Laatste nieuws rondom coronavirus en onderwijs

08 oktober 2020

Laatste update: 19 oktober, 13.00 uur

19 oktober: Afsprakenkader 'Veilig openbaar vervoer VO' vernieuwd

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het afsprakenkader ‘Veilig Vervoer VO’ dat de vervoerders samen met de VO-raad direct na de corona-uitbraak in maart heeft ontwikkeld. Een afsprakenkader is nodig omdat de capaciteit van het openbaar vervoer sinds de corona-uitbraak nog steeds niet op het oude niveau is.

14 oktober: Beslisboom 12+ geactualiseerd

Alleen koorts? Huisgenoten wel naar school. Dat staat in de geactualiseerde beslisboom ‘12+ thuisblijven of naar werk/school?’ Alle veranderingen in de beslisboom op een rij. 

8 oktober: Minister honoreert alle aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Alle correcte subsidieaanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s worden gehonoreerd. Dit staat in een brief die minister Slob naar de Tweede Kamer stuurde waarin hij ingaat op diverse maatregelen die worden genomen om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen.

2 oktober: Protocol vo 'Volledig openen scholen' geüpdatet

Het protocol vo is op 2 oktober aangepast op twee punten: de invoering van het dringend advies voor het dragen van een mondkapje en de recente ontwikkelingen rondom ventilatie op school.

1 oktober: Dringend advies dragen mondkapjes op school

De VO-raad vindt dat er voor vo-scholen een landelijke richtlijn moet komen om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen is niet nodig.

1 oktober: Ventilatie op scholen: belangrijk en kostbaar

De relatie tussen ventilatie en de verspreiding van Covid-19 is onduidelijk, zo blijkt uit het rapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Voor de korte termijn adviseert de commissie de scholen de bestaande regels voor ventilatie te volgen. Op de lange termijn is het, aldus de commissie, belangrijk dat een gezond binnenklimaat in de scholen hoger op de politieke agenda komt. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar.

1 oktober: Tweede Kamer dient motie in over plan van aanpak voor veilige scholen

De Tweede Kamer stemt volgende week over een motie ingediend door PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher en de fractievoorzitter van D66 Rob Jetten. In de motie verzoeken ze het kabinet om voor de herfstvakantie een plan van aanpak te presenteren voor veilige scholen. Naar verwachting zal deze motie een meerderheid halen.

29 september: Protocol vo 'Volledig openen scholen' geüpdatet

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september 2020 hebben sociale partners het protocol op een onderwerp aangescherpt, dit betreft het organiseren van fysieke bijeenkomsten.

24 september: Aanleveren cijfers decentrale selectie wo anders door corona

Scholen in het voortgezet onderwijs leveren voor leerlingen in 6 vwo dit jaar geen eindrapportcijfers van 5 vwo aan vervolgopleidingen, maar gemiddelde schoolexamencijfers per vak, gerekend tot en met 15 januari 2021. Dit hebben de VSNU en VO-raad afgesproken om ook in tijden van corona zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren voor alle leerlingen die deelnemen aan de decentrale selectie.

23 september: Beslisboom 12+ beschikbaar 

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben. Of iemand thuis moet blijven of toch naar school of werk kan is duidelijk volgens het schema te bepalen.

18 september: Voorrang coronatesten onderwijspersoneel

Vanaf maandag 21 september krijgt onderwijspersoneel in het primair en voorgezet onderwijs – onder voorwaarden – toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op Covid-19 bij de GGD. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de continuïteit van het primair proces zo min mogelijk in gevaar komt.

9 september: Vragenlijst Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen staat online

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft een vragenlijst uitgezet onder schoolbesturen. Doel is om een landelijk beeld te krijgen van de stand van zaken rondom ventilatie in schoolgebouwen. Schoolbesturen hebben een e-mail ontvangen met een link naar de vragenlijst. Zij kunnen deze t/m 21 september invullen.

9 september: Groep jeugdexperts: maak specifiek coronabeleid voor de jeugd

Bescherm kinderen en jongeren zoveel mogelijk tegen de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen. Maak voor hen specifiek coronabeleid. Dat is de oproep van een groep jeugdexperts, gericht aan het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en de veiligheidsregio's.

