Alle onderwerpen

Onderwerp

Examinering

Scholen hebben de belangrijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede, procedureel zuivere organisatie van de school- en centrale examens (samen het eindexamen), zodat leerlingen een diploma kunnen halen waarvan de waarde buiten discussie staat. De VO-raad faciliteert leden op dit vlak. Speerpunt is daarnaast het herijken van de centrale examensystematiek in het vo, zodat scholen meer eigentijds onderwijs - met meer aandacht voor maatwerk en brede vorming - kunnen bieden.

Praktijk & ondersteuning

Kwaliteitsborging schoolexaminering

De vo-sector werkt aan de verdere versterking van de kwaliteitsborging schoolexamens, op basis van de door de sector geformuleerde actielijnen en de aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO. Voor scholen is ondersteuning beschikbaar op dit vlak. 

Per 1 augustus 2022 is het Eindexamenbesluit opgegaan in de nieuwe WVO 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO. De VO-raad werkt aan een herziening van de onderstaande checklists en handreikingen waarin de correcte verwijzingen naar de nieuwe wet en het nieuwe uitvoeringsbesluit worden verwerkt. Die herziening is naar verwachting gereed in januari. Voor de juiste vindplek is een omzettingstabel beschikbaar.

Checklists

Handreikingen

Zelfevaluatie Kwaliteitsborging Schoolexaminering

Praktijkvoorbeelden

Bijeenkomsten

Schoolexamens vmbo

De VO-raad wil verder wijzen op de ondersteuning vanuit Stichting Platforms Vmbo (SPV) rond de organisatie van de schoolexaminering vmbo. Op de website van SPV vinden scholen, besturen en docenten onder meer informatie over de examinering en praktische tools. Op de website bijscholingvmbo.nl staan daarnaast trainingen rond schoolexaminering.

Centrale examens

De VO-raad biedt scholen ondersteuning om de voorbereiding, afname en beoordeling van de centrale examens zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zo worden elk jaar protocollen opgesteld, met een uitwerking van de wettelijke voorschriften voor de centrale examens. 

Samen met de onderwijsbonden wordt ook specifiek rond de (tweede) correctie van de centrale examens ondersteuning geboden, om scholen en docenten te helpen realiseren dat deze correctie goed en volledig wordt uitgevoerd. In de protocollen zijn suggesties hierover opgenomen en daarnaast wordt jaarlijks een 'Adviestabel opsturen examenwerk naar 1e en 2e corrector' ontwikkeld. 

Examenmaatregelen 2022

In verband met de coronacrisis zijn in 2022 opnieuw extra examenmaatregelen genomen. Ook heeft het kabinet net als in 2021 extra geld beschikbaar gesteld om medewerkers een vergoeding te geven voor de extra werklast in verband met de organisatie van een derde tijdvak en de voorbereiding van examenkandidaten om twee herkansingen te doen.

Voor vragen over de wet- en regelgeving rond de centrale examens is het Examenloket beschikbaar. Voor vragen over de protocollen kan je terecht bij de helpdesk van de VO-raad.

Voorlopige examenresultaten 2021-2022

Half september 2022 zijn de voorlopige examenresultaten van het schooljaar 2021-2022 gepubliceerd in het ManagementVenster van Vensters. Scholen kunnen hier de (voorlopige) slaagpercentages, het gemiddelde resultaat op het centraal examen (per onderwijssoort en per vak) en het verschil tussen het centraal examen en het schoolexamen voor hun instelling bekijken.

Herijking centraal examen

De VO-raad pleit voor een herijking van het centrale examen, waarbij dit CE flexibeler wordt ingericht. Scholen hebben hiertoe binnen de huidige wetgeving al enige ruimte; zie hiervoor het onderstaande schema met maatwerkmogelijkheden. 

Verder heeft een aantal scholen in een de pilot ‘regelluwe scholen’ tijdelijk meer ruimte gekregen om bijvoorbeeld deelexamens af te nemen en gezakte leerlingen de al behaalde vakken te laten behouden. Deze pilot heeft meer inzicht opgeleverd in wat kan en wat werkt op dit vlak.