Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
CAO VO & Arbeidszaken
De onderhandelingen met de onderwijsbonden over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs - die op 10 oktober 2017 waren gestart - zijn vastgelopen.

De VO-raad heeft in de onderhandelingen aangegeven de volledig beschikbare ruimte voor arbeidsvoorwaarden te willen inzetten voor nieuwe cao-afspraken. Voor 2018 is hiervoor 2,35% beschikbaar, en met een langere looptijd meer. Met deze middelen is het mogelijk tot een meer dan marktconforme salarisverhoging te komen. Ook willen we afspraken maken over de wijze waarop we tot meer ontwikkeltijd en daarmee minder werkdruk kunnen komen. De VO-raad nodigt de bonden uit om gezamenlijk hiervoor bij de overheid extra middelen te bepleiten.

Voor de bonden waren deze voorstellen echter niet voldoende. Met een looneis van structureel 3,5% en een voorgestelde reductie van het lessenaantal van 25 naar 20, vragen de bonden veel meer dan de financiële ruimte die beschikbaar is. Daarnaast verschillen de bonden en de VO-raad van mening over de aanpak van de werkdruk. De bonden willen lessenreductie tot 20 uur per week als individueel recht opnemen in de cao. De VO-raad vindt dat de werkdruk vooral op schoolniveau moet worden aangepakt en pleit voor extra ontwikkeltijd voor docenten die per school in overleg met lerarenteams en zeggenschap moet worden ingevuld.

Lees de belangrijkste vragen en antwoorden over het vastlopen van de cao-onderhandelingen.

Scholen overwegen eenzijdige uitbetaling salarisverhoging

De VO-raad roept de onderwijsbonden op het overleg over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs te hervatten en voor 1 mei aanstaande tot een akkoord te komen. Lukt dit niet dan adviseert de VO-raad zijn leden vanaf 1 juni een loonsverhoging van 2,35% uit te betalen aan het onderwijspersoneel. Zie ook het nieuwsbericht hierover. 

CAO 2016-2017 verlengd

De CAO VO 2016-2017 is afgelopen op 1 oktober 2017. Sociale partners hebben deze cao niet opgezegd, dus wordt deze in beginsel stilzwijgend met een jaar verlengd. Dat betekent dat de in de cao opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot 1 oktober 2018 tijd van kracht blijven.

Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Danielle de Jong

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2