Laatste ontwikkelingen rondom coronavirus en onderwijs

26 maart 2020

Laatste update: 30 maart 14.45 uur

30 maart: Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind hebben een speciaal crisisfonds opgericht voor kinderen die opgroeien in een stressvolle of onveilige thuissituatie. Nu zij niet naar school kunnen, hebben zij het extra moeilijk. Via het fonds kunnen (jeugd)professionals vouchers aanvragen waarmee ze spullen kunnen kopen die noodzakelijk zijn voor deze kinderen om onderwijs te volgen of te ontspannen.

26 maart: Dinsdag 31 maart duidelijkheid over sluiting scholen

Het kabinet geeft dinsdag 31 maart duidelijkheid over hoe het verder gaat met de maatregelen die tot 6 april van kracht zijn, dus ook met de scholensluiting.

24 maart: Geen centraal examen, meer ruimte voor schoolexamens

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Dit kabinetsbesluit geeft scholen de tijd om tot het einde van het schooljaar het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. De VO-raad roept de scholen op om vooral gebruik te makenvan de ruimte die hiermee ontstaat. 

20 maart: Aanvullende afspraken voor kinderen in kwetsbare posities

Iedere gemeente opent een loket voor vragen van scholen over hoe ze ook voor kwetsbare leerlingen goed onderwijs kunnen blijven garanderen. Daarnaast hebben de VO-raad en PO-Raad met OCW en de VNG aanvullende afspraken gemaakt over hoe alle kinderen in deze tijd van crisis zo goed mogelijk onderwijs kunnen krijgen.

20 maart: Deadline voor aanmelding bij het vervolgonderwijs wordt verschoven

Iedereen die na de zomer wil starten met een vervolgopleiding in het mbo, hbo of op de universiteit, krijgt een maand extra tijd om zich aan te melden.

18 maart: Eindtoets groep 8 gaat niet door

In verband met het coronavirus wordt dit jaar geen eindtoets afgenomen bij leerlingen in groep 8. Het afgegeven schooladvies wordt daarmee nu voor alle leerlingen definitief en bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school.

18 maart: Uitgeverijen stellen digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar

Het ministerie van OCW maakte op 18 maart 2020 bekend dat alle scholieren en studenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gratis gebruik kunnen maken van digitaal lesmateriaal.

17 maart: Regeling voor doorgang schoolexamens

Na intensief overleg tussen de VO-raad, het ministerie van OCW, LAKS en de vakbonden is er een regeling die het mogelijk maakt dat de (school)examens zo goed mogelijk door kunnen gaan. De afspraken hebben de instemming van het RIVM. Voor scholen heeft de VO-raad een handreiking opgesteld.

17 maart: 'Scholen in geslotenheid' mogen open blijven

Minister Slob maakte op 16 maart bekend gemaakt dat scholen bij gesloten residentiële instellingen in principe open blijven. Het gaat hierbij om scholen bij gesloten jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen. Juist voor deze jongeren is het belangrijk om structuur te houden binnen hun integrale dagprogramma.

15 maart: Scholen dicht

De scholen in Nederland zijn dicht, in ieder geval tot en met 6 april. Leerlingen met ouders die een vitaal beroep uitoefenen kunnen nog wel terecht op scholen. In het voortgezet onderwijs lijkt dit weinig voor te komen. Het NCTV heeft een limitatieve lijst gemaakt van welke beroepen vitaal zijn. Alle andere leerlingen worden geacht vanaf 16 maart niet naar school te gaan, dit geldt ook voor leerlingen die de komende dagen schoolexamens hebben.

Het is belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Veel scholen geven inmiddels onderwijs op afstand. Voor dit type onderwijs is er voor tips en goede voorbeelden de website lesopafstand.nl.

Voor hoe te handelen bij (ziekte)verschijnselen die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus (hoesten, keelpijn, koorts ed.) blijven de richtlijnen van het RIVM en de GGD van kracht. Van docenten die niet ziek zijn mag verwacht worden dat zij, indien nodig, op de scholen werken aan het begeleiden van het onderwijs op afstand.