Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Governance
De leden van de VO-raad hebben met elkaar de 'Code Goed Onderwijsbestuur VO' vastgesteld. Met deze code wil de sector een goede bestuurscultuur garanderen, passend bij onderwijsorganisaties die publiekelijk worden bekostigd en publieke belangen dienen. De afgelopen jaren zijn aanzienlijke verdere stappen gezet op dit vlak; tegelijkertijd is er nog een aantal aandachtspunten. Een monitoringscommissie heeft de naleving van de code gemonitord en geëvalueerd en onderzocht of actualisatie ervan gewenst is. Eind 2018 werd het advies 'Betekenisvol besturen' gepresenteerd op de ledenvergadering van de VO-raad. De aanbevelingen uit dit advies worden uitgewerkt en voorgelegd op de ALV van 6 juni 2019.

Code Goed Onderwijsbestuur VO

De Code Goed Onderwijsbestuur VO bevat zes lidmaatschapseisen voor de VO-raad. Deze hebben betrekking op verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. Zo moeten het jaarverslag, de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling worden gepubliceerd. Ook moet de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld in het jaarverslag. Al dan niet betaalde (neven)functies van bestuurders en toezichthouders dienen openbaar gemaakt te worden.

Naast deze lidmaatschapseisen kent de code 47 richtlijnen voor goed bestuur waarvoor ‘pas toe of leg uit’ geldt en waarover ieder jaar verantwoording moet worden afgelegd, en bevat de code aanbevelingen aan de Raden van Toezicht van vo-scholen.

De code beschrijft verder cultuuraspecten die een belangrijk onderdeel vormen van goed bestuur maar moeilijk in regels zijn te vatten zoals gedrag, leiderschap, professionaliteit en handelen naar normen en waarden. Kernwaarden zijn: integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid en transparantie.

Actualisatie code 

Hierbij wordt ook gekeken of actualisatie van de Code Goed Onderwijsbestuur gewenst is. De monitoringscommissie rond de naleving van de code heeft hierover – op basis van de uitkomsten van hun monitoring en gesprekken met leden van de VO-raad, belanghebbenden zoals ouders, leerlingen en personeel, en experts – op de ledenvergadering van de VO-raad op 29 november 2018 advies uitgebracht

Geri Bonhof, voorzitter van de Monitoringscommissie, presenteerde het advies ‘Betekenisvol besturen’ aan de leden van de VO-raad. In dit advies doet de commissie vijftien aanbevelingen voor actualisatie van de Code Goed Onderwijsbestuur VO. De ALV besloot om de aanbevelingen van de commissie Bonhof te laten uitwerken door een werkgroep die de Code Goed Onderwijsbestuur VO zal actualiseren en zal voorleggen op de ALV van 6 juni 2019.

In onderstaande video worden in kort bestek de aanbevelingen van de Monitoringscommissie gepresenteerd.

Stappen gezet

Met de code wil de vo-sector een goede bestuurscultuur garanderen. Doel is om het gesprek binnen scholen te stimuleren over de lidmaatschapseisen, richtlijnen en cultuuraspecten en op welk gebied schoolbesturen eventueel nog stappen kunnen zetten, en hen te stimuleren en faciliteren om hiermee aan de slag te gaan.

Een onafhankelijke monitoringscommissie ‘Naleving Code Goed Onderwijsbestuur VO’ toetst in opdracht van de VO-raad tot eind 2018 jaarlijks op naleving van de lidmaatschapseisen van de code. Uit onderzoek van deze commissie (sept 2017) komt naar voren dat de sector belangrijke stappen heeft gezet op dit vlak. Zo publiceert inmiddels 95% van de besturen hun jaarverslag, tegenover 78% in 2016. Ook is een stijging te zien als het gaat om de publicatie van de integriteitscode, klachtenregeling en klokkenluidersregeling. Er is daarnaast ook nog een aantal aandachtspunten. Zo blijft de publicatie van de nevenfuncties van bestuur en toezichthouders nog achter.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad: “Besturen in het voortgezet onderwijs zijn zich er zeer bewust van dat hun werkwijze en gedrag van groot belang zijn voor het verkrijgen en behouden van maatschappelijk vertrouwen en draagvlak. De sector heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om de governance en het interne toezicht te versterken. Met de code laten we als sector zien dat we eisen stellen aan lidmaatschap, en aan elkaar.”

De VO-raad blijft de komende jaren verder inzetten op het naleven van de code en leden faciliteren op dit vlak.