3 september: Minister De Jonge bespreekt met GGD voorrang docenten bij coronatest

De Tweede Kamer wil dat minister De Jonge bekijkt of het mogelijk is om voorrang te geven aan leraren, zorgmedewerkers, politieagenten en andere mensen met een vitaal beroep bij het testen op het coronavirus. De Kamer heeft daarover op 3 september twee moties aangenomen met algemene stemmen. De minister zegde tijdens het debat over corona toe hierover in gesprek te gaan met de GGD.

3 september: Kosteloos advies beschikbaar over effectieve inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

De Gelijke Kansen Alliantie stelt een poule van onderwijsexperts beschikbaar die scholen kosteloos kunnen adviseren over goede, bewezen effectieve inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor het wegwerken van achterstanden. Scholen kunnen nog t/m 18 september subsidie aanvragen voor het invoeren van een dergelijk programma.

2 september: Op de RTL-website: aantal kinderen nog niet naar school door corona

RTL Nieuws besteedde op 31 augustus aandacht aan het feit dat in dit nieuwe schooljaar een aantal ouders hun kind(eren) nog thuishoudt, vanwege gezondheidsrisico’s binnen het gezin of angst voor corona. Naar aanleiding hiervan wil de VO-raad de gemaakte afspraken over hoe scholen moeten handelen in deze, nog een keer onder de aandacht brengen.

1 september: Nieuw servicedocument OCW rond onderwijs en corona

Het ministerie van OCW heeft een geactualiseerde versie van het servicedocument gepubliceerd, waarin de thans geldende regels en afspraken worden samengevat rond het omgaan met het coronavirus op school.

1 september: handreiking beschikbaar: ‘Wat te doen als bij een leerling of collega op school een coronabesmetting is vastgesteld?’

De VO-raad heeft een handreiking opgesteld voor scholen die handvatten biedt voor wat te doen in het geval van een vastgestelde coronabesmetting bij een leerling of collega.

27 augustus: Pleidooi om onderwijspersoneel versneld te testen 

Geef onderwijspersoneel voorrang bij de coronatest. Dit bepleiten de onderwijsbonden en de PO- en VO-raad gezamenlijk bij het kabinet.

26 augustus: Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen doet binnenkort een uitvraag

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) zal binnenkort - naar verwachting in de eerste week van september - een gerichte uitvraag doen naar de stand van zaken rondom ventilatie in scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

19 augustus: Protocol voor het voortgezet onderwijs blijft onverkort van kracht

Begin deze week vroeg de VO-raad het RIVM om nogmaals te kijken of de huidige maatregelen op de scholen voldoende zijn. Ook vroegen we specifiek duidelijkheid over het gebruik van mondkapjes in schoolgebouwen. In antwoord op deze vragen geeft het ministerie aan dat er geen andere inzichten en adviezen zijn dan die zijn verwerkt in het protocol voor het vo

18 augustus: Slob richt coördinatieteam ventilatie op voor scholen

Minister Slob heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld. Het doel van het coördinatieteam is om lokale samenwerking en oplossingen te stimuleren en zorg te dragen voor een landelijk beeld van de staat van de ventilatie op scholen. Doekle Terpstra leidt het team met daarin onder meer de VNG, de sectorraden - waaronder de VO-raad - en GGD-GHOR.

17 augustus: VO-raad vraagt met klem: kijk nog eens naar de regels op middelbare scholen

De VO-raad wil dat het RIVM nogmaals kijkt of de huidige maatregelen op scholen voldoende zijn. Ook willen we specifiek duidelijkheid over het gebruik van mondkapjes in schoolgebouwen.

13 augustus: Handreiking ‘Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen’ beschikbaar

De VO-raad heeft in samenwerking met de PO-Raad en Ruimte-OK een handreiking gemaakt over het coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen. 

12 augustus: Brief OCW over opening na de zomervakantie en ventilatie in schoolgebouwen

Het ministerie van OCW heeft een brief verstuurd aan de verschillende vertegenwoordigende organisaties in het funderend onderwijs over de start van het nieuwe schooljaar in relatie tot Covid-19. Hierin wordt onder meer de situatie rondom ventilatie in schoolgebouwen nader toegelicht.

11 augustus: Welke lessen zijn uit de coronatijd te trekken op het gebied van sociale veiligheid?

Stichting School & Veiligheid heeft een overzicht gemaakt van wat scholen in de afgelopen tijd hebben geleerd op dit vlak. Het overzicht biedt handvatten waar scholen het komend schooljaar hun voordeel mee kunnen doen.

6 augustus: VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

Er is grote onduidelijkheid over de rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Dit leidt tot zorgen bij leerlingen, ouders en onderwijspersoneel. Daarom wil de VO-raad een helder advies van het Outbreak Management Team (OMT) hierover

1 augustus: Toch geen verzuimmelding bij afwezigheid begin schooljaar door thuisquarantaine

Scholen hoeven anders dan eerder gemeld toch geen verzuimmelding te doen wanneer een leerling afwezig is bij de start van het schooljaar doordat hij in thuisquarantaine moet. 

16 juli: Aangepaste posters beschikbaar met belangrijkste voorschriften uit protocol

Het ministerie van OCW heeft nieuwe posters ontwikkeld voor scholen met daarop de belangrijkste voorschriften en adviezen uit het nieuwe protocol 'Volledig openen vo'. De posters kunnen helpen deze richtlijnen extra onder de aandacht te brengen bij leerlingen en personeel.

14 juli: OCW publiceert servicedocument met handvatten rond opstarten onderwijs na zomervakantie

OCW heeft een servicedocument gepubliceerd met handvatten voor schoolbesturen in het funderend onderwijs om uitvoering te geven aan de landelijke coronamaatregelen die op 1 juli jl. van kracht zijn geworden. Specifiek is dit document bedoeld ter voorbereiding op het opstarten van het onderwijs na de zomervakantie. 

9 juli: Thuisschoolmaatje stopt per 1 september

Aan het begin van de coronacrisis heeft de VO-raad het initiatief genomen om het project Thuisschoolmaatje op te zetten, dat leerlingen die moeite hebben met het thuisonderwijs een extra steuntje in de rug geeft. Met het volledig openen van de scholen na de zomervakantie ronden we dit project af en dragen we per 1 september elementen van het project over aan andere partijen.

9 juli: Denktank-Y wil extra onderwijsmaatregelen voor jongeren tijdens en na corona

Examenkandidaten van komend schooljaar moeten recht krijgen op een extra herkansing voor hun centraal- en praktijkexamen. En aankomend brugklassers dienen een landelijke niveauverbetertoets te kunnen maken. Dit is een aantal adviezen die de ‘Denktank-Y’ - een brede jongerencoalitie - op 8 juli heeft gepresenteerd. 

7 juli: CPB: schrappen eindtoets vergroot kansenongelijkheid

Door het schrappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis lopen naar schatting 14.000 leerlingen dit jaar een hoger schooladvies mis, zo schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een op 6 juli verschenen publicatie. Dit probleem kwam dit voorjaar al naar voren en heeft de aandacht van de sector. 

3 juli: Afsprakenkader ‘veilig vervoer VO’ beschikbaar

Aanvullend op het eerder gepubliceerde protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ heeft de VO-raad afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van vervoersorganisaties over het gebruik door leerlingen van het openbaar vervoer. Kern hiervan is dat scholen en vervoerder op lokaal niveau afspraken maken over het noodzakelijke OV-vervoer van leerlingen, zodat alle leerlingen op school kunnen komen en de vervoerders voldoende ruimte hebben om iedereen te vervoeren.

3 juli: Scholen kunnen aan de slag met de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Alle subsidieaanvragen die vo-scholen hebben ingediend voor de eerste tranche van de Regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s zijn toegekend. Deze scholen hebben daarmee groen licht gekregen voor de uitvoering van hun plannen voor het inhalen van het onderwijs dat leerlingen gedurende de coronamaatregelen hebben gemist. 

30 juni: Protocol volledig openen voortgezet onderwijs beschikbaar

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 24 juni om de deuren van alle scholen per 1 juli te openen, het definitieve protocol volledig openen voortgezet onderwijs gepubliceerd. De vervoersafspraken zijn hierin nog niet opgenomen en volgen zo snel mogelijk.
 

24 juni: Regel van anderhalve meter afstand tussen leerlingen wordt opgeheven

De leerlingen in het voortgezet onderwijs hoeven vanaf 1 juli geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar te houden. De anderhalve meter blijft wel gelden voor de afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel onderling, zo deelde het kabinet op 24 juni tijdens een persconferentie mee. Dit is goed nieuws.

18 juni: Slob in debat over onderwijs na zomervakantie: wacht 24 juni af

Op 17 juni debatteerde de Tweede Kamer opnieuw met minister Slob over de coronamaatregelen in het onderwijs. Hierbij werd duidelijk dat volledige openstelling van het vo na de zomervakantie in de Kamer de voorkeur heeft. Minister Slob benadrukte in zijn reactie om 24 juni af te wachten; op deze datum neemt het kabinet een principebesluit over verdere openstelling op basis van advies van het Outbreak Management Team. 
 

17 juni: Handreiking gepubliceerd rond soepele doorstroom van ISK naar regulier onderwijs

Ook deze zomer stapt een aantal leerlingen van een ISK over naar het reguliere onderwijs. Zij hebben in de periode van afstandsonderwijs minder uren doorgebracht in een Nederlandstalige omgeving, wat invloed heeft gehad op hun taalverwervingsproces. LOWAN en het ITTA onderstrepen daarom dat het belangrijk is om dit jaar extra te investeren in een goede doorstroom van deze leerlingen. Om scholen te ondersteunen op dit vlak, hebben ze een handreiking ontwikkeld.
 

11 juni: Ongeoorloofd verzuim doorgeven

Nu de scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer volledig zijn gestart en leerlingen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs weer zoveel als mogelijk naar school gaan, willen de PO-Raad en VO-raad benadrukken dat het belangrijk is om ongeoorloofd verzuim weer te melden bij DUO.

10 juni: Schoolleiders: 1,5 meter afstand houden grote uitdaging

Schoolleiders zijn tevreden over hoe het verder opengaan van de vo-scholen vanaf vorige week is verlopen. Wel vindt ruim de helft van hen de handhaving van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen een grote tot zeer grote uitdaging. Ook de combinatie van fysiek en afstandsonderwijs is – zeker op de langere termijn – volgens veel schoolleiders ingewikkeld. Dat blijkt uit een enquête die de VO-raad een week na het weer verder opengaan van de scholen hield onder ruim 450 eindverantwoordelijk schoolleiders.

4 juni: Tussenrapportage: meer leerlingen in kwetsbare positie bereikt; ruime meerderheid ondersteund

Scholen hebben de leerlingen die in een kwetsbare positie verkeren inmiddels grotendeels in beeld en een ruime meerderheid heeft hen – in de laatste fase van de scholensluiting – ook extra ondersteuning geboden. Dit blijkt uit de tweede meting van de monitor die de VO-raad en het ministerie van OCW momenteel laten uitvoeren rond leerlingen in een kwetsbare positie. 

4 juni: Oproep aan jongeren om mee te denken over (samen)leven in coronatijd

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) vraagt kinderen en jongeren om mee te denken rondom thema’s die te maken hebben met de inrichting van de anderhalvemetersamenleving en het omgaan met de gevolgen van de coronatijd.

3 juni: VO-raad vraagt duidelijkheid over corona-regime na zomervakantie

De VO-raad vraagt het kabinet om duidelijkheid te verschaffen over het te verwachten corona-regime in het voortgezet onderwijs na de zomervakantie. Vanaf gisteren zijn de vo-scholen weer verder opengegaan, met inachtneming van 1,5 meter afstand tussen iedereen in de school. Onduidelijk is nog of dit regime blijft gelden na de zomervakantie, maar ook wanneer er wel meer duidelijkheid komt.

