Alle onderwerpen

Onderwerp

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Voor het funderend onderwijs gaat het om 5,8 miljard euro. De spil zijn schooleigen programma’s die scholen op basis van een eigen analyse opstellen. Scholen ontvangen een bedrag per leerling via de lumpsum en daarnaast zijn er binnen het NPO enkele subsidieregelingen die scholen kunnen aanvragen, waarover zij zich apart verantwoorden. De VO-raad ondersteunt zijn leden bij het NPO door te sturen op optimale randvoorwaarden voor scholen, kennis te delen en uitwisseling te faciliteren.

Hoe kom ik aan voldoende personeel?

Voldoende menskracht

Een van de grootste uitdagingen voor scholen is het vinden van voldoende personeel. Het onderwijs kampt met tekorten en de werkdruk was al hoog. De ontwikkelde schoolprogramma’s voor het NPO vragen om creativiteit zodat extra menskracht gevonden kan worden om de zittende leraren te ondersteunen. Behalve leraren en klassenassistenten kan gedacht worden aan oud-docenten, zij-instromers, leraren in opleiding, maar ook pedagogen en psychologen. Het Nationaal Programma kan daarmee een kans zijn om mensen de weg te laten vinden naar (werken in) het onderwijs. Er is een aantal initiatieven om scholen te ondersteunen bij het vinden van voldoende mensen:

​Handreiking inhuur externen

Wilt u als school of schoolbestuur met middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs expertise of onderwijsprogramma’s van externe partijen inzetten? In de beknopte 'Handreiking inhuur externen' van het ministerie van OCW leest u meer over de aandachtspunten bij externe inhuur, zoals hoe ervoor te zorgen dat interventies in de school plaatsvinden en met betrokkenheid van de eigen medewerkers, en vindt u een praktisch stappenplan.