Lidmaatschap & invloed

De VO-raad is er voor alle schoolbesturen met één of meer scholen in het voortgezet onderwijs. We behartigen de belangen van alle schoolbestuurders, schoolleiders en -managers binnen deze schoolbesturen.

Lees op de pagina Wat doet de VO-raad? wat de vereniging heeft te bieden en waar de focus de komende jaren ligt.

De structuur van de VO-raad staat beschreven in de statuten en ziet er schematisch als volgt uit;

Invloed

Bestuurders en schoolleiders kunnen het strategisch beleid van de vereniging mede vormgeven. Dit gebeurt via gremia zoals de Algemene ledenvergadering, de Ledenadviesraad, de Adviesraad van Schoolleiders, het Algemeen Bestuur, de regiobijeenkomsten en diverse themacommissies. Daarnaast hebben projecten regelmatig plek in klankbordgroepen, denktanks of brainstormgroepen. Deze vacatures vindt u in de wekelijkse nieuwsbrief VO-actueel

Code Goed bestuur

De kwaliteit van het bestuurlijk handelen en de bestuurlijke inrichting van onderwijsorganisaties is van belang voor het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs. In de Code Goed Onderwijsbestuur hebben de leden van de VO-raad hierover afspraken gemaakt. Deze gaan o.a. over het betrekken van belanghebbenden, verantwoording en het samenspel bestuur-intern toezicht.

Aangesloten leden 

Met de invoering van Passend Onderwijs werden samenwerkingsverbanden in het VO meer dan voorheen een belangrijke partij in het VO. Omdat ze gevormd zijn uit en bestuurd worden door de rechtspersonen die lid zijn van de verenging VO-raad, is een ‘gewoon’ lidmaatschap voor de samenwerkingsverbanden vanuit het oogpunt van governance niet wenselijk. Om een goede aansluiting van (het bestuur van) de VO-raad op de samenwerkingsverbanden van groot belang is voor de sector, is de mogelijkheid gecreëerd om ‘aangesloten lid’ te worden bij de VO-raad. 

Aangesloten leden hebben toegang tot informatiebronnen, mogelijkheden van ondersteuning en professionalisering, (studie)bijeenkomsten, communicatiemiddelen, e.d. 

Het grote verschil tussen ‘volwaardig’ lid en ‘aangesloten’ lid is dat aangesloten leden niet deelnemen aan de Algemene ledenvergadering, tenzij de ledenvergadering hen daartoe expliciet uitnodigt. 

Lid worden of vragen over lidmaatschap

Een verzoek om toelating als lid dient schriftelijk aan het bestuur te worden gedaan middels de aanmeldformulieren die u via de rechterkolom kunt downloaden. U kunt dat verzoek sturen naar bestuur@vo-raad.nl of naar ons postadres op de Aïdadreef. Voor meer informatie of bij vragen over uw lidmaatschap kunt u terecht bij de ledenadministratie via ledenadministratie@vo-raad.nl.