Alle onderwerpen

Onderwerp

CAO VO

De VO-raad overlegt met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden in het voortgezet onderwijs.

Praktijk & ondersteuning

CAO VO 2022

Op 22 juni 2022 sloten de sociale partners een onderhandelaarsakkoord voor een CAO VO 2022-2023. Zowel de leden van de VO-raad als achterbannen van de onderwijsbonden hebben inmiddels goedkeuring gegeven aan dit akkoord; daarmee is de CAO VO 2022 een feit. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023.

De VO-raad wil zijn leden zo goed mogelijk informeren over en ondersteunen bij het uitvoering geven aan de nieuwe cao. Zie in dit kader onder meer de Q&A over de CAO VO 2022, het onderhandelaarsakkoord en de nieuwe salaristabellen. 

U kunt ook de vorige cao's nog raadplegen.

Leden van de VO-raad die vragen hebben over (het toepassen van) de CAO VO, kunnen terecht bij de Juridische helpdesk VO.

Bezwarencommissie

De CAO VO kent een bezwarencommissie, die is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze commissie oordeelt onder meer over geschillen tussen werkgever en P(G)MR omtrent de interpretatie van bepalingen van de CAO VO. Zowel de werkgever als P(G)MR kan een geschil voorleggen. De uitspraak van de commissie is bindend.

Landelijke beroepscommissie

Daarnaast bestaat er een landelijke beroepscommissie voor alle vo-scholen. Deze commissie toetst disciplinaire maatregelen vanuit schoolbesturen en behandelt daarnaast bezwaren tegen overplaatsing. De commissie is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen.