Alle onderwerpen

Onderwerp

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Voor het funderend onderwijs gaat het om 5,8 miljard euro. De spil zijn schooleigen programma’s die scholen op basis van een eigen analyse opstellen. Scholen ontvangen een bedrag per leerling via de lumpsum en daarnaast zijn er binnen het NPO enkele subsidieregelingen die scholen kunnen aanvragen, waarover zij zich apart verantwoorden. De VO-raad ondersteunt zijn leden bij het NPO door te sturen op optimale randvoorwaarden voor scholen, kennis te delen en uitwisseling te faciliteren.

Schoolanalyse en schoolprogramma

Schoolscan

Scholen hebben in 2021 een analyse gemaakt van wat er op leerling- en schoolniveau nodig is en op basis daarvan een schoolprogramma ontwikkeld. Van alle scholen werd in het voorjaar van 2022, verwacht dat zij het eerste NPO-jaar evalueren en de ontwikkeling van hun leerlingen monitoren, om op basis daarvan in gesprek met bestuur, gemeente, ouders en anderen, waar nodig de aanpak bij te stellen voor het schooljaar 2022/2023. Scholen kunnen hiervoor het stappenplan voor de actualisering van de schoolscan gebruiken.

Monitoren en evalueren

Meer weten over hoe je de uitvoering van het programma goed evalueert en monitort? Op de website van het NPO is hier informatie over te vinden.