Alle onderwerpen

Onderwerp

Leesonderwijs

Nederlandse kinderen en jongeren lezen steeds minder vaak en met minder plezier langere teksten of boeken. Mede hierdoor is de leesvaardigheid van leerlingen in het vo de afgelopen jaren significant gedaald. Met goed leesonderwijs kunnen scholen helpen deze trend te keren. Deze pagina biedt ondersteuningsaanbod en inspiratie om als school invulling te geven aan dit leesonderwijs.

Praktijk & ondersteuning

Masterplan basisvaardigheden

Met het masterplan basisvaardigheden wil het kabinet een impuls geven aan de vaardigheden van leerlingen op het vlak van taal, burgerschap, digitale geletterdheid en rekenen/wiskunde. Hiervoor wordt structureel 1 miljard euro op jaarbasis geïnvesteerd. 

Na de zomervakantie komt subsidie beschikbaar voor scholen die op de korte termijn aan de slag willen met het verbeteren van onder meer het taal/leesonderwijs. Een selecte groep scholen kan daarbij ook een beroep doen op expertondersteuning in de vorm van een zogenaamd basisteam. 

Op de langere termijn zet minister Wiersma daarnaast via vijf pijlers verder in op het versterken van onder meer de leesvaardigheden van leerlingen:

  • extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren;
  • kennis en beschikbaarheid van effectieve leermiddelen; 
  • een goede aansluiting en gedeelde verantwoordelijkheid tussen school en omgeving (ouders, bibliotheken);
  • door middel van onderzoek en monitoring goed zicht krijgen op de resultaten van basisvaardigheden en effectieve interventies;
  • het ontwikkelen van een goed, landelijk curriculum, zodat het onderwijs een heldere opdracht heeft.
1 / 0

Kennistafel Effectief Leesonderwijs

Veel ondersteuningsaanbod op het vlak van leesonderwijs zal de komende tijd verder voortkomen uit de Kennistafel ‘Effectief Leesonderwijs’, een initiatief van de VO-raad, PO-Raad en het NRO. Deze Kennistafel - bestaande uit wetenschappers en mensen uit de onderwijspraktijk – verzamelt en ontsluit (wetenschappelijke) kennis over effectief leesonderwijs, ontwikkelt tools aan de hand waarvan scholen deze kennis kunnen toepassen in de klas, en organiseert activiteiten. Vertrekpunt voor de acties vanuit de Kennistafel is het visiestuk 'Beter leesonderwijs, van weten naar doen!'.

Bijeenkomsten

Hieronder lichten we relevante bijeenkomsten uit, vanuit de Kennistafel, de VO-raad of andere organisaties.