Onderwijs tijdens corona

05 januari 2022

Op deze pagina vindt u actuele informatie en een overzicht van beschikbare ondersteuning en belangrijke documenten rond 'onderwijs tijdens corona'.

De informatie op deze pagina kan wijzigen n.a.v. de actualiteit. 

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de scholen voor primair en voortgezet onderwijs na de kerstvakantie weer hun deuren kunnen openen voor alle leerlingen. De VO-raad is blij dat alle jongeren weer naar school kunnen; fysiek onderwijs is zowel voor de cognitieve als de mentale ontwikkeling van jongeren essentieel.

De voorwaarden voor deze opening zijn dezelfde zoals deze op 26 november door het kabinet zijn afgekondigd. Dat betekent onder andere dat leerlingen en medewerkers verplicht een mondkapje dragen als zij zich door de school bewegen; in de klas mag het mondkapje af. Alle medewerkers en leerlingen krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest. Ook komen ouders of verzorgers niet in de school, tenzij het echt niet anders kan en zijn fysieke open dagen niet mogelijk. Verder blijft naleving van de hygiënemaatregelen en voldoende frisse lucht van groot belang om het aantal besmettingen te beperken. 
 

Protocol 'Onderwijs tijdens corona' 

Bovenstaande en andere voorwaarden staan beschreven in het protocol van de sociale partners. In dit protocol zijn vooralsnog geen inhoudelijke wijzigingen nodig ten opzichte van de versie van 6 december. Er zijn alleen enkele beperkte redactionele aanpassingen gedaan.

De VO-raad zal dit protocol zo snel mogelijk aanpassen n.a.v. de nieuwe regels rond quarantaine, ventilatie en kennismakingsactiviteiten voor groep 8. Wat betreft de laatste twee punten worden in de loop van deze week nog enkele nadere bepalingen verwacht. Streven is om dit alles in één keer mee te nemen in een nieuwe versie van het protocol. 


Ondersteuning bij gesprek over vaccineren

Op veel scholen wordt het gesprek over vaccineren gevoerd; naar aanleiding van vragen van leerlingen, of omdat scholen ervoor kiezen voorlichting te geven om leerlingen en hun ouders te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze in deze. Om dit gesprek te ondersteunen, zijn er diverse (les)materialen ontwikkeld. Zo biedt het NIBI een lespakket aan, met uitleg over de werking van onder meer mRNA-vaccins. Eerder ontwikkelde VWS een brochure voor onderwijsprofessionals, met de belangrijkste informatie om vragen van leerlingen goed te kunnen beantwoorden. Zie daarnaast ook de informatiepagina over vaccineren op Rijksoverheid.nl, gericht op jongeren van 12 tot en met 17 jaar. 


Zelftesten

Voor meer informatie rondom zelftesten in het onderwijs kunnen scholen terecht op zelftesteninhetonderwijs.nl. Op deze website vindt u o.a. voorbeeldbrieven, e-learning en protocollen voor het organiseren van de zelftesten. Zie ook het artikel 'Tips voor bevorderen gebruik van zelftests op school'.


Omgaan met spanning & discussie op school

De pandemie en coronamaatregelen geven momenteel aanleiding tot discussies en spanningen. Ook voor het onderwijs gelden er telkens nieuwe maatregelen, waardoor die spanningen ook de scholen en klaslokalen binnenkomen. Hoe kunnen onderwijsprofessionals hiermee omgaan? Stichting School & Veiligheid biedt tips en ondersteuning. 
 

Handreiking privacy en registratie coronabesmetting leerling

Om verspreiding van corona te voorkomen, willen scholen bij een ziekmelding graag weten of een leraar of leerling afwezig is vanwege covid-19. Maar privacywetgeving (de AVG) verbiedt het om gezondheidsgegevens te registreren. Om scholen duidelijk te maken wat in dit kader volgens de AVG wel en niet is toegestaan, ontwikkelden de PO-Raad en VO-raad in overleg met Kennisnet, de Autoriteit Persoonsgegevens en OCW een handreiking 'Privacy en registratie coronabesmetting leerling' en een toestemmingsformulier 'Gebruik gegevens van leerling met corona'. ​Lees ook het artikel: PO-Raad en VO-raad lanceren handreiking 'privacy en registratie corona.'


Hulp bij opvangen gevolgen coronacrisis voor leerlingen 

Via het Nationaal Programma Onderwijs wil het kabinet de komende 2,5 jaar de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen opvangen. Voor het funderend onderwijs is hiervoor 5,8 miljard euro beschikbaar. De spil van dit investeringsprogramma wordt gevormd door schooleigen programma’s die scholen op basis van een eigen analyse van de situatie op de school opstellen. Op de overzichtspagina NPO vinden scholen actuele informatie en beschikbare ondersteuning rond dit programma.

 

Ondersteuning scholen bij afstandsonderwijs 

Voor schoolleiders en bestuurders is een aantal websites beschikbaar met handvatten, tips en voorbeelden over afstandsonderwijs. Ook kunnen zij hierover uitwisselen op online platforms. Zie hiervoor:

Ventilatie in schoolgebouwen

Op 19 november 2020 publiceerden de VO-raad, PO-Raad en Ruimte-OK een handreiking 'Optimaal ventileren op scholen'. Deze handreiking helpt scholen bij het optimaliseren van het binnenklimaat en geeft bij verschillende onderwerpen aan waar het RIVM een aanvullend advies geeft in verband met het coronavirus. De VO-raad heeft de informatie over ventilatie op scholen gebundeld op de onderwerppagina Ventilatie.


Afsprakenkader ‘veilig vervoer VO' 

Aanvullend op het protocol heeft de VO-raad afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van vervoersorganisaties over het gebruik door leerlingen van het openbaar vervoer. Scholen en vervoerder maken met dit kader op lokaal niveau afspraken zodat alle leerlingen op school kunnen komen en de vervoerders voldoende ruimte hebben om iedereen te vervoeren.

Vragen rondom onderwijs geven tijdens corona
Bij vragen kunt u als lid van de VO-raad contact opnemen met de Juridische Helpdesk VO. U kunt uw vragen sturen naar helpdesk@vo-raad.nl.