3 juni: Postermateriaal beschikbaar over belangrijkste richtlijnen heropening en testbeleid

Vanuit het ministerie van OCW is voor scholen eind mei een aantal posters ontworpen waarop de belangrijkste voorschriften en adviezen uit het protocol ‘Opstart voortgezet onderwijs’ worden uitgelicht. Vanaf juni is een nieuwe versie van een aantal van deze posters beschikbaar met daarop een kleine wijziging. Daarnaast zijn begin juni ook posters over het testen op het coronavirus beschikbaar gekomen.

2 juni: Handgel gratis ter beschikking voor scholen

Amazon Nederland stelt 150.000 flesjes handgel gratis ter beschikking aan middelbare scholen, om scholen te ondersteunen bij het opstarten van de scholen.

2 juni: Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s open voor inschrijving

Scholen kunnen tussen 2 en 21 juni (eerste tijdvak) subsidie aanvragen voor het organiseren van een inhaal- en ondersteuningsprogramma. Hiermee kunnen ze leerlingen buiten het reguliere onderwijsprogramma extra ondersteuning bieden, zodat zij geen nadelige effecten ondervinden van deze corona-periode. Voor het vo is 63 miljoen euro gereserveerd.

29 mei: Leerlingen kwart van de schooltijd weer naar school voor kennis én sociale ontwikkeling

Leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan vanaf volgende week dinsdag gemiddeld een kwart van de tijd weer naar school, blijkt uit een enquête onder alle vo-scholen.

20 mei: Definitief protocol heropening scholen voortgezet onderwijs

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben het definitieve protocol voor de opstart van het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Dit protocol bevat een aantal verplichtingen en verschillende adviezen zodat alle scholen op 2 juni verantwoord open kunnen.

20 mei: Handreiking voor het vervoer van leerlingen gepubliceerd

Het is de bedoeling dat zo min mogelijk leerlingen na de heropening van de scholen gebruik maken van het openbaar vervoer. Samen met regionale vervoerders en de ministeries van OCW en I&W heeft de VO-raad een handreiking gemaakt om er voor te zorgen dat elke leerling weer daadwerkelijk naar school kan komen.

19 mei: Heropening scholen: goed nieuws, grote uitdaging

De VO-raad is blij met het kabinetsbesluit dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs weer heropend worden en dat onze leerlingen, weliswaar gespreid, vanaf 2 juni ook weer onderwijs op school kunnen krijgen. Maar wij realiseren ons heel goed dat het organiseren van de anderhalvemeterschool veel van iedereen vraagt. 

19 mei: Op Radio 1: Zijn de middelbare scholen blij dat ze weer open mogen?

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller ging in het Radio 1 programma ‘Dit is de Dag’ in gesprek met Lucelle Deneer (docent Christelijk College Groevenbeek in Ermelo), Lars Hoogmoed (schoolleider Amsterdamse MAVO), en Arno Peters (voorzitter College van Bestuur VO Haaglanden) over de heropening van de vo-scholen. “Uitgangspunten zijn: alle scholen gaan open en alle leerlingen komen op momenten naar school.”

19 mei: Stichting School & Veiligheid publiceert stappenplan voor sociaal veilige herstart vo

Stichting School & Veiligheid heeft een stappenplan ontwikkeld voor scholen met een aantal aandachtspunten en mogelijke acties, zodat scholen een sociaal veilige herstart kunnen maken.
 

18 mei: Burgerschap in coronatijd: maatschappelijke diensttijd

De maatschappelijke diensttijd (MDT), die in februari 2020 haar intrede deed, speelt in op de anderhalve meter samenleving in coronatijd. Omdat jongeren juist nu kwetsbare ouderen of andere jongeren willen en kunnen helpen, zijn op verschillende plekken in Nederland projecten gestart onder de noemer #ookditismdt. Scholen kunnen hun leerlingen hierop attenderen.

