Alle onderwerpen

Onderwerp

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Voor het funderend onderwijs gaat het om 5,8 miljard euro. De spil zijn schooleigen programma’s die scholen op basis van een eigen analyse opstellen. Scholen ontvangen een bedrag per leerling via de lumpsum en daarnaast zijn er binnen het NPO enkele subsidieregelingen die scholen kunnen aanvragen, waarover zij zich apart verantwoorden. De VO-raad ondersteunt zijn leden bij het NPO door te sturen op optimale randvoorwaarden voor scholen, kennis te delen en uitwisseling te faciliteren.

Verantwoording

Jaarverslaglegging en medezeggenschap

Bij het maken en bijstellen van het schoolprogramma is het belangrijk om leraren, ouders, leerlingen en andere goed te betrekken. Voor het NPO-programma op school is de instemming van de MR vereist.

1 / 1

De verantwoording over de besteding van de NPO-middelen vindt plaats via de jaarverslaggeving. Het NPO wordt daarbij beschouwd als een ‘maatschappelijk thema’, wat betekent dat in het bestuursverslag dient te worden ingegaan op de besteding (op bestuursniveau) en een mogelijke doorkijk naar de resultaten tot dan toe. Het gaat daarbij om de grote lijnen en globale processen in het programma. Aanvullend wordt besturen via XBRL gevraagd per school aan te geven welke middelen zijn ingezet voor welke categorieën interventies op de menukaart, of de MR instemming heeft verleend bij de besteding, en welk deel van de middelen is besteed aan externe inhuur.

De XBRL-portal die voor de verantwoording van middelen gebruikt wordt, had in 2022 nogal wat last van kinderziektes. Daardoor is het invullen ervan niet overal goed verlopen. Daarnaast was in het systeem niet altijd duidelijk onder welke categorie de eigen interventies uit de menukaart gerangschikt moesten worden. De VO-raad maakt zich er hard voor dat de portal op korte termijn wordt verbeterd.

Handreiking

De VO-raad biedt met een handreiking handvatten voor de verantwoording van de middelen van het NPO via het jaarverslag en het XBRL Onderwijsportaal van DUO. Hierin worden er ook suggesties gedaan voor de inrichting van de administratie.

Aparte verantwoordingsprocedure subsidieregelingen

​Subsidieregelingen kennen specifieke doelen en een aparte verantwoordingsprocedure. De verantwoordingsprocedure per regeling en financieringsstroom is opgenomen in het overzicht 'Extra financieringsstromen NPO' dat de VO-raad voor zijn leden bijhoudt.