Laatste nieuws rondom coronavirus en onderwijs

26 mei 2020

Laatste update: 26 mei, 15:15 uur

26 mei: Postermateriaal met belangrijkste richtlijnen heropening beschikbaar voor scholen

Het ministerie van OCW heeft een aantal posters ontworpen waarop de belangrijkste voorschriften en adviezen uit het protocol ‘Opstart voortgezet onderwijs’ worden uitgelicht. De posters kunnen helpen deze richtlijnen extra onder de aandacht te brengen bij leerlingen en personeel, en zo bijdragen aan een goede en veilige heropening vanaf 2 juni.

25 mei: Subsidieregeling inhalen corona-achterstanden gepubliceerd

Op 25 mei is de subsidieregeling gepubliceerd waarmee scholen leerlingen extra ondersteuning kunnen bieden om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis in te halen, of te voorkomen dat achterstanden ontstaan. Voor het voortgezet onderwijs is 63 miljoen euro gereserveerd. Scholen kunnen vanaf 2 juni aanstaande subsidie aanvragen.

20 mei: Handreiking voor het vervoer van leerlingen gepubliceerd

Het is de bedoeling dat zo min mogelijk leerlingen na de heropening van de scholen gebruik maken van het openbaar vervoer. Samen met regionale vervoerders en de ministeries van OCW en I&W heeft de VO-raad een handreiking gemaakt om er voor te zorgen dat elke leerling weer daadwerkelijk naar school kan komen.

19 mei: Heropening scholen: goed nieuws, grote uitdaging

De VO-raad is blij met het kabinetsbesluit dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs weer heropend worden en dat onze leerlingen, weliswaar gespreid, vanaf 2 juni ook weer onderwijs op school kunnen krijgen. Maar wij realiseren ons heel goed dat het organiseren van de anderhalvemeterschool veel van iedereen vraagt. 

19 mei: Op Radio 1: Zijn de middelbare scholen blij dat ze weer open mogen?

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller ging in het Radio 1 programma ‘Dit is de Dag’ in gesprek met Lucelle Deneer (docent Christelijk College Groevenbeek in Ermelo), Lars Hoogmoed (schoolleider Amsterdamse MAVO), en Arno Peters (voorzitter College van Bestuur VO Haaglanden) over de heropening van de vo-scholen. “Uitgangspunten zijn: alle scholen gaan open en alle leerlingen komen op momenten naar school.”
 

19 mei: Stichting School & Veiligheid publiceert stappenplan voor sociaal veilige herstart vo

Stichting School & Veiligheid heeft een stappenplan ontwikkeld voor scholen met een aantal aandachtspunten en mogelijke acties, zodat scholen een sociaal veilige herstart kunnen maken.
 

18 mei: Burgerschap in coronatijd: maatschappelijke diensttijd

De maatschappelijke diensttijd (MDT), die in februari 2020 haar intrede deed, speelt in op de anderhalve meter samenleving in coronatijd. Omdat jongeren juist nu kwetsbare ouderen of andere jongeren willen en kunnen helpen, zijn op verschillende plekken in Nederland projecten gestart onder de noemer #ookditismdt. Scholen kunnen hun leerlingen hierop attenderen.

7 mei: Voorlopig protocol heropenen vo-scholen gepubliceerd

De vo-scholen gaan – onder voorwaarden – vanaf 1 juni weer open. Het definitieve besluit hierover valt later deze maand, uiterlijk 20 mei. Scholen kunnen echter niet wachten met zich voor te bereiden op de heropening. Daarom hebben de sociale partners een voorlopig protocol gepubliceerd, op basis van de nu bekende richtlijnen van het kabinet. Dit voorlopig protocol is een gezamenlijk product van AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de VO-raad en is afgestemd met OCW.

6 mei: Minister Slob stelt 3,8 miljoen extra ter beschikking voor devices

Minister Slob trekt 3,8 miljoen euro extra uit om leerlingen die nog geen laptop of tablet hebben om thuis onderwijs te kunnen volgen, hiervan te voorzien. In de afgelopen weken konden scholen een aanvraag hiervoor indienen

30 april: Protocol heropening vo-scholen volgende week beschikbaar

Het protocol voor de heropening van de vo-scholen vanaf 2 juni aanstaande verschijnt halverwege volgende week.

30 april: Debat onderwijs en corona: Kamer wil zomerscholen voor kwetsbare leerlingen

Op 29 april debatteerde de Vaste Kamercommissie OCW ruim zeven uur met de ministers Slob en Van Engelshoven over onderwijs en corona. De Kamer had hierbij veel vragen over het weer opstarten van het (fysieke) onderwijs op po- en vo-scholen; onder meer de veiligheid van leerlingen en personeel en onderwijsachterstanden stonden hierbij centraal.

22 april: Handreiking ‘Bevorderingsbeleid in 2019-2020’ beschikbaar

De VO-raad heeft een handreiking opgesteld hoe een school kan omgaan met het bevorderingsbeleid en het nemen van voortgangsbeslissingen in dit schooljaar.

