Alle onderwerpen

Onderwerp

Maatwerk

Maatwerk, waarbij het onderwijs wordt toegespitst op individuele leerlingen en hun interesses, talenten en ontwikkeltempo, wordt steeds wijdverbreider in de sector. Scholen willen zo recht doen aan de verschillen tussen leerlingen in een klas, leerlingen extra uitdagen en hen de kans geven zich optimaal te ontwikkelen. Om maatwerk te kunnen bieden, is (verdere) flexibilisering van het onderwijssysteem nodig. De VO-raad pleit in dit kader onder meer ook voor een maatwerkdiploma.

Praktijk & ondersteuning

Aan de slag met maatwerk: informatie en inspiratie

Schema: wat kan en mag?

Scholen die verder werk willen maken van maatwerk, vinden in het schema ‘Maatwerk: wat kan en wat mag?’ alle mogelijkheden hiertoe binnen de huidige wet- en regelgeving.

Pilot ‘Recht op maatwerk’

In 2017 en 2018 zijn 30 vo-scholen binnen een pilot elk op eigen wijze aan de slag gegaan met maatwerk. Met deze pilot wilden de VO-raad, het ministerie van OCW en LAKS onderzoeken hoe een ‘recht op maatwerk’ van leerlingen in de praktijk kan worden vormgegeven en wat het leerlingen oplevert. De resultaten van de pilot zijn opgenomen in het magazine 'Ervaringen uit de pilot Recht op maatwerk' en kunnen als inspiratie dienen voor andere scholen. Lees daarnaast de verhalen van 11 scholen die na de pilot verder gingen op het maatwerkpad.

De pilot Recht op maatwerk heeft een vervolg gekregen binnen het programma Voortgezet Leren. Dit programma biedt scholen ondersteuning bij het verder vormgeven van maatwerk, onder meer via bijeenkomsten en praktijkvoorbeelden.

Praktijkvoorbeelden

Op de website van Voortgezet Leren zijn praktijkvoorbeelden te vinden van hoe scholen invulling geven aan maatwerk. 

Strategisch personeelsbeleid

Om de ambities rond maatwerk te kunnen realiseren, is het belangrijk om docenten goed toe te rusten op dit vlak en hen goed te betrekken. Zie in dit kader ook de themapagina 'Strategisch personeelsbeleid'.