Alle onderwerpen

Onderwerp

CAO VO

De VO-raad overlegt met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden in het voortgezet onderwijs.

Praktijk & ondersteuning

CAO VO 2023/2024

De VO-raad en de onderwijsbonden hebben op 12 september een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor werknemers in het voortgezet onderwijs. Zowel de leden van de VO-raad als achterbannen van de onderwijsbonden hebben ingestemd met dit onderhandelaarsakkoord. Het cao-akkoord is daarmee definitief en wordt nu uitgewerkt in definitieve cao-teksten. Deze worden zo snel mogelijk via onze website gepubliceerd, alsook via de CAO VO-app.

De nieuwe CAO VO heeft een looptijd van 17 maanden, van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2024.

De VO-raad wil zijn leden zo goed mogelijk informeren over en ondersteunen bij het uitvoering geven aan de cao. Hiervoor maken en updaten we de rubriek met veel voorkomende vragen en antwoorden en organiseren we webinars voor bestuurders en HR-medewerkers.

U kunt ook de vorige cao's nog raadplegen.

Leden van de VO-raad die vragen hebben over (het toepassen van) de CAO VO, kunnen terecht bij de Juridische helpdesk VO.

Voorbeeldfuncties OOP

De VO-raad heeft samen met de vakbonden nieuwe voorbeeldfuncties gemaakt voor de OOP-functies. De voorbeeldfuncties zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld en kunnen worden gebruikt indien een schoolbestuur de functies voor het onderwijsondersteunend personeel wenst te actualiseren. Voorbeeldfuncties dienen vooral als inspiratiemateriaal en moeten altijd worden getoetst aan de specifieke situatie binnen de school.

In het nieuwe voorbeeldmateriaal is gekozen voor het beschrijven van functies in de vorm van reeksen. Het beschrijven in functiereeksen geeft meer flexibiliteit in organisaties, omdat niet elke functie en elke taak voor elke functionaris wordt beschreven. Een reeks is een algemene, abstracte beschrijving van activiteiten, taken en processen. Deze processen zijn de basis voor elke functie binnen die bepaalde groep.

Voorbeeldfuncties onderwijsondersteunend personeel

Voorbeelden werkzaamheden functies

Bezwarencommissie

De CAO VO kent een bezwarencommissie, die is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze commissie oordeelt onder meer over geschillen tussen werkgever en P(G)MR omtrent de interpretatie van bepalingen van de CAO VO. Zowel de werkgever als P(G)MR kan een geschil voorleggen. De uitspraak van de commissie is bindend.

Landelijke beroepscommissie

Daarnaast bestaat er een landelijke beroepscommissie voor alle vo-scholen. Deze commissie toetst disciplinaire maatregelen vanuit schoolbesturen en behandelt daarnaast bezwaren tegen overplaatsing. De commissie is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen.