Aangenomen moties corona en onderwijs: snelle invoering sneltesten op scholen

10 december 2020

Dinsdag 8 december is er in de Tweede Kamer gestemd over de zeven moties die na het Kamerdebat over corona en onderwijs van 25 november 2020 waren ingediend. De motie van D66 om sneltesten onmiddelijk effectief en verantwoord in te zetten op scholen, is aangenomen - net als alle andere ingediende moties.

De motie van D66 en de PvdA om voor de komende brugklassers in te zetten op het stimuleren van brede brugklassen, dubbele schooladviezen en latere selectie is aangenomen. Zo ontstaat er meer kans dat kinderen op het juiste niveau terechtkomen. Zo ontstaat er meer kans dat kinderen op het juiste niveau terechtkomen.

Onvoldoende zicht op eerstejaars

De uitkomsten van de derde covid-monitor van de onderwijsinspectie baart de minister zorgen. Nog veel scholen hebben onvoldoende in beeld of leerlingen in het eerste jaar op niveau zitten. De schooladviezen konden dit jaar niet op basis van de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs worden bijgesteld omdat deze werd geschrapt. Slob gaf aan met de VO-raad in gesprek te willen over wat scholen kunnen doen.

Inventarisatie luchtkwaliteit op scholen

De motie van het CDA en D66 om zo snel mogelijk de uitkomsten van de inventarisatie over de luchtkwaliteit op scholen te delen met alle gemeenten en hen nogmaals te wijzen op de subsidie door het Rijk is met algemene stemmen aangenomen. Ook al was de VNG betrokken bij de afspraken, de minister moet zelf ook de gemeenten informeren en erop aandringen snel aan de slag te gaan met het verbeteren van de ventilatie.

Scholen hoeven niet te wachten op financiële regeling ventilatie

In het eerdere Kamerdebat werden veel kritische vragen gesteld over de ventilatie op scholen, met name over de vertraging van de publicatie van de formele regeling. Slob gaf aan dat hij al in oktober heeft aangegeven dat dit tijd kost. Ook de scholen die in oktober al aan de slag zijn gegaan, hebben recht op de financiële ondersteuning van 30% door het Rijk. De ventilatieregeling staat inmiddels online en de aanvraag kan worden voorbereid. Op 1 januari 2021 gaat het loket open. De VO-raad heeft de handreiking voor scholen over ventilatie onlangs aangescherpt.  

Overige ingediende moties

De motie van de SP waarin de partij verzoekt om meer duidelijkheid op de coronakaart is met algemene stemmen aangenomen. Nu is het onduidelijk wat de precieze verdeling van bevoegdheden is als een school maatregelen moet treffen bij toenemende coronabesmettingen. Wie beslist of een school moet sluiten of dat andere onderwijsmaatregelen voldoende zijn? En op basis waarvan? Minister Slob zei dat dit niet op de routekaart staat omdat de regering niet generiek scholen wil sluiten.

N.a.v. een motie van de PvdA dat er nog steeds signalen zijn dat leraren gedwongen worden fysiek aanwezig te zijn op school, ondanks het feit dat zijzelf of iemand in hun huishoden in de risicogroep valt voor het coronavirus, belooft Slob de aandacht van werkgevers op de risicogroepen te vestigen. Het RIVM heeft precies in kaart gebracht wie de risicogroep is, en die mag thuis blijven.

Examenmaatregelen

Slob komt in de tweede week van december met een nieuwe brief met duidelijkheid over de volle breedte van het eindexamen, de avo-vakken en het staatsexamen. Hij wacht de uitkomsten van het onderzoek van Oberon af waarin de achterstanden van leerlingen in vmbo-tl, havo en vwo in kaart gebracht worden. De VO-raad houdt intensief contact met het ministerie. De achterstanden in het beroepsgericht vmbo zijn fors, zo bleek eerder uit een onderzoek van de VO-raad en SPV, omdat praktijkvakken veelal hebben stilgelegen. Het centraal schriftelijk praktijkexamen (cspe) wordt op basis van die resultaten dit jaar als schoolexamen afgenomen.