7 mei: Voorlopig protocol heropenen vo-scholen gepubliceerd

De vo-scholen gaan – onder voorwaarden – vanaf 1 juni weer open. Het definitieve besluit hierover valt later deze maand, uiterlijk 20 mei. Scholen kunnen echter niet wachten met zich voor te bereiden op de heropening. Daarom hebben de sociale partners een voorlopig protocol gepubliceerd, op basis van de nu bekende richtlijnen van het kabinet. Dit voorlopig protocol is een gezamenlijk product van AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de VO-raad en is afgestemd met OCW.

6 mei: Minister Slob stelt 3,8 miljoen extra ter beschikking voor devices

Minister Slob trekt 3,8 miljoen euro extra uit om leerlingen die nog geen laptop of tablet hebben om thuis onderwijs te kunnen volgen, hiervan te voorzien. In de afgelopen weken konden scholen een aanvraag hiervoor indienen

30 april: Protocol heropening vo-scholen volgende week beschikbaar

Het protocol voor de heropening van de vo-scholen vanaf 2 juni aanstaande verschijnt halverwege volgende week.

30 april: Debat onderwijs en corona: Kamer wil zomerscholen voor kwetsbare leerlingen

Op 29 april debatteerde de Vaste Kamercommissie OCW ruim zeven uur met de ministers Slob en Van Engelshoven over onderwijs en corona. De Kamer had hierbij veel vragen over het weer opstarten van het (fysieke) onderwijs op po- en vo-scholen; onder meer de veiligheid van leerlingen en personeel en onderwijsachterstanden stonden hierbij centraal.

22 april: Handreiking ‘Bevorderingsbeleid in 2019-2020’ beschikbaar

De VO-raad heeft een handreiking opgesteld hoe een school kan omgaan met het bevorderingsbeleid en het nemen van voortgangsbeslissingen in dit schooljaar.

22 april: Cito publiceert 'Handreiking resultaatsverbeteringstoets'

Op 8 april jl. werd bekend dat de slaag-zakregeling 2019-2020 een nieuw element bevat: de resultaatverbeteringstoets (RV-toets). Deze toets is bedoeld voor alle leerlingen die nog niet geslaagd zijn op basis van hun SE-cijfers, of hun SE-cijfer(s) willen verbeteren. Cito maakte een handreiking met tips voor het maken van de RV-toets en voor eerlijke becijfering.

22 april: Gespreksvragen ontwikkeld: ga in gesprek over (borgen) ervaringen met afstandsonderwijs

Binnen scholen is de afgelopen weken veel ervaring opgedaan met afstandsonderwijs. De VO-raad en SLO hebben gespreksvragen opgesteld aan de hand waarvan schoolleiders en/of teamleiders (online) in gesprek kunnen met hun team over de geleerde lessen, om van daaruit de opgedane kennis en vaardigheden te borgen.

21 april: Kabinet biedt perspectief op heropenen vo-scholen

Het kabinet heeft besloten dat het basisonderwijs na de meivakantie weer gedeeltelijk open gaat en dat de vo-scholen nog geduld moeten hebben tot 1 juni. De VO-raad begrijpt en steunt de kabinetsbesluiten over het onderwijs. Het is goed om te constateren dat de vo-scholen mogen verwachten dat zij - mits verantwoord - begin juni, en dus ruim voor de zomervakantie, weer een start kunnen maken met een (aangepast) programma op school.

20 april: Monitoring kwetsbare jongeren voor vo

Ook voor het voortgezet onderwijs is er behoefte aan zicht op het aantal leerlingen in een kwetsbare positie en op het aantal leerlingen dat niet wordt bereikt. De VO-raad heeft daarom in samenwerking met het ministerie van OCW een monitor ontwikkeld.

16 april: Onderwijsraad adviseert kabinet over ondervangen gevolgen coronacrisis voor het onderwijs

De Onderwijsraad heeft een aantal adviezen uitgebracht aan het kabinet over hoe de gevolgen van de coronacrisis voor het funderend onderwijs kunnen worden ondervangen. De focus dient hierbij volgens de raad voor nu te liggen op de opvang van leerlingen in onveilige situaties, de voorbereiding op de herstart van scholen en het inlopen van achterstanden, en het delen van informatie en ervaringen via een centraal informatie- en ondersteuningspunt.

