Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
CAO VO & Arbeidszaken
De onderhandelingen met de onderwijsbonden over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs - die op 10 oktober 2017 waren gestart - zijn vastgelopen. Inmiddels heeft het bestuur van de VO-raad de leden geadviseerd om over te gaan tot het eenzijdig uitbetalen van een structurele loonsverhoging van 2,35% per 1 juni.

De VO-raad heeft in de onderhandelingen aangegeven de volledig beschikbare ruimte voor arbeidsvoorwaarden te willen inzetten voor nieuwe cao-afspraken. Voor 2018 is hiervoor 2,35% beschikbaar, en met een langere looptijd meer. Met deze middelen is het mogelijk tot een meer dan marktconforme salarisverhoging te komen. Ook willen we afspraken maken over de wijze waarop we tot meer ontwikkeltijd en daarmee minder werkdruk kunnen komen. De VO-raad nodigt de bonden uit om gezamenlijk hiervoor bij de overheid extra middelen te bepleiten.

Voor de bonden waren deze voorstellen echter niet voldoende. Met een looneis van structureel 3,5% en een voorgestelde reductie van het lessenaantal van 25 naar 20, vragen de bonden veel meer dan de financiële ruimte die beschikbaar is. Daarnaast verschillen de bonden en de VO-raad van mening over de aanpak van de werkdruk. De bonden willen lessenreductie tot 20 uur per week als individueel recht opnemen in de cao. De VO-raad vindt dat de werkdruk vooral op schoolniveau moet worden aangepakt en pleit voor extra ontwikkeltijd voor docenten die per school in overleg met lerarenteams en zeggenschap moet worden ingevuld.

Lees de belangrijkste vragen en antwoorden over het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Zie ook het bericht 'Vermindering van werkdruk: centraal voorgeschreven of door scholen zelf ingevuld?'
 

Eenzijdige uitbetaling salarisverhoging

In maart heeft de VO-raad de onderwijsbonden opgeroepen vóór 1 mei tot nieuwe cao-afspraken te komen. Als dat niet zou lukken, dan adviseerde het bestuur van de VO-raad de leden om over te gaan tot het uitbetalen van een structurele loonsverhoging van 2,35% per 1 juni. Inmiddels is 1 mei gepasseerd zonder uitzicht op een nieuwe cao. Daarmee wordt het scenario van het uitbetalen van de loonsverhoging van kracht. Lees meer in het nieuwsbericht en de vragen en antwoorden: toekennen salarisverhoging in juni 2018. Zie daarnaast de salaristabellen per 1 juni 2018.

CAO 2016-2017 verlengd

De CAO VO 2016-2017 is afgelopen op 1 oktober 2017. Sociale partners hebben deze cao niet opgezegd, dus wordt deze in beginsel stilzwijgend met een jaar verlengd. Dat betekent dat de in de cao opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot 1 oktober 2018 tijd van kracht blijven.