Beginsituatie analyseren

17 maart 2023

Om naar de nieuwe situatie toe kunnen bewegen, moeten jullie weten waar jullie nu staan ten opzichte van de ambitie. Dat vraagt om een goede analyse van de beginsituatie. Breng in kaart wat goed gaat en wat beter kan. Welke kansen en bedreigingen zien jullie op weg naar het realiseren van de ambitie?

Waar staan jullie nu ten opzichte van de ambitie?

Hulpvragen

Bespreek de volgende hulpvragen met collega’s om erachter te komen in hoeverre jullie een gezamenlijk beeld hebben bij deze fase:

 • Waar staan jullie nu ten opzichte van de geformuleerde ambitie?
 • Wat is er al in gang gezet dat bijdraagt aan het realiseren van de ambitie? Welke resultaten zijn er al geboekt?
 • Hoe kijken verschillende doelgroepen in de school naar de ambitie?
 • Welke kansen om de ambitie te realiseren zien jullie? En welke bedreigingen zien jullie?
 • Is er een startmeting gedaan? Of een ander onderzoek waarvan jullie de resultaten als startmeting kunnen gebruiken?
Tools en instrumenten

In deze fase kunnen jullie de volgende tools inzetten:

 • Het bordspel We Own the School (WOTS) is een werkvorm om samen met leerlingen, docenten en schoolleiders een gesprek over eigenaarschap van (leren) te voeren nu en in de toekomst
 • Door het SMART formuleren van het jaardoel kunnen jullie de ambitie concreet en meetbaar maken. Ga aan de slag met het stappenplan jaardoel opstellen.
 • Bekijk het overzicht met onderzoeksinstrumenten en kies welke tools in jullie situatie passend zijn om in te zetten
Inspiratie

Laat je inspireren door praktijkvoorbeelden van andere scholen en door inzichten uit onderzoek:

Checklist

Hebben jullie deze fase doorlopen? Bekijk de checklist en ga na of jullie aan alle onderdelen hebben voldaan.

Jullie hebben een analyse van de beginsituatie gedaan en in ieder geval geformuleerd:

 • Waar jullie inhoudelijk gezien staan ten opzichte van de ambitie
 • In hoeverre er draagvlak voor de ambitie is bij verschillende doelgroepen (leerlingen, ouders, leraren, schoolleiding)
 • Welke mogelijke kansen en bedreigingen er zijn op weg naar de ambitie
 • Wat, aan de hand van jullie ambitie, de criteria zijn voor het bepalen van het succes van de ontwikkeling
Reflectie

Maak tijd voor een korte evaluatie, voordat jullie door gaan naar een volgende fase. Bespreek de volgende vragen:

 • Hoe is het analyseren van de beginsituatie gegaan? Wat ging goed? Wat kan beter?
 • Welke leerpunten nemen jullie mee naar de volgende fase? Wat willen jullie behouden? Wat willen jullie verbeteren?
 • Hebben jullie collega’s voldoende op de hoogte gehouden van de stand van zaken en de vervolgstappen in het ontwikkelproces?
 • Zitten jullie nog op de juiste weg of moeten er zaken bijgesteld worden? Bijvoorbeeld de ambitie die in de vorige fase is opgesteld.
 • Hebben jullie een plan en globale planning voor de volgende fase?