15 april: Studenten helpen scholieren online met studiekeuze

De afgelopen weken hebben studenten een aantal initiatieven opgezet om scholieren online te helpen bij het kiezen van een passende studie. Op diverse platforms kunnen vo-leerlingen vragen stellen aan studenten en docenten (mbo, hbo en wo), om zo een beter beeld te krijgen van een opleiding.

9 april: Gratis online onderwijsaanbod voor scholieren vanuit VSNU

Op initiatief van een aantal vo-scholen heeft de VSNU tijdelijk onderwijsmateriaal rond diverse wetenschappelijke onderwerpen kosteloos online beschikbaar gemaakt voor (eindexamen)leerlingen.

9 april: Handreiking ‘Aanpassing PTA en examenreglement voor leerlingen in voorexamenjaren’ beschikbaar

De VO-raad heeft een handreiking opgesteld, die de werkwijze beschrijft voor een school om het PTA van de huidige leerlingen in de voorexamenjaren aan te passen.

8 april: OCW publiceert slaag-zakregeling

Het ministerie van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. De slaag-zakregeling volgt zo veel mogelijk de bestaande regeling.

8 april: 'Deurgesprek' leerplichtambtenaren bij kwetsbare leerlingen

Scholen die in deze tijd niet of lastig in contact kunnen komen met bepaalde leerlingen en hun ouders, kunnen een beroep doen op de leerplicht. Vanaf deze maand leggen leerplichtambtenaren in alle regio’s op grote schaal huisbezoeken af bij deze gezinnen, om via een zogenaamd 'deurgesprek' contact te leggen en bijvoorbeeld te helpen regelen dat de kinderen onderwijs kunnen blijven volgen.

7 april: Snel ervaringen uitwisselen met andere schoolleiders via Edualdo

Schoolleiders en teamleiders kunnen nu op een snelle, laagdrempelige, veilige en besloten manier online kennis en ervaringen uitwisselen via Edualdo.nl. Hiertoe is een speciale groep opgezet binnen het platform.

7 april: Breng Gezonde School naar de huiskamers van leerlingen

Hoe kun je als onderwijsprofessional leerlingen stimuleren om thuis te blijven werken aan een gezonde leefstijl? Met het initiatief 'Gezonde School THUIS' reikt het programma Gezonde School schooldirecties en leraren praktische adviezen, activiteiten en tips aan die zij kunnen delen met hun leerlingen.

4 april: VO-raad start campagne voor ondersteuning van kwetsbare leerlingen

De VO-raad is de actie Thuisschoolmaatje gestart, een initiatief (naar voorbeeld van Academie Tien) om leerlingen die in deze tijden van afstandsonderwijs extra aandacht nodig hebben te koppelen aan vrijwilligers, die hen als maatje stimuleren en begeleiden.

3 april: Start loket op lesopafstand.nl voor expertise over afstandsonderwijs

Vanaf maandag 6 april wordt de website lesopafstand.nl uitgebreid met een digitaal loket. Doel is om één punt te hebben waar scholen voor hen relevante informatie kunnen vinden over alle facetten van afstandsonderwijs.

2 april: Internet voor elke leerling en leraar: aanmelden nu mogelijk

Een internetverbinding is essentieel nu leerlingen thuis onderwijs krijgen en leraren thuis lesgeven. In de praktijk blijkt dat sommige gezinnen geen internet hebben. SIVON onderzoekt om hoeveel leerlingen en leraren het gaat. Schoolbesturen met leerlingen of leraren die thuis geen internet hebben, kunnen zich tot 10 april aanmelden bij SIVON.

1 april: Scholen blijven dicht tot na meivakantie

Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen tot en met 28 april verlengd, voor de hele samenleving en dus ook voor het onderwijs. De VO-raad vindt dit - gezien de omstandigheden - een helder, maar ook logisch besluit. Voor het onderwijs betekent dit dat de scholen in ieder geval dicht blijven tot na de door de school aangehouden meivakantie.