22 april: Cito publiceert 'Handreiking resultaatsverbeteringstoets'

Op 8 april jl. werd bekend dat de slaag-zakregeling 2019-2020 een nieuw element bevat: de resultaatverbeteringstoets (RV-toets). Deze toets is bedoeld voor alle leerlingen die nog niet geslaagd zijn op basis van hun SE-cijfers, of hun SE-cijfer(s) willen verbeteren. Cito maakte een handreiking met tips voor het maken van de RV-toets en voor eerlijke becijfering.

22 april: Gespreksvragen ontwikkeld: ga in gesprek over (borgen) ervaringen met afstandsonderwijs

Binnen scholen is de afgelopen weken veel ervaring opgedaan met afstandsonderwijs. De VO-raad en SLO hebben gespreksvragen opgesteld aan de hand waarvan schoolleiders en/of teamleiders (online) in gesprek kunnen met hun team over de geleerde lessen, om van daaruit de opgedane kennis en vaardigheden te borgen.

21 april: Kabinet biedt perspectief op heropenen vo-scholen

Het kabinet heeft besloten dat het basisonderwijs na de meivakantie weer gedeeltelijk open gaat en dat de vo-scholen nog geduld moeten hebben tot 1 juni. De VO-raad begrijpt en steunt de kabinetsbesluiten over het onderwijs. Het is goed om te constateren dat de vo-scholen mogen verwachten dat zij - mits verantwoord - begin juni, en dus ruim voor de zomervakantie, weer een start kunnen maken met een (aangepast) programma op school.

20 april: Monitoring kwetsbare jongeren voor vo

Ook voor het voortgezet onderwijs is er behoefte aan zicht op het aantal leerlingen in een kwetsbare positie en op het aantal leerlingen dat niet wordt bereikt. De VO-raad heeft daarom in samenwerking met het ministerie van OCW een monitor ontwikkeld.

16 april: Onderwijsraad adviseert kabinet over ondervangen gevolgen coronacrisis voor het onderwijs

De Onderwijsraad heeft een aantal adviezen uitgebracht aan het kabinet over hoe de gevolgen van de coronacrisis voor het funderend onderwijs kunnen worden ondervangen. De focus dient hierbij volgens de raad voor nu te liggen op de opvang van leerlingen in onveilige situaties, de voorbereiding op de herstart van scholen en het inlopen van achterstanden, en het delen van informatie en ervaringen via een centraal informatie- en ondersteuningspunt.

15 april: Studenten helpen scholieren online met studiekeuze

De afgelopen weken hebben studenten een aantal initiatieven opgezet om scholieren online te helpen bij het kiezen van een passende studie. Op diverse platforms kunnen vo-leerlingen vragen stellen aan studenten en docenten (mbo, hbo en wo), om zo een beter beeld te krijgen van een opleiding.

9 april: Gratis online onderwijsaanbod voor scholieren vanuit VSNU

Op initiatief van een aantal vo-scholen heeft de VSNU tijdelijk onderwijsmateriaal rond diverse wetenschappelijke onderwerpen kosteloos online beschikbaar gemaakt voor (eindexamen)leerlingen.

9 april: Handreiking ‘Aanpassing PTA en examenreglement voor leerlingen in voorexamenjaren’ beschikbaar

De VO-raad heeft een handreiking opgesteld, die de werkwijze beschrijft voor een school om het PTA van de huidige leerlingen in de voorexamenjaren aan te passen.

8 april: OCW publiceert slaag-zakregeling

Het ministerie van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. De slaag-zakregeling volgt zo veel mogelijk de bestaande regeling.

8 april: 'Deurgesprek' leerplichtambtenaren bij kwetsbare leerlingen

Scholen die in deze tijd niet of lastig in contact kunnen komen met bepaalde leerlingen en hun ouders, kunnen een beroep doen op de leerplicht. Vanaf deze maand leggen leerplichtambtenaren in alle regio’s op grote schaal huisbezoeken af bij deze gezinnen, om via een zogenaamd 'deurgesprek' contact te leggen en bijvoorbeeld te helpen regelen dat de kinderen onderwijs kunnen blijven volgen.

7 april: Snel ervaringen uitwisselen met andere schoolleiders via Edualdo

Schoolleiders en teamleiders kunnen nu op een snelle, laagdrempelige, veilige en besloten manier online kennis en ervaringen uitwisselen via Edualdo.nl. Hiertoe is een speciale groep opgezet binnen het platform.

7 april: Breng Gezonde School naar de huiskamers van leerlingen

Hoe kun je als onderwijsprofessional leerlingen stimuleren om thuis te blijven werken aan een gezonde leefstijl? Met het initiatief 'Gezonde School THUIS' reikt het programma Gezonde School schooldirecties en leraren praktische adviezen, activiteiten en tips aan die zij kunnen delen met hun leerlingen.

4 april: VO-raad start campagne voor ondersteuning van kwetsbare leerlingen

De VO-raad is de actie Thuisschoolmaatje gestart, een initiatief (naar voorbeeld van Academie Tien) om leerlingen die in deze tijden van afstandsonderwijs extra aandacht nodig hebben te koppelen aan vrijwilligers, die hen als maatje stimuleren en begeleiden.

