Alle onderwerpen

Onderwerp

Examinering

Scholen hebben de belangrijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede, procedureel zuivere organisatie van de school- en centrale examens (samen het eindexamen), zodat leerlingen een diploma kunnen halen waarvan de waarde buiten discussie staat. De VO-raad faciliteert leden op dit vlak. Speerpunt is daarnaast het herijken van de centrale examensystematiek in het vo, zodat scholen meer eigentijds onderwijs - met meer aandacht voor maatwerk en brede vorming - kunnen bieden.

Praktijk & ondersteuning

Kwaliteitsborging schoolexaminering

De vo-sector werkt aan de verdere versterking van de kwaliteitsborging schoolexamens, op basis van de door de sector geformuleerde actielijnen en de aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO. Voor scholen is ondersteuning beschikbaar op dit vlak. 

Bekijk het webinar 'Kwaliteit Examinering VO door Inspectie van het Onderwijs

Checklists

Handreikingen

Zelfevaluatie Kwaliteitsborging Schoolexaminering

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeelden

Verander je school, begin bij je vak
Praktijkvoorbeeld
19 juni 2023
Leerlingen zoeken de uitdaging op
Praktijkvoorbeeld
20 maart 2023
Toetsing en examinering: ongelijk is niet oneerlijk
Praktijkvoorbeeld
21 februari 2023
Leerdoelgerichte rubrics helpen leerlingen groeien
Praktijkvoorbeeld
19 januari 2023
Stichtse Vrije School: ‘Durf je PTA een eigen invulling te geven’
Praktijkvoorbeeld
09 november 2022
‘Meer kleur in het schoolexamen’ - Acht praktijkvoorbeelden van schooleigen examenkeuzes
Praktijkvoorbeeld
13 oktober 2022
Portfolio en assessment: onderzoekend leren in het schoolexamen
Praktijkvoorbeeld
13 oktober 2022
Het schoolexamen op Spring High: ‘Zoek de ruimte op’
Praktijkvoorbeeld
25 augustus 2022
Goed afsluitend schoolexamen heeft een ‘strak’ PTA
Artikel
20 april 2022
De examencommissie trekt het schoolexamen naar een hoger plan
Artikel
25 april 2022
‘Mag ik doorgaan tot ik een 10 heb?!’
Artikel
10 april 2022
‘Wij willen de héle ontwikkeling toetsen’
Artikel
29 maart 2022
Schooleigen examen laat praktisch ingestelde leerling 'shinen'
Artikel
15 februari 2022
Een PTA dat past bij de onderwijsvisie van jouw school
i

Leerlingen op Agora Liemers leren vanuit hun eigen nieuwsgierigheid en interesses. Het PTA past daarbij.

Praktijkvoorbeeld
08 september 2020
Een winkel runnen als schoolexamen
Artikel
22 februari 2022
Christelijk Lyceum Delft over schoolexaminering: ‘We kiezen een basisstructuur en groeien toe naar de vorm die bij ons past’
Artikel
10 maart 2021
Praktijkvoorbeeld Clusius College: gezamenlijk PTA’s en toetsen maken
Artikel
15 december 2019
Schoolexaminering en toetsbeleid bij Stichting Carmelcollege, binnen de kaders eigen accenten
Artikel
02 december 2020
Praktijkvoorbeeld Stichting Onderwijs Midden Limburg: een breed gedragen beleidskader dat duidelijkheid én eigen ruimte biedt
Artikel
24 juni 2020
Praktijkvoorbeeld Eckart College: vanuit visie op onderwijs leiding geven aan het toetsbeleid
Artikel
09 december 2019
Praktijkvoorbeeld Wellantcollege: werken aan een eenduidig en efficiënt examen- en toetsbeleid
Artikel
09 december 2019
Praktijkvoorbeeld Ichthus College: Onderwijsvisie richtinggevend voor toetsbeleid
Artikel
15 december 2019
Een leerdoelenwand als voorbereiding op de bovenbouw
i

Het Agora Liemers pakt de ruimte in het PTA om toetsing beter aan te sluiten bij hun onderwijsvisie.

Praktijkvoorbeeld
19 november 2020
Flexibel examineren: een extra vak op een hoger niveau
Praktijkvoorbeeld
02 juli 2019

Magazine

1 / 1

Schoolexamens vmbo

De VO-raad wil verder wijzen op de ondersteuning vanuit Stichting Platforms Vmbo (SPV) rond de organisatie van de schoolexaminering vmbo. Op de website van SPV vinden scholen, besturen en docenten onder meer informatie over de examinering en praktische tools. Op de website bijscholingvmbo.nl staan daarnaast trainingen rond schoolexaminering.

Centrale examens

De VO-raad biedt scholen ondersteuning om de voorbereiding, afname en beoordeling van de centrale examens zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zo worden elk jaar protocollen opgesteld, met een uitwerking van de wettelijke voorschriften voor de centrale examens. Zie de 'Protocollen centraal examen 2024'.

Samen met de onderwijsbonden wordt ook specifiek rond de (tweede) correctie van de centrale examens ondersteuning geboden, om scholen en docenten te helpen realiseren dat deze correctie goed en volledig wordt uitgevoerd. In de protocollen zijn suggesties hierover opgenomen en daarnaast wordt jaarlijks een adviestabel 'Opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector' ontwikkeld. Deze betreft alleen tijdvak 1. Voor tijdvak 2 is er geen tabel.

Voor vragen over de wet- en regelgeving rond de centrale examens is het Examenloket beschikbaar. Voor vragen over de protocollen kan je terecht bij de helpdesk van de VO-raad.

Voorlopige examenresultaten 2022-2023

Half september 2023 zijn de voorlopige examenresultaten van het schooljaar 2022-2023 gepubliceerd. De resultaten staan ook in het ManagementVenster van Vensters. Scholen kunnen hier de (voorlopige) slaagpercentages, het gemiddelde resultaat op het centraal examen (per onderwijssoort en per vak) en het verschil tussen het centraal examen en het schoolexamen voor hun instelling bekijken.

Herijking centraal examen

De VO-raad pleit voor een herijking van het centrale examen, waarbij dit CE flexibeler wordt ingericht. Scholen hebben hiertoe binnen de huidige wetgeving al enige ruimte; zie hiervoor het onderstaande schema met maatwerkmogelijkheden. 

Verder heeft een aantal scholen in een de pilot ‘regelluwe scholen’ tijdelijk meer ruimte gekregen om bijvoorbeeld deelexamens af te nemen en gezakte leerlingen de al behaalde vakken te laten behouden. Deze pilot heeft meer inzicht opgeleverd in wat kan en wat werkt op dit vlak.