Onderwijs tijdens corona

19 augustus 2021

Het voortgezet onderwijs is sinds 1 maart weer open voor alle leerlingen. Op deze pagina vindt u actuele informatie en een overzicht van beschikbare ondersteuning en belangrijke documenten.

De informatie op deze pagina kan wijzigen n.a.v. de actualiteit. Op 19 augustus is het nieuwe protocol 'Onderwijs tijdens corona' gepubliceerd.

Protocol 'Onderwijs tijdens corona' 

De VO-raad heeft een geactualiseerd protocol gemaakt dat past bij het coronabeleid zoals dit geldt vanaf 13 augustus 2021. Dit protocol is van de VO-raad en niet, zoals gebruikelijk, van de sociale partners gezamenlijk.


Servicedocument OCW en aanvullende maatregelen bij heropening scholen

Het ministerie van OCW heeft op 28 mei een servicedocument gepubliceerd, waarin de geldende regels en afspraken worden samengevat rond het omgaan met het coronavirus op school. Het servicedocument staat los van en naast het protocol vo. 


Ondersteuning bij gesprek over vaccineren

Op veel scholen wordt het gesprek over vaccineren gevoerd; naar aanleiding van vragen van leerlingen, of omdat scholen ervoor kiezen voorlichting te geven om leerlingen en hun ouders te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze in deze. Om dit gesprek te ondersteunen, zijn er diverse (les)materialen ontwikkeld. Zo biedt het NIBI een lespakket aan, met uitleg over de werking van onder meer mRNA-vaccins. Eerder ontwikkelde VWS een brochure voor onderwijsprofessionals, met de belangrijkste informatie om vragen van leerlingen goed te kunnen beantwoorden. Zie daarnaast ook de informatiepagina over vaccineren op Rijksoverheid.nl, gericht op jongeren van 12 tot en met 17 jaar. 


Zelftesten

Voor meer informatie rondom zelftesten in het onderwijs kunnen scholen terecht op zelftesteninhetonderwijs.nl. Op deze website vindt u o.a. voorbeeldbrieven, e-learning en protocollen voor het organiseren van de zelftesten. Zie ook het artikel 'Tips voor bevorderen gebruik van zelftests op school'.

 

Handreiking privacy en registratie coronabesmetting leerling

Om verspreiding van corona te voorkomen, willen scholen bij een ziekmelding graag weten of een leraar of leerling afwezig is vanwege covid-19. Maar privacywetgeving (de AVG) verbiedt het om gezondheidsgegevens te registreren. Om scholen duidelijk te maken wat in dit kader volgens de AVG wel en niet is toegestaan, ontwikkelden de PO-Raad en VO-raad in overleg met Kennisnet, de Autoriteit Persoonsgegevens en OCW een handreiking 'Privacy en registratie coronabesmetting leerling' en een toestemmingsformulier 'Gebruik gegevens van leerling met corona'. ​Lees ook het artikel: PO-Raad en VO-raad lanceren handreiking 'privacy en registratie corona.'


Hulp bij opvangen gevolgen coronacrisis voor leerlingen 

Via het Nationaal Programma Onderwijs wil het kabinet de komende 2,5 jaar de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen opvangen. Voor het funderend onderwijs is hiervoor 5,8 miljard euro beschikbaar. De spil van dit investeringsprogramma wordt gevormd door schooleigen programma’s die scholen op basis van een eigen analyse van de situatie op de school opstellen. Op de overzichtspagina NPO vinden scholen actuele informatie en beschikbare ondersteuning rond dit programma.

 

Ondersteuning scholen bij afstandsonderwijs 

Voor schoolleiders en bestuurders is een aantal websites beschikbaar met handvatten, tips en voorbeelden over afstandsonderwijs. Ook kunnen zij hierover uitwisselen op online platforms. Zie hiervoor:

Ventilatie in schoolgebouwen

Op 19 november 2020 publiceerden de VO-raad, PO-Raad en Ruimte-OK een handreiking 'Optimaal ventileren op scholen'. Deze handreiking helpt scholen bij het optimaliseren van het binnenklimaat en geeft bij verschillende onderwerpen aan waar het RIVM een aanvullend advies geeft in verband met het coronavirus. De VO-raad heeft de informatie over ventilatie op scholen gebundeld op de onderwerppagina Ventilatie.


Afsprakenkader ‘veilig vervoer VO' 

Aanvullend op het protocol heeft de VO-raad afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van vervoersorganisaties over het gebruik door leerlingen van het openbaar vervoer. Scholen en vervoerder maken met dit kader op lokaal niveau afspraken zodat alle leerlingen op school kunnen komen en de vervoerders voldoende ruimte hebben om iedereen te vervoeren.

Vragen rondom onderwijs geven tijdens corona
Bij vragen kunt u als lid van de VO-raad contact opnemen met de Juridische Helpdesk VO. U kunt uw vragen sturen naar helpdesk@vo-raad.nl.