3 april: Start loket op lesopafstand.nl voor expertise over afstandsonderwijs

Vanaf maandag 6 april wordt de website lesopafstand.nl uitgebreid met een digitaal loket. Doel is om één punt te hebben waar scholen voor hen relevante informatie kunnen vinden over alle facetten van afstandsonderwijs.

2 april: Internet voor elke leerling en leraar: aanmelden nu mogelijk

Een internetverbinding is essentieel nu leerlingen thuis onderwijs krijgen en leraren thuis lesgeven. In de praktijk blijkt dat sommige gezinnen geen internet hebben. SIVON onderzoekt om hoeveel leerlingen en leraren het gaat. Schoolbesturen met leerlingen of leraren die thuis geen internet hebben, kunnen zich tot 10 april aanmelden bij SIVON.

1 april: Scholen blijven dicht tot na meivakantie

Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen tot en met 28 april verlengd, voor de hele samenleving en dus ook voor het onderwijs. De VO-raad vindt dit - gezien de omstandigheden - een helder, maar ook logisch besluit. Voor het onderwijs betekent dit dat de scholen in ieder geval dicht blijven tot na de door de school aangehouden meivakantie.

OCW publiceert extra informatie voor scholen rondom schrappen eindexamens

Het ministerie van OCW heeft een zogenaamd servicedocument gepubliceerd met de belangrijkste (voor nu bekende) informatie rondom het schrappen van het centraal eindexamen dit schooljaar.

30 maart: Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind hebben een speciaal crisisfonds opgericht voor kinderen die opgroeien in een stressvolle of onveilige thuissituatie. Nu zij niet naar school kunnen, hebben zij het extra moeilijk. Via het fonds kunnen (jeugd)professionals vouchers aanvragen waarmee ze spullen kunnen kopen die noodzakelijk zijn voor deze kinderen om onderwijs te volgen of te ontspannen.

24 maart: Geen centraal examen, meer ruimte voor schoolexamens

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Dit kabinetsbesluit geeft scholen de tijd om tot het einde van het schooljaar het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. De VO-raad roept de scholen op om vooral gebruik te makenvan de ruimte die hiermee ontstaat. 

20 maart: Aanvullende afspraken voor kinderen in kwetsbare posities

Iedere gemeente opent een loket voor vragen van scholen over hoe ze ook voor kwetsbare leerlingen goed onderwijs kunnen blijven garanderen. Daarnaast hebben de VO-raad en PO-Raad met OCW en de VNG aanvullende afspraken gemaakt over hoe alle kinderen in deze tijd van crisis zo goed mogelijk onderwijs kunnen krijgen.

20 maart: Deadline voor aanmelding bij het vervolgonderwijs wordt verschoven

Iedereen die na de zomer wil starten met een vervolgopleiding in het mbo, hbo of op de universiteit, krijgt een maand extra tijd om zich aan te melden.

18 maart: Eindtoets groep 8 gaat niet door

In verband met het coronavirus wordt dit jaar geen eindtoets afgenomen bij leerlingen in groep 8. Het afgegeven schooladvies wordt daarmee nu voor alle leerlingen definitief en bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school.

18 maart: Uitgeverijen stellen digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar

Het ministerie van OCW maakte op 18 maart 2020 bekend dat alle scholieren en studenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gratis gebruik kunnen maken van digitaal lesmateriaal.

17 maart: Regeling voor doorgang schoolexamens

Na intensief overleg tussen de VO-raad, het ministerie van OCW, LAKS en de vakbonden is er een regeling die het mogelijk maakt dat de (school)examens zo goed mogelijk door kunnen gaan. De afspraken hebben de instemming van het RIVM. Voor scholen heeft de VO-raad een handreiking opgesteld.

17 maart: 'Scholen in geslotenheid' mogen open blijven

Minister Slob maakte op 16 maart bekend gemaakt dat scholen bij gesloten residentiële instellingen in principe open blijven. Het gaat hierbij om scholen bij gesloten jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen. Juist voor deze jongeren is het belangrijk om structuur te houden binnen hun integrale dagprogramma.

15 maart: Scholen dicht

De scholen in Nederland zijn dicht, in ieder geval tot en met 6 april. Leerlingen met ouders die een vitaal beroep uitoefenen kunnen nog wel terecht op scholen. In het voortgezet onderwijs lijkt dit weinig voor te komen. Het NCTV heeft een limitatieve lijst gemaakt van welke beroepen vitaal zijn. Alle andere leerlingen worden geacht vanaf 16 maart niet naar school te gaan, dit geldt ook voor leerlingen die de komende dagen schoolexamens hebben.

Het is belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Veel scholen geven inmiddels onderwijs op afstand. Voor dit type onderwijs is er voor tips en goede voorbeelden de website lesopafstand.nl.

Voor hoe te handelen bij (ziekte)verschijnselen die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus (hoesten, keelpijn, koorts ed.) blijven de richtlijnen van het RIVM en de GGD van kracht. Van docenten die niet ziek zijn mag verwacht worden dat zij, indien nodig, op de scholen werken aan het begeleiden van het onderwijs op afstand.