Wat speelt er?

Besturen en scholen houden zich steeds meer bezig met ‘kennisgedreven’ werken door zelf onderzoek te doen binnen de school. Daarnaast is er behoefte aan een sterke kennisbasis om beslissingen te kunnen nemen. Inzicht in wat wel en niet werkt, en waarom, is een belangrijke pijler voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs, zoals ook de Inspectie van het Onderwijs heeft benoemd in haar Staat van het Onderwijs. De ontwikkeling, ontsluiting en benutting van relevante kennis uit onderzoek is op dit moment echter nog niet optimaal ingericht.

Als het gaat om de ontwikkeling van het onderwijs kan de sector veel profijt hebben van kennis uit onderzoek zodat scholen en besturen kennisgedreven (ook wel evidence-informed) beslissingen kunnen nemen. De VO-raad signaleert op dit moment drie uitdagingen rond dit thema:

  • De ontwikkeling van kennis uit onderzoek moet beter worden afgestemd op de behoeften van de onderwijspraktijk; 
  • De duurzame uitwisseling van kennis uit onderzoek vraagt om aandacht;
  • De professionele leercultuur op scholen moet worden doorontwikkeld.

 

Landelijke Werkgroep Kennisinfrastructuur 

Op 1 april 2019 hebben de vijf sectorraden Vereniging Hogescholen, VSNU, MBO Raad, PO-Raad en VO-raad een ontwikkelagenda opgesteld. Deze agenda moet leiden tot een kennisinfrastructuur waarin onderwijs en onderzoek zich sterker aan elkaar verbinden. Dit krijgt een vervolg in de Landelijke Werkgroep Kennisinfrastructuur waarin de VO-raad zitting heeft met de andere sectorraden en het ministerie van OCW en NRO als adviserende leden. Deze werkgroep geeft in het najaar van 2019 advies over de inrichting van de kennisinfrastructuur. In de werkgroep wordt ook besproken hoe de stem van de vo-sector binnen het onderwijsonderzoek kan worden vergroot. 

Lerende cultuur binnen de schoolorganisatie

Een professionele, lerende cultuur in scholen is een vereiste voor de benutting van kennis. Een open cultuur waarin iedereen in de school met en van elkaar leert en vanuit een duidelijke visie samenwerkt aan onderwijsverbetering. Dit hangt sterk samen met de professionele ontwikkeling van leraren en het creëren van tijd en ruimte voor leraren om te werken aan hun eigen ontwikkeling en aan onderwijsontwikkeling.