Onderwijsraad: Doordacht digitaliseren in het onderwijs

10 mei 2017

Het Onderwijsraadrapport 'Doordacht digitaal' dat op 9 mei 2017 verscheen, sterkt de VO-raad om de inspanningen voor digitalisering in het onderwijs voort te zetten. Om ervoor te zorgen dat het onderwijs optimaal kan profiteren van de mogelijkheden die digitalisering biedt, doet de Onderwijsraad drie aanbevelingen die veelal aansluiten bij activiteiten van de VO-raad en het Doorbraakproject Onderwijs & ICT waar de VO-raad met de PO-Raad en de ministeries van OCW en EZ bij zijn aangesloten.

Lees het rapport 'Doordacht digitaal' van de Onderwijsraad

1. Ontzorg het onderwijs door garanderen van randvoorwaarden voor digitalisering

Onderwijsinstellingen zouden zich geen zorgen hoeven maken over de randvoorwaarden voor doordachte digitalisering. De Onderwijsraad pleit voor een samenwerkingsverband van overheid, onderwijs, uitgeverijen, technologische bedrijven en ouders, waarin aanbesteding en vormgeving van technische aspecten kan worden opgepakt. Ook de basale infrastructuur is een voorwaarde voor doordacht digitaliseren: onderwijsinstellingen moeten kunnen beschikken over voldoende moderne hardware van goede kwaliteit, stabiele toegang tot snel internet, en toereikende financiële middelen. De VO-raad roept de overheid al langer op te investeren in goede toegang tot snel internet.

De Onderwijsraad vraagt de rijksoverheid om in te staan voor cybersecurity en de privacy voor onderwijsinstellingen. De VO-raad was vanuit het Doorbraakproject betrokken bij het opstellen van het privacyconvenant, dat doordachte omgang met persoonlijke gegevens – zoals pseudonimisering – reguleert.

 

Aansluiting rapport Onderwijsraad op inzet belangenbehartiging VO-raad

(a) Veel scholen in het po en vo zijn nog niet aangesloten op snel en toekomstvast internet via glasvezel. Hoewel de VO-raad blij is met de subsidieregeling voor de aanleg van snel internet op scholen, onderstreept het Onderwijsraadrapport dat er meer nodig is dan het huidige bedrag van 5,5 miljoen euro. Vanuit het doorbraakproject Onderwijs & ICT is uitgerekend dat er minimaal 65 miljoen euro nodig is om alle scholen in het funderend onderwijs te voorzien van snel en toekomstvast internet.

(b) Een oproep om het jaarlijks beschikbare budget voor leermiddelen te herijken naar moderne maatstaven, maakt deel uit van de inzet van de VO-raad voor de kabinetsformatie. De VO-raad ziet graag dat devices als tablets en laptops worden erkend als leermiddel én dat er budget wordt vrijgemaakt om deze te bekostigen, zodat ouders noch scholen de lasten hiervoor hoeven te dragen.

(c) De Onderwijsraad benoemt in zijn rapport ook specifiek het punt om het btw-tarief op digitaal lesmateriaal te verlagen van 21 naar 6 procent. Het hogere tarief zorgt ervoor dat scholen omwille van financiële redenen terughoudend zijn om te innoveren.

 

2. Vergroot het eigenaarschap van digitalisering in het onderwijsveld

Leraren en andere betrokkenen aan de vraagkant van de markt moeten volgens de Onderwijsraad meer eigenaarschap van digitalisering krijgen. Hun betrokkenheid bij het vormgeven van innovatieve toepassingen op basis van eigen wensen en eisen is cruciaal. Het is tijd voor nieuwe vormen van samenwerking tussen het onderwijsveld, de uitgeverijen en distributeurs. In verschillende leerlabs van het project Leerling2020 werken scholen samen met private partijen aan gepersonaliseerd leren. De VO-raad praat met marktpartijen en de overheid om deze projecten een succesvol vervolg te geven.

3. Verken digitale toepassingen om ervaring op te doen en visie te ontwikkelen

Doordacht digitaliseren vraagt om een duidelijke visie op de relatie tussen ict en onderwijs. Deze ontwikkelen leraren en bevoegd gezag, vanuit het verkennen van digitale toepassingen. Leraren kunnen enthousiast worden voor digitalisering door digitale toepassingen uit te proberen in kleinschalige en laagdrempelige pilots. Het project Leerling 2020 zet zich in om de kennis en ervaringen die medewerkers en scholen genereren actief te delen met de rest van de sector. Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT helpt schoolbesturen daarenboven een visie op onderwijs en ict te vormen. De beweging is er, maar er moet nog veel gebeuren om grootschalige innovaties met ict te kunnen realiseren.