Onderwijs tijdens corona

15 maart 2021

Het voortgezet onderwijs is sinds 1 maart weer open voor alle leerlingen. De belangrijkste maatregel - nu ook 1,5 meter afstand houden tussen leerlingen onderling - betekent dat niet alle leerlingen tegelijk op school aanwezig kunnen zijn en er in de praktijk dus sprake zal zijn van een gedeeltelijke heropening. Uitgangspunt is dat alle leerlingen minimaal 1 dag per week fysiek onderwijs kunnen volgen. Op deze pagina vindt u actuele informatie en een overzicht van beschikbare ondersteuning en belangrijke documenten.

De informatie op deze pagina kan wijzigen n.a.v. de actualiteit. Op 24 februari is hier het nieuwe protocol 'Onderwijs tijdens corona' geplaatst - dat geldt vanaf 1 maart 2021 - en het aanvullend servicedocument 'Maatregelen voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs'. 

Protocol 'Onderwijs tijdens corona' 

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben het protocol 'Onderwijs tijdens corona - heropening' ontwikkeld op basis van de maatregelen van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM. Dit nieuwe protocol geldt vanaf 1 maart. Vanwege het openstellen van de scholen vanaf 1 maart is er ook een nieuwe Q&A ontwikkeld. Deze werken we continu bij. 


Servicedocument OCW en aanvullende maatregelen bij heropening scholen

Het ministerie van OCW heeft een servicedocument gepubliceerd, waarin de geldende regels en afspraken worden samengevat rond het omgaan met het coronavirus op school. Er wordt o.a. nader ingegaan op de vraag wie welke verantwoordelijkheid heeft, welke besluiten er genomen kunnen worden en wat de afwegingskaders voor die besluiten zijn bij één of meerdere besmettingen op een school. Ook bevat het document informatie over onderwijstijd, examinering en PTA, ventilatie, overgang en verzuim en leerplicht. Het servicedocument staat los van en naast het protocol vo. 

 

Handreiking privacy en registratie coronabesmetting leerling

Om verspreiding van corona te voorkomen, willen scholen bij een ziekmelding graag weten of een leraar of leerling afwezig is vanwege covid-19. Maar privacywetgeving (de AVG) verbiedt het om gezondheidsgegevens te registreren. Om scholen duidelijk te maken wat in dit kader volgens de AVG wel en niet is toegestaan, ontwikkelden de PO-Raad en VO-raad in overleg met Kennisnet, de Autoriteit Persoonsgegevens en OCW een handreiking 'Privacy en registratie coronabesmetting leerling' en een toestemmingsformulier 'Gebruik gegevens van leerling met corona'. ​Lees ook het artikel: PO-Raad en VO-raad lanceren handreiking 'privacy en registratie corona.'


Hulp bij inhalen achterstanden 

Veel scholen organiseren extra activiteiten om leerlingen de kans te geven opgelopen achterstanden in te halen of nieuwe achterstanden te voorkomen, vaak als extra (online) lesuren naast de reguliere schooltijd. Specifiek voor eindexamenkandidaten is een platform in het leven geroepen waar zij een-op-een ondersteuning krijgen van studenten bij de voorbereiding op hun centraal examen.

Naast onderwijsinhoud zien scholen ook dat leerlingen extra aandacht nodig hebben op het gebied van hun mentaal welzijn. De middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn bedoeld voor beide doeleinden (als ook voor organisatorische maatregelen als het inrichten van brede of verlengde brugklassen).

In dit kader verwijzen we ook naar de website 'Samen is sterk'. Deze site biedt een overzicht van initatieven waarbij vrijwilligers alle leerlingen die dat nodig hebben, een extra steuntje in de rug bieden: bij het leren én in hun persoonlijke ontwikkeling. 
 

Ondersteuning scholen bij afstandsonderwijs 

Voor schoolleiders en bestuurders is een aantal websites beschikbaar met handvatten, tips en voorbeelden over afstandsonderwijs. Ook kunnen zij hierover uitwisselen op online platforms. Zie hiervoor:

Ventilatie in schoolgebouwen

Op 19 november 2020 publiceerden de VO-raad, PO-Raad en Ruimte-OK een handreiking 'Optimaal ventileren op scholen'. Deze handreiking helpt scholen bij het optimaliseren van het binnenklimaat en geeft bij verschillende onderwerpen aan waar het RIVM een aanvullend advies geeft in verband met het coronavirus. Het ministerie van OCW stuurde in de zomer een brief aan de onderwijssector over de ventilatie in schoolgebouwen. Een bijgevoegd Corona-onderwijsbulletin geeft praktische informatie daarover. 


Afsprakenkader ‘veilig vervoer VO' 

Aanvullend op het protocol heeft de VO-raad afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van vervoersorganisaties over het gebruik door leerlingen van het openbaar vervoer. Scholen en vervoerder maken met dit kader op lokaal niveau afspraken zodat alle leerlingen op school kunnen komen en de vervoerders voldoende ruimte hebben om iedereen te vervoeren.

Naar aanleiding van de nieuwe situatie per 1 maart 2021 volgt een aangepaste versie van het ‘Afsprakenkader veilig openbaar vervoer vo’. 

Vragen rondom onderwijs geven tijdens corona
Bij vragen kunt u als lid van de VO-raad contact opnemen met de Juridische Helpdesk VO. U kunt uw vragen sturen naar helpdesk@vo-raad.nl.