1 april: OCW publiceert extra informatie voor scholen rondom schrappen eindexamens

Het ministerie van OCW heeft een zogenaamd servicedocument gepubliceerd met de belangrijkste (voor nu bekende) informatie rondom het schrappen van het centraal eindexamen dit schooljaar.

30 maart: Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind hebben een speciaal crisisfonds opgericht voor kinderen die opgroeien in een stressvolle of onveilige thuissituatie. Nu zij niet naar school kunnen, hebben zij het extra moeilijk. Via het fonds kunnen (jeugd)professionals vouchers aanvragen waarmee ze spullen kunnen kopen die noodzakelijk zijn voor deze kinderen om onderwijs te volgen of te ontspannen.

24 maart: Geen centraal examen, meer ruimte voor schoolexamens

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Dit kabinetsbesluit geeft scholen de tijd om tot het einde van het schooljaar het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. De VO-raad roept de scholen op om vooral gebruik te makenvan de ruimte die hiermee ontstaat. 

20 maart: Aanvullende afspraken voor kinderen in kwetsbare posities

Iedere gemeente opent een loket voor vragen van scholen over hoe ze ook voor kwetsbare leerlingen goed onderwijs kunnen blijven garanderen. Daarnaast hebben de VO-raad en PO-Raad met OCW en de VNG aanvullende afspraken gemaakt over hoe alle kinderen in deze tijd van crisis zo goed mogelijk onderwijs kunnen krijgen.

20 maart: Deadline voor aanmelding bij het vervolgonderwijs wordt verschoven

Iedereen die na de zomer wil starten met een vervolgopleiding in het mbo, hbo of op de universiteit, krijgt een maand extra tijd om zich aan te melden.

18 maart: Eindtoets groep 8 gaat niet door

In verband met het coronavirus wordt dit jaar geen eindtoets afgenomen bij leerlingen in groep 8. Het afgegeven schooladvies wordt daarmee nu voor alle leerlingen definitief en bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school.

18 maart: Uitgeverijen stellen digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar

Het ministerie van OCW maakte op 18 maart 2020 bekend dat alle scholieren en studenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gratis gebruik kunnen maken van digitaal lesmateriaal.

17 maart: Regeling voor doorgang schoolexamens

Na intensief overleg tussen de VO-raad, het ministerie van OCW, LAKS en de vakbonden is er een regeling die het mogelijk maakt dat de (school)examens zo goed mogelijk door kunnen gaan. De afspraken hebben de instemming van het RIVM. Voor scholen heeft de VO-raad een handreiking opgesteld.

17 maart: 'Scholen in geslotenheid' mogen open blijven

Minister Slob maakte op 16 maart bekend gemaakt dat scholen bij gesloten residentiële instellingen in principe open blijven. Het gaat hierbij om scholen bij gesloten jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen. Juist voor deze jongeren is het belangrijk om structuur te houden binnen hun integrale dagprogramma.

15 maart: Scholen dicht

De scholen in Nederland zijn dicht, in ieder geval tot en met 6 april. Leerlingen met ouders die een vitaal beroep uitoefenen kunnen nog wel terecht op scholen. In het voortgezet onderwijs lijkt dit weinig voor te komen. Het NCTV heeft een limitatieve lijst gemaakt van welke beroepen vitaal zijn. Alle andere leerlingen worden geacht vanaf 16 maart niet naar school te gaan, dit geldt ook voor leerlingen die de komende dagen schoolexamens hebben.

Het is belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Veel scholen geven inmiddels onderwijs op afstand. Voor dit type onderwijs is er voor tips en goede voorbeelden de website lesopafstand.nl.

Voor hoe te handelen bij (ziekte)verschijnselen die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus (hoesten, keelpijn, koorts ed.) blijven de richtlijnen van het RIVM en de GGD van kracht. Van docenten die niet ziek zijn mag verwacht worden dat zij, indien nodig, op de scholen werken aan het begeleiden van het onderwijs op afstand.