijn minder kwetsbaar als zij met andere (onderwijs)partijen in de regio samenwerken om kwalitatief goed onderwijs en een breed aanbod beschikbaar te houden. Deze samenwerking komt echter nog lang niet overal vanzelfsprekend tot stand.

De VO-raad benadrukt het belang van regionale samenwerking. In het Sectorakkoord VO is de ambitie geformuleerd dat bestuurders en schoolleiders in de regio samenwerken aan hun publieke opdracht. ‘De verantwoordelijkheid van het schoolbestuur houdt niet op bij het hek van de school, in de regio moet het gebeuren. Dat er scholen zijn die met de rug naar elkaar toestaan is niet langer aanvaardbaar en in strijd met de publieke opdracht die we met elkaar hebben’, aldus VO-raad-voorzitter Paul Rosenmöller in zijn speech op het VO-congres 2018.

De VO-raad stimuleert de regionale samenwerking tussen scholen en besturen, door actief te pleiten voor meer wettelijke ruimte voor deze samenwerking en besturen ondersteuning te bieden op dit vlak.

Prognose leerlingen vo per RMC-regio, 2031 versus 2016
Bron: Voortgangsrapportage leerlingendaling funderend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (12 juni 2018)