Welke wet- en regelgeving verandert er in het nieuwe schooljaar?

29 augustus 2023

Bij de start van het nieuwe schooljaar gelden er enkele nieuwe regels en wetten waar scholen rekening mee moeten houden. Ook zullen er later in het schooljaar nog enkele dingen veranderen voor scholen. We zetten het op een rij:

Nieuwe wetgeving rond schooladvies, doorstroomtoets en aanmelding in vo

Per schooljaar 2023/2024 veranderen er een aantal zaken bij de overgang van het primair naar voortgezet onderwijs. Zo wordt de naam ‘eindtoets’ wordt vervangen door ‘doorstroomtoets’. Bij een hogere eindtoetsscore wordt het schooladvies in beginsel naar boven bijgesteld. Er komt een landelijk centraal aanmeldmoment voor groep 8-leerlingen die naar het vo gaan: tussen 25 maart en 31 maart. Er vinden hierna geen bijstellingen meer plaats. Het is belangrijk om ouders goed in de communicatie over het nieuwe tijdspad mee te nemen.
 

Het minimumloon is met ingang van 1 juli 2023 verhoogd

Het minimumloon wordt met ingang van 1 juli 2023 verhoogd naar € 1.995,00. Voor de salaristabellen in de huidige CAO VO 2022 heeft dit enkele gevolgen in de tabel van in- en doorstroombanen.
 

Nieuw onderzoekskader per 1 augustus

Met ingang van 1 augustus 2023 worden de nieuwe onderzoekskaders van kracht. Deze bieden de inspectie de mogelijkheid om in het toezicht scherper te focussen op de basisvaardigheden.
 

Werkgever en werknemer verplicht om visie op reïntegratietraject te geven

Vanaf juli 2023 zijn werkgever en werknemer verplicht om bij langdurig verzuim een visie op het re-integratietraject te geven. Een wetswijziging verplicht deze toevoeging aan het plan van aanpak, de bijstellingen daarop en de eerstejaarsevaluatie.
 

Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen aanstaande

De beoogde inwerkingtreding van de tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorziening op 1 augustus is door de regering procedureel niet gehaald. Mogelijk wordt dit 1 oktober 2023. In een tijdelijke nieuwkomersvoorziening heeft een schoolbestuur ruimte om af te wijken van bestaande regels over het onderwijspersoneel, de onderwijsinhoud en onderwijstijd. Dit moet bijdragen aan het verkorten en hopelijk wegwerken van de wachtlijsten die er voor nieuwkomersleerlingen zijn voordat ze in een Internationale Schakelklas (ISK) kunnen starten.
 

Op 1 augustus treedt Wet ‘uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs’ in werking

Vanaf 1 augustus 2023 kan de minister een school aanwijzing geven bij ernstig of langdurig tekortschieten in de naleving van de burgerschapsopdracht dan wel de zorgplicht voor sociale veiligheid. Dit moet wel vooraf worden vastgesteld door de inspectie. Daarnaast wordt het mogelijk om een bestuur een spoedaanwijzing te geven. Ingrijpen op een school mag alleen als de Inspectie van het Onderwijs heeft geconstateerd dat er sprake is van een wezenlijk vermoeden van wanbeheer. 
 

Per 1 januari dringend advies voor verbod mobiele telefoons in de klas

Mobiele telefoons en andere apparaten worden niet meer toegestaan in de klas, tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les. Dat is afgesproken in een hoofdlijnenakkoord tussen het ministerie van OCW en organisaties van leerlingen, ouders, leraren en schoolbestuurders. Scholen wordt gevraagd, voor zover dat nog niet het geval is, actief beleid te maken op dit ‘nee, tenzij-principe’. Het is aan de scholen zelf om hiervoor met leraren, ouders en leerlingen de exacte regels af te spreken zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag.
 

Meld-, Overleg- en Aangifteplicht bij seksueel misbruik en intimidatie

Vooralsnog staat gepland dat per 1 januari 2024 de MOA (Meld- Overleg- en Aangifteplicht) uitgebreid wordt van alleen seksueel misbruik bij minderjarigen naar ook seksuele intimidatie. Dit geldt dan ook bij meerderjarige leerlingen. De verwachting is dat deze datum niet gehaald wordt en de wetswijziging pas ingaat op 1 juli 2025.