Uitvoeren in de praktijk

17 maart 2023

Tijdens het ontwikkeltraject is het belangrijk dat jullie alert blijven op vorderingen die worden gemaakt en op de betrokkenheid binnen de school. Hebben jullie nog hetzelfde doel voor ogen? En hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen binnen de school wordt gefaciliteerd in de ontwikkeling?

Hoe gaan jullie het plan samen uitvoeren?

Hulpvragen

Bespreek de volgende hulpvragen met collega’s om erachter te komen in hoeverre jullie een gezamenlijk beeld hebben bij deze fase:

 • Hoe houden jullie zicht op de uitvoering?
 • Hoe delen jullie de voortgang met de betrokkenen?
 • Hoe zorgen jullie dat je focus houdt op het behalen van de doelen?
 • Wie is er verantwoordelijk voor de tussentijdse evaluaties? En wie bepaalt of er tussentijds moet worden bijgestuurd?
 • Hoe faciliteren jullie medewerkers bij het aannemen van een nieuwe rol of een andere werkwijze, passend bij de geformuleerde ambitie? En, hoe helpen jullie hen om de oude situatie los te laten?
 • Hoe vieren jullie successen?
Tools en instrumenten

In deze fase kunnen jullie de volgende tools inzetten:

 • De voortgangssheet is een tool om het gesprek binnen jullie school over de voortgang van de ontwikkeling aan te gaan. Met het invullen van de diverse indicatoren kunnen jullie zien hoe de ontwikkeling ervoor staat, of de gewenste resultaten worden behaald en waar nog actie nodig is
 • Bekijk het overzicht met onderzoeksinstrumenten en zet de tools die jullie in fase 2 (beginsituatie analyseren) hebben uitgevoerd nog een keer in als tussenevaluatie
Inspiratie

Laat je inspireren door praktijkvoorbeelden van andere scholen en door inzichten uit onderzoek:

Checklist

Hebben jullie deze fase doorlopen? Bekijk de checklist en ga na of jullie aan alle onderdelen hebben voldaan.

Jullie hebben de ontwikkeling in praktijk gebracht, waarbij jullie in ieder geval:

 • Ervaring hebben opgedaan in de praktijk
 • Leerpunten hebben opgedaan in de tussenevaluatie
 • De uitkomsten uit de tussenevaluatie hebben gedeeld met betrokkenen
 • De strategie, planning en uitvoering (waar nodig) hebben bijgestuurd
 • Successen hebben gevierd
Reflectie

Maak tijd voor een korte evaluatie, voordat jullie door gaan naar een volgende fase. Bespreek de volgende vragen:

 • Hoe is het uitvoeren in de praktijk gegaan? Wat ging goed? Wat kan beter?
 • Welke leerpunten van het proces nemen jullie mee naar de volgende fase? Wat willen jullie behouden? Wat willen jullie verbeteren?
 • Hebben jullie collega’s voldoende op de hoogte gehouden van de stand van zaken en de vervolgstappen in het ontwikkelproces?
 • Zitten jullie nog op de juiste weg of moeten er zaken bijgesteld worden?
 • Hebben jullie een plan en planning voor de volgende fase?