Onderwijs tijdens corona

13 januari 2021

Op deze pagina vindt u actuele informatie en een overzicht van beschikbare ondersteuning en belangrijke documenten.

De informatie op deze pagina kan wijzigen n.a.v. de actualiteit. 13 januari is een Q&A toegevoegd over de maatregelen in het funderend onderwijs en 6 januari is een Q&A privacy en registratie covid-19 toegevoegd.

Protocol 'Onderwijs tijdens corona' 

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben het protocol 'Onderwijs tijdens corona - gedeeltelijke sluiting' ontwikkeld op basis van de maatregelen van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM. Naar aanleiding van de verlengde lockdown tot en met 9 februari is een nieuwe Q&A voor het funderend onderwijs opgesteld. 


Websites en pagina's

Voor schoolleiders en bestuurders is een aantal websites met handvatten, tips en voorbeelden over afstandsonderwijs beschikbaar die hen kunnen helpen. Ook kunnen zij hierover uitwisselen op online platforms. Zie hiervoor:

 

Vragen rondom onderwijs geven tijdens corona
Bij vragen kunt u als lid van de VO-raad contact opnemen met de Juridische Helpdesk VO. U kunt uw vragen sturen naar helpdesk@vo-raad.nl.


Hulp bij inhalen achterstanden 

Veel scholen organiseren extra activiteiten om leerlingen de kans te geven opgelopen achterstanden in te halen of nieuwe achterstanden te voorkomen, vaak als extra (online) lesuren naast de reguliere schooltijd. Er zijn inmiddels diverse initiatieven gestart vanuit de universiteiten en hogescholen om scholen hierbij te helpen. Bekijk hiervoor ook de website www.samenissterk.nl.

 


Onderstaande informatie is minder van toepassing op de situatie waarbij scholen - voor het merendeel - overgaan op online onderwijs.


Ventilatie in schoolgebouwen

Op 19 november 2020 publiceerde de VO-raad, PO-Raad en Ruimte-OK een handreiking 'Optimaal ventileren op scholen'. Deze handreiking helpt scholen bij het optimaliseren van het binnenklimaat en geeft bij verschillende onderwerpen aan waar het RIVM een aanvullend advies geeft in verband met het coronavirus. Het ministerie van OCW stuurde in de zomer een brief aan de onderwijssector over de ventilatie in schoolgebouwen. Een bijgevoegd Corona-onderwijsbulletin geeft praktische informatie daarover. 


Wat te doen bij besmetting(en) op school

OCW heeft een servicedocument gepubliceerd, waarin de geldende regels en afspraken worden samengevat rond het omgaan met het coronavirus op school. Er wordt o.a. nader ingegaan op de vraag wie welke verantwoordelijkheid heeft, welke besluiten er genomen kunnen worden en wat de afwegingskaders voor die besluiten zijn bij één of meerdere besmettingen op een school. Ook bevat het document informatie over onderwijstijd, examinering en PTA, ventilatie, overgang en verzuim en leerplicht. Het servicedocument staat los van en naast het protocol vo. 


Aanvullend op het servicedocument heeft de VO-raad een handreiking opgesteld voor scholen die handvatten biedt voor wat te doen in het geval van een vastgestelde coronabesmetting bij een leerling of collega. Daarbij is nu een Q&A opgesteld over privacyregels en registratie van besmettingen van leerkrachten en leerlingen met covid-19. Wat mogen scholen in dit kader volgens de AVG wel en niet doen?


Afsprakenkader ‘veilig vervoer VO' 

Aanvullend op het protocol heeft de VO-raad afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van vervoersorganisaties over het gebruik door leerlingen van het openbaar vervoer. Scholen en vervoerder maken met dit kader op lokaal niveau afspraken zodat alle leerlingen op school kunnen komen en de vervoerders voldoende ruimte hebben om iedereen te